Varietats lingüístiques del català

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,07 KB

 
Varietats socials: determinada per factors com l'edat, el nivell d'estudis, la residència en zones rurals o urbanes, la professió,etc. Varietats castellanitzants El xava: Segle XX. Obertura de la vocal neutra en a(mare(mara)), no-distinció de les es i les os obertes i tancades(Besós per Besòs), ensordiment de consonants sonores(metxe per metge), africació de consonants fricatives(txiular), pronúncia com a i de la grafia ll(iavors per llavors) i l'abundància de castellanismes lèxics i gramaticals(pues per doncs) El pijo segona meitat s.XX, obertura de la vocal neutra i la a, la tendència a tancar a la manera castellana la e i la o obertes(história per història). Varietats d'edat La parla adreçada als infants utilització d'un vocabulari específic, en alguns camps lèxic, com la família, els animals o els aliments(tete per germà,titit per ocell, txitxa per carn). L'abús dels diminutius, sobretot amb relació a les parts del cos, però no exclusivament(peuet,panxolina)(cadireta,vestidet). Construcció en tercera persona. Entonació molt més emfàtica que en la parla corrent. Llenguatge dels joves varietat rica i creativa, vocabulari específic, en camps lèxics relacionats amb activitats d'adolescents i joves, com ara l'educació o el lleure. Abús de mots com tio o guai, utilització d'un reguitzell d'expressions originals, com ara ratllar. Argot varietat utilitzada per grups socials restringits o en activitats concretes.Ex: món del futbol.  varietat críptica: policia i delinqüència.

Varietats funcionals L'adopció d'una o altra varietat funcional per part del parlant depèn de la situació de comunicació en què es troba i,concretament, de quatre factors: tema-> general/especific. Nivell de formalitat->alt,baix o mitjà. Canal-> oral(espontani) o escrit(elaborat). Propòsit o intencionalitat-> argumentar,explicació,predir. Varietats informalsàmbit familiar,amistats. Relació de confiança i franquesa. Registre col·loquialvarietat pròpia del tracte amb els amics,coneguts o veïns,etc. Sovint té caràcter oral i es dóna en textos interactius, com ara converses, permet expressar la subjectivitat del parlant. Finalitat: comunicació clara i directa de les idees. Abunden frases inacabades, estructures exclamatives i interrogatives. Registre familiaràmbit més íntim, ús abundant de diminutius, sobrenoms, mots afectuosos(carinyo) o eufemístics(cuca per penis) i expressions al·lusives que només comprenen els membres de la família. Registre vulgar

Entradas relacionadas: