Quantes vocals neutres te la paraula escombra

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,01 KB

 
NordOccdiental:F ( tendencia a articular [a] les e inicials travades -anciam-, tancament de les e en [i] per influència d'una consonant palatal
-ginoll-, palatalització del grup vocal +in, com en terragoní -fenya-/ MS (desinència [o] en 1a pers del sing del present d'indicatiu:canto,
pronunciació [e] en la desinencia de las 3a pers del sing d'alguns temps verbals: cante(canta), pervivència de l'article definit masculí antic:
-lo/los-/LS Mots caracterics: atausar, amollar, padrí (avi) escarratxigar (esquitxar) sangardilla(sangrtana) silló(càntir) mixó (ocell)
Valencíà: F (sistema vocàlic tònic amb set sons; sistema àton amb cinc, articulació labiodental de [v] com en ballar, pronunciació de la r final
-cantar- [excepte a la zona septentrional i l'extrem meridional] MS (desinència [e] en la 1a pers del pres indi dels vrbs 1a conj i [Q] en la 2a pers
i 3a conj: cante, tem, Us mes viu en altres dialectes des possessius àtons femenins tonics -meua- i dels possessius àtons -mon-, en la combinació de
pn febles l'ordre es sempre CI+CD: li'l (l'hi)./LS us de diminutius: gens ni miqueta, mots característics com agranar (escombrar) volta (vegada)
Central: F (sistema vocàlic tònic amb set vocals; sistema àton amb tres [i][a al rebes][u], en part del subdialecte tarragoní es distingeix [v] labiodental
de [b] bilabial con en balear i valencíà, emmudiment dels sons oclusius finals ens els grups -mp, -mb, -it etc com en nord occidental) MS (desinència [u] en
1a pers sing del prsent d'indic: cantu (canto), utilització del numeral femení dugues (dues), article provinent de ILLU, ILLA > el, la en el subdialecte salat.
LS (mots característics: noi, blat d moro, sorra, xai, escombra, coto fluix, fenoll.
Balear: F (caiguda de la vocal neutre en mots esdrúixols acabats en -a -gaví (gàbia)- -famili (família), iodització: paia, fuia...En alguns llocs, la -i- intervocàlica
cau: paa (palla), no emmudiments dels sons oclusius finals, com en valencíà: camp, diferent..MS (desinència [Q] en la 1a pers del present d'ind: cant, desinencies
-am i -au en la 1a pers del prsent d'ind (1a conj): cantam, cantau, ús regular de l'article personal: en Biel, la Margalida, article salat generalitzat: es/sa/es, LS
mots caract: al·lot (noi) ca (gos) cercar (buscar), morro(llavi)..Peculiaritats semàntiques: berenar (esmorzar) trempar (amanir).

Entradas relacionadas: