Verb predicatiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,15 KB

 
Els complements verbals: son aquells sintagmes que completen el significat del verb.A vegades, però,el verb pot anar tot sol,sense cap complement.Segons la funció de l'oració els complements del verb poden ser atribut,CD,CI,CRV,Cprep,CC.
-
Atribut:es el complement dels verbs atributius ser,estar,semplar,pareixer, que expressa una qualitat o característica del subjecte.Qua n l'atribut és un nom o un adjectiu concorda en genere i nombre amb el subjecte.
-
CD:es un sintagma nominal que designa l'objecte o la persona sobre la cual recau l'acció del verb.Hi ha certs verbs anomenats transitius que necessiten un CD per a tindre un significat complet.
-CI:és el sintagma que indica el destinatari de l'acció expressada pel verb i el complement directe.Sempre va introduït per la preposició a o a vegades per la composició composta per a.

Els Vulgarismes:són paraules o expressions incorrectes que no pertanyen a l'estandard sinó que són pròpies del llenguatge col·loquial, vulgar o familiar.Solen generar-se per la ignorancia o la tendència al mínim esforç articulatori,aixo fa que la mateixa paraula adopte formes diferents en zones distintes.


El teatre:genere literari molt antic,els orígens del qual es perden en la nit dels temps,confosos amb el culte als déus.Els temes que sol trractar figuren l'angoixa d'avant la mort i l'alegria de la vida,que son els dos termes propis de la literatura i religions.


La tragedia: la gravetat de l'acció-una conspiració,un duel,...-, la noblesa dels personatges-reis,alts dignataris,...-,i fins i tot la noble intenció dels seus objectius-fer leflexionar sobre el be i el mal,...- caracteritzen la tragèdia com a gènere teatral.
El drama
:representa un conflicte dolorós,marcat per la fatalitat,però que es troba ambientat en el món de la realitat,amb personatges menys grandiosos que els herois tràgics i més acostats a la humanitat corrent.
La comèdia:imitació de tot allò inferior en els homes,de tot allò que provoca riure sense fer mal o causar dany.Te l'origen en els cors que amb mims i cançons participaven en les festes imitant els espectadors i rient-se'n, i per això moltes comèdies inclouen cançons.
Dialectalisme
:cada una de les expresions o paraules pròpies d'una àrea geaogràfica determinada.

Entradas relacionadas: