Varietat diafasica

Clasificado en Español

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,76 KB

 

Funcions del llenguatge:F.referencial:la trobem en la información sobre la realitat que aporten els textos,en alguns casos pot ser la funció predominant,com ara en una noticia o en el capítol d´un llibre de text.F.expressiva:es mostra en l´expressió de les emocions i els estats d´ànim,tristor,sorpresa…En són indicadors la presencia dels díctics de primera persona F.Conatica:Apareix quan el missatge reclama l´atenció del receptor perquè aquest faça allò que l´emissor vol,proposa o mana.Pex,les ordres,normes..F.fàtica:Explicita i reforça la interacció comunicativa entre l´emissor i el receptor mitjançant expressions que faciliten l´inici d´una conversa o bé busquen confirmar l´atenció del receptor.F.poètica:Es manifesta quan el text té una finalitat estètica o lúdica,quan usem el llenguatge amb la intenció de crear efectes formals que poden expresar distints significats.És abundant en la llengua literària.F.metalingüística:Emprem la llengua per a reflexionar sobre el funcionament de la llengua mateixa; apareix en les gramàtiques,els diccionaris,etc.Principals àmbits d´us,públics=Acadèmic,literari,administratiu,periodístic,publicitari.privat=privat o interpersonal.Tema2/Variació lingüística:La variació lingüística és el conjunt de diferents formes alternatives per expressar un mateix significat en el domini d'una llengua. És a dir, diferents parlants, o fins i tot el mateix parlant en diferents moments, usen formes diferents per expressar el mateix concepte, o tenen diferents pronunciacions per a la mateixa paraula.Varietat diatòpiques: en el domini d'una llengua existeixen variacions que difereixen d'un lloc a un altre.Varietat diacròniques:no és el mateix la llengua del segle XIII que l'actual.Varietat diastràtiques:dins d'una àrea geogràfica les persones reajusten més la seua parla amb persones del seu mateix grup social, parlem diferent amb un jutge que amb els nostres amics

Entradas relacionadas: