Variació lingüística del català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,28 KB

 
En el segle XIX, les idees romantiques envairen la nostra literatura; els autors es llangaren a redescu­brir i idealitzar els temps passats i gloriosos. Això provoca una recu­peració de la producció literaria en llengua propia. Renaixença i s'encetà amb la publicació de l'oda La Pàtria, de Bonaventura Caries Aribau. El poema es convertí en un símbol, ja que identificava la pàtria : llengua i catalogava la llengua .- Jacint Verdaguer, Latlàntida, Canigó .Poesia lírica. Sinceritat i d'exaltació,Manuel Mila i Fontanals,Treballà també per fixar una r. Mativa ortogràfica i fou el primer a establir els dos grans blocs : lectals de la nostra llengua.Víctor Balaguer, dedica bona part de la seua vida a l'estudi del passat gloriós de Catalunya i la ce d'Aragó. Entre la seua obra poètica destaca el recull Lo trobador de Montserrat.


El llenguatge es una capacitar propia y comuna dels éssers humans, la llengua es la manifestació concreta daquesta capacitat, una convenció creada pelss parlants que els permet comunicar-sepodem dir que la llengua no es mes que una acció propia i individual de cada parlant, que selecciona, entre totes les combinacions posibles.
Variació diacrónica:es refereix a les diferents formes de parlar una mateixa llengua al llarg del temps.
Variació diatopica: Es la variació que dona lloc als diferents dialectes dúna llengua. En cada zona,la llengua es parla d una manera diferent. N el nostre cas podem distiguir dos grans blocs dialectals:loriental que compren els dialectes rossellones,central,baelar algueres;i l occidental,que compren el nord-occidental i el valencíà.
Variació diastrica: quan es referim a lus de la llengua que fan els parlants segons els grups socials o professionals a que pertanyen.Variació diafasica o funcional: es relaciona amb lopcio lingüística que tria cada parlant en un momento determinat,segons la necesitat dadaptar-se a un interlocutor o a un context determinat.

Entradas relacionadas: