Vocals sonores

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,03 KB

 

-S’escriu amb ss: *El Morfema que indica superlatiu: -íssim, íssima, íssims, -íssimes: bellíssim...

*Els Mots acabats amb –gressió, -gressor, -missió, -missor, -pressió, -pressor: transgressió, Agressor, emissor, Expressió, compressor...

*El Morfema de femení –essa: duquessa, baronessa, sastresses...

-S’escriu amb c: *Les Paraules que acaben en –ància i ència: elegància, importància, presència...

-S’escriuen amb ç: Les Paraules formades amb els sufixos –ança i –ençà: Esperança, confiança, coneixença, creença...

Les grafies g, j poden figurar al Principi de la síl·laba. Fem servir j o g amb la distribució següent:

*S’escriu J davant de les vocals a, o ,u: passeja, jove, ajuda...

*S’escriu G davant de les vocals e, i: targeta, girafa, mengem, enginyer, gira...

Els digrafs tj i tg només poden Presentar-se en posició intervocàlica. La distribució és semblant a les grafies Simples:

*S’escriu tj davant de les vocals a, o, u: Allotjar, desitjar, Encoratjar, homenatjar, Corretja...

*S’escriu tg davant de e, i: abordatge, aterratge, avantatge, formatge, imatge, jutge, sutge...

*En Posició inicial, habitualment en mots d’origen estranger: txec, Txaikovski, txapela...

*Entre Vocals: cotxe, fitxa, Fletxa, clòtxina, Fatxa, pitxer...

*Al Final de la paraula, darrere de la vocal, quan en la mateixa família apareix Tx: despatx (despatxar), escabetx (escabetxar)...

Al Final de la paraula, quan el la mateixa família apareix (t)j i (t)g: puig (pujar), assaig (assajar), Rebuig (rebutjar), mareig (marejar)...

*A Principi de la paraula: xata, xiquet, xocar, xuplada...*Després De consonant: clenxa, planxa, anxova, perxa... *Després De i: guix, fluix...*Després De u de diftongs: disbauxa, rauxa...

Entradas relacionadas: