Verbs copulatius i predicatius

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,72 KB

 
Notícia: Relat breu d'un fet actual i d'interes general. (Característiques: Respon a les 6 preguntes clàssiques: qui, que, quan, on, perque, com.) (Estructura: Elements bàsics: Titul, entrada i cos.) Cronica: narració de fets que es produeixen en el mateix moment que s'emet i pot incloure les opinions personals del pereodista. Perífrasi verbal: Grup de dues o més formes verbals que expressen una idea, El primer verb està conjugat i l'altre aporta el significat en forma no personal. Tipus de verb: Verbs copulatius fan d'enllaç entre el subjecte i el predicat i son buits de contingut (ser,estar,semblar). Verbs Predicatius: Transitius: necesiten complement directe, Intransitius: no necesiten complement directe, Impersonals: no tenen subjecte, Reflexius: l'acció recau en el subjecte, Pronominals: es conjuguen adjuntant-hi un pronom feble de la mateixa persona que el subjecte, Defectius: no es conjuguen en tots els temps. Les abreviacions estan formades per: Abreviatura: representació d'un mot per mitjà d'algunes de les seves lletres i es forma per (suspensió: ometen la part final del mot, afèresi: ometen la part inicial del mot, contracció: ometen lletrres de l'nterior del mot), Sigla: fem servir les lletres inicials per abreviar, Acrònim: Escurçar denominacions de més d'una paraula a partir de sílabes que la componen, Símbol:signe oficial i representa una paraula, un sintagma o un valor. Humanisme: Corrent pensament centrat en l'ésser humà (Pensament oficial de l'autoritat). El primer centre humanista a Catalunya va ser la Cancelleria reial i el primer humanista: Bernat Metge. Bernat Metge: Vida: Segle XIV, va introduir les idees humanistes a Catalunya. Va exercir de funcionari de la cancelleria reial i de secretari del rei. El rei va morir cosa que va provocar l'empressonament de Bernat Metge pero va ser alliberat i va torna a treballar a la Concelleria fins a la mort del rei Martí I l'humà. Bernat es va morir a Bcn al Segle XV. Conflicte Linguístic: Situació problemàtica entre llengües, produida des del bilingüisme social, quan una llengua va desplaçant a una altra. Aquesta situació de conflicte pot acabar de dos maneres: Per Normalització (la resolució dùn conflicte troba la solució) o per substitució (procès de desapareció d'una llengua).

Entradas relacionadas: