Vocals sonores

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,95 KB

 

Punt d'articulació: és el lloc on un òrgan actiu s'aproxima o pren contacte amb un altre, en articular un so.Mode d'articulació: es refereix al grau de constricció dels òrgans articulatoris en el moment de ser pronunciat un so.Fonema: és la unitat més petita de la llengua que el parlant vol realitzar quan parla.So: és la realització del fonema.Grafia: és la lletra o dígraf amb què representem un so concret.Neutralització: pèrdua dels trets que oposen o distingeixen els sons.Elisió: es produeix quan dues vocals en contacte vocàlic una vocal no es pronuncia.Sinalefa: es produeix quan dues vocals en contacte formen un diftong.


Ensordiment: es produeix quan determinades consonants postsil·làbiques sonores es posen en contacte amb una de sorda.Sonorització: quan una consonant sorda final va seguida d'una consonant sonora.Geminació: és una reduplicació d'un so.Emmudiment: és la no-realització d'un fonema en determinades posicions.Sensibilització: quan no es produeix un emmudiment que normalment s'hauria de produir.Al·lòfons: són les variants dels fonemes consonàntics en la seva realització pràctica.Verb incoatiu: verb de la tercera conjugació que afageix -isc-/-eix-  en el present d'indicatiu, subjuntiu i l'imperatiu ex: servir, lluir

Entradas relacionadas: