Les vocals o i u en síl·laba àtona es pronuncien

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,39 KB

 

Tonicitat: L'accent d'intensitat és rellevant a l'hora de classificar les vocals perquè no hi ha els mateixos sons en posició tònica que en posició àtona. Aquet fenomen s'anomena neutralització. No és produeix neutralització en els grups ea, ae, en els adverbis acabats en ment i els mots compostos./Les fomes verbals acabades en ia son planes perquè la tonicitat recau en la i.

Funcionalitat: La funció propia de la vocal és fer de núcli si·làbic, la funció propia de la consonant, de so marginal. Les vocals i,u segons la posició que tenen dins la sil·laba actuen com sons marginals j,w, poden ser de tres tipus:Semivocals: Quan i o u estan després de la vocal que funciona com a nucli sil·làbic(mai)/ Semiconsonants: Quan u esta abans de la vocal que funciona com  nucli sil·làbic(Pasqües)/Consonants: Quan i o u van a començament de mot o entre vocals(iode,cauen).

Entradas relacionadas: