Verb predicatiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,39 KB

 
La noticia es el relat d'un fet d'actualitat que es considera d'interes per al public per la seva importancia o pel caracter sorprenent, estremeidor cur9ios o paradoxal.Ha de ser objectiva i per tant es jnormalment incompatible amb lus de la preimera persona del singula(jo) o del plural(nos.) Que a passat?Aquí li a passat?Quan a tengut lloc?Onhan ocorregut els fets?Com an pasat?Per que han passat?. Titular apareix sempre destacat el títol encapçala el text de la noticia i expressa el mes important.Com mes curt sigui mes impacte sol tenir en la noticia.El títol pot anar seguit dalgun subtitulen que es destaqui algun aspecte interesant de la noticia.Entrada.Amplia la informació dels titulars amb aspectes essencials de la noticia.A les noticies llargues ocupa el primer paragraf del cos del text.Cos.Conte tots els detalls de la informaciode vegades inclou els antecedents de la noticia propiament dita per poder comprendrer-la millor.Els verbs.La primera funció sintactica del verb es la del nucli dun sintagma verbal que al seutorn fara de predicat de loracio.La funció del nucli pero no sempre la desenvolupa una sola paraula.Es donen diferents casos en que el nucli del sintagma verbal esta format per mes dun mot.Temps composts.El nucli del sintagma verbal esta format per una forma personal del verb auxiliar haver + el participi del verb k aporta el significat + important.Temps perifrastic.Nucli del sintagma verbal format per  una forma personal del verb anar + linfinitiu o linfinitiu perfet del verb.Veu pasiva.Nucli sintagama verbal format per forma personal verb auxiliar ser + particpi del verb. Perifrasi verbal el nucli del sintagma verbal format per un verb auxiliar conjuntament amb una preposició o locució i forma no personal del verb.Clasesde perifrasis.Expresions complexes amb significat verbal únic.El sentit unitari deaquestes expresions te a veure amb una noció que no es pot expressar amb precisió amb cap dels temps verbals exixtents.

Entradas relacionadas: