Vocal i u consonántiques

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,95 KB

 
oposició:però,sinó,tanmateix,amb tot,ara bé. Causa:perquè,ja que,com que,atès que Conseqüència:doncs,per tant,així,en conseqüència Finalitat:a fi que,perquè,per tal que Condició:si,en cas que,llevat que,sempre que,només queApostrof:Els articles el,la,en,nas'apostrofen davant de vocal oH. Davant de xifres (l'11 l'onze).Excepcions: 1.EL davant de i seguida d'una vocal (el ioga). 2.Ladavant de i,uàtones, precedida o no de H (la indiferència,la humanitat) 3.No s'apostrofa quan ens referim a l'hora (la una del migdia) el nom de les lletres i davant de mots amb prefix a- de negació tampoc s'apostrofa (la hac)(la anormalitat).La contracció: a+el,els=al,als de+el,els=del,dels per+el,els=pel,pels----ca+el=cal ca+els=cals ca+en=canNo es produeixen quan l'article s'ha de apostrofar o quan l'article forma part d'un nom propi nocatalà.Entradas relacionadas: