Vili 7

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,33 KB

 
  1.CONCEPTE I SOTMETIMENT DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AL PRINCIPI DE LEGALITAT.L’art.9.1 de la CE diu que els ciutadans i els poders estan sotmesos a la CE i a la resta de l’Ordenament jurídic. Aquest anunciat parla del Principi de Legalitat o de “Constitucionalitat”. Això vol dir que quan l’Administració actua ha de fer-ho d’acord a la Llei, amb la legislació vigent. Totes les actuacions, tots els actes de l’Administració estan sotmesos, han de ser conformes amb la legislació vigent, en particular a la CE i a la Llei, això s’anomena “Principi de legalitat”. D’aquest Principi de Legalitat deriven les següents conseqüències:-Que l’Administració només pot actuar quan una Llei li atorga la competència específica per fer-ho.-Que tota actuació administrativa ha d’estar emparada amb la legalitat vigent.-Que tots els actes de l’Administració Pública, totes les actuacions poden ser impugnades, recorregudes, qüestionades, anul·lades pels tribunals de justícia, art. 106 i 24 de la CE. Conseqüència d’aquesta afirmació al nostre Estat de Dret no hi ha zones immunes al control judicial, no poden haver actuacions al marge del control dels jutges.2.L’ATRIBUCIÓ DE POTESTAS COM A TÈCNICA DE CONTROL DE LA LEGALITAT DE L’ACTUACIÓ ADMINISTRATIVA. L’Administració només pot actuar quan una Llei li atribueix fer-ho. Quan es parla de potestat, es parla de poder per actuar. L’Administració només pot intervenir en l’esfera del ciutadà, en la regulació d’una matèria, quan la Llei expressament li atribueix aquest poder. Quan l’Administració s’immisceixi en l’esfera de les llibertats i intimitats de la ciutadania, fa falta que una norma amb rang de Llei li permet fer-ho.3.POTESTAS REGLADES I POTESTAS DISCRECIONALS. Potestats reglades: són aquelles en que la Llei no deixa marge d’interpretació a l’Administració Pública. La Llei només li permet una única solució justa en l’aplicació de la norma, la Llei determina el com ha d’actuar l’Administració, el quan, i en quin sentit ha de fer-ho. Únicament hi ha una solució justa, com per exemple, per votar s’han de tenir 18 anys, el recurs administratiu es pot presentar en el termini d’un mes.Potestats Discrecionals,en contraposició a les anteriors, les potestats discrecionals són aquelles en que l’Administració té un marge d’apreciació subjectiva. L’Administració a l’hora d’aplicar la Llei pot decidir entre diverses opcions, totes justes, totes correctes, la més adequada a l’interès general. En l’exercici de les potestats discrecionals les lleis determinen el com ha d’actuar, el quan, o en quin sentit ha d’actuar, però no tots els elements, sinó alguns. Aquestes potestats permeten diverses opcions a l’Administració, sempre respectant uns límits, per exemple: Amplades del carrer d’un domicili, notes d’un examen, nomenament de càrrecs de confiança.

Entradas relacionadas: