Verbs primera conjugació

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,89 KB

 

LLENGUA I COMUNICACIÓ
Llenguatge verbal i llenguatge corporal
La comunicació humana té dos aspectes molt relacionats:
Laspecte verbal (les paraules que constitueixen el missatge, codificat
en una llengua determinada).
Laspecte no verbal (en la comunicació oral, el llenguatge
corporal).
El llenguatge corporal
En les comunicacions orals, els principals elements que configuren el
llenguatge corporal (copsats sobretot per la vista i loïda) són aquests:
La posició dels interlocutors (la distància que els separa i els
contactes físics entre ells, que reflecteixen el tipus de relació que
mantenen).
La postura i els gestos.
La mirada i lexpressió facial.
GRAMÀTICA
Els verbs (I)
Els verbs com a categoria lèxica
Els verbs constitueixen una categoria gramatical amb aquestes
característiques:
Són les paraules que presenten més formes diferents (punt de vista
morfològic).
Determinen la presència de subjecte o de complements en una oració
(punt de vista sintàctic).
Expressen accions, estats o processos (punt de vista semàntic).
Les conjugacions verbals
Les més de cent formes dels verbs sorganitzen en tres conjugacions:
Primera conjugació: verbs amb linfinitiu acabat en -ar (com
ballar).
Segona conjugació: verbs amb linfinitiu acabat en -er (com témer)
o -re (com perdre).
Tercera conjugació: verbs amb linfinitiu acabat en -ir (com dormir i
servir).

Els verbs adopten diferents formes segons, sobretot, la persona, el
temps i el mode de lacció, lestat o el procés. Els verbs irregulars no
segueixen estrictament cap model.
La persona
Les formes verbals varien segons la persona que protagonitza lacció,
lestat o el procés, que pot ser lemissor (primera persona, del singular
o del plural), el receptor (segona persona, del singular o del plural)
o algú altre (tercera persona, del singular o del plural). Les formes
no personals
dels verbs no es refereixen explícitament a cap de les
persones esmentades. Els verbs impersonals només apareixen conjugats
en tercera persona del singular.
ORTOGRAFIA
Els sons vocàlics
La síl·laba
La síl·laba és cadascun dels cops de veu diferenciats, que conté com a
mínim una vocal. La síl·laba tònica duna paraula és la que pronunciem
més forta i la resta de síl·labes són síl·labes àtones.
Els sons vocàlics
El català té vuit sons vocàlics diferents representats per cinc lletres o
grafies. En posició tònica tant el català occidental com el català oriental
tenen set sons vocàlics (la a, la e oberta, la e tancada, la i, la o oberta,
la o tancada i la u). En posició àtona, el català occidental té cinc sons
vocàlics (la a, la e tancada, la i, la o tancada i la u), i el català oriental
només tres (la vocal neutra, la i i la u).
Una mateixa grafia pot representar dos sons (com e i o en posició tònica)
i dues grafies poden representar un sol so (com la a i la e en posició àtona
en el català oriental, que correspon al so de la vocal neutra).
LÈXIC
Els morfemes
Hi ha paraules invariables (que no canvien mai de forma), com per
exemple ara. Altres, en canvi, sí que canvien i es poden dividir en parts
més petites, com menj-o, anomenades morfemes (lèxics, com menj-, o
gramaticals, com -o de menjo).

DIMENSIÓ ESTÈTICA I LITERÀRIA
Les figures retòriques (I)
Les figures retòriques són tècniques a què recorren els escriptors per
aconseguir textos estèticament més elaborats. Nhi ha relacionades
amb els sons, com lal·literació (repetició de sons iguals o semblants) i
lonomatopeia (combinació de sons per imitar sons reals).
DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL
Les llengües del món
La diversitat lingüística del món actual
Actualment existeixen al món unes sis mil llengües, gran part de les
quals poden desaparèixer. Només unes Déu superen els cent milions
de parlants, mentre que prop del 90% tenen entre cent i un milió de
parlants.
Les famílies de llengües
Una família de llengües (com la indoeuropea o la sinotibetana) és un
conjunt de llengües que sassemblen bastant perquè procedeixen duna
llengua anterior (la llengua mare). Hi ha alguna llengua aïllada (sense
família coneguda), com ara el basc o èuscar.
El català dins de la diversitat lingüística del món actual
El català és la catorzena llengua dEuropa en nombre de parlants (més
de nou milions de persones el poden parlar, sis milions de les quals el
tenen com a primera llengua), que, com totes les llengües ROMàniques
(castellà, francès, romanès...), pertany a la família indoeuropea (de la
qual formen part el rus o langlès, per exemple).

Entradas relacionadas: