Vvvvvvvvvvv

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,19 KB

 
 La rendibilitat financera és la relaci? entre el benefici net (amb els interessos i els impostos ja descomptats) i els recursos propis (capital i reserves) de l'empresa. rf=ben net/rec propis rf=ben net/rec propis per vendes_/rotacio per actiu/palanquejament
També s'anomena rendibilitat del capital, ja que mostra el benefici generat per l'empresa en relaci? amb el capital aportat pels socis.Com hem vist anteriorment, el primer component és el marge de vendes. Cal assenyalar que aquest marge és diferent de l'estudiat en la rendibilitat econòmica, encara que l'anomenem igual per a no complicar la notació. El segon component és la rotació de l'actiu sobre les vendes. l el tercer component és el palanquejament, que es defineix com la relació entre les inversions (actiu) i els recursos propis de l'empresa. Mitjançant aquesta desagregació es determina com es pot millorar la rendibilitat financera de l'empresa actuant sobre aquests tres components, ja que, si s'incrementen de manera individual o conjuntament, s'aconsegueix una rendibilitat financera més favorable. Les possibilitats serien:
• Incrementar el marge: apujant els preus de venda i/o reduint els costos.
• Incrementar la rotació: reduint l'actiu i/o incrementant les vendes.
Incrementar el palanquejament: augmentar la relació entre actiu i recursos propis implica augmentar l'endeutament de l'empresa; aquest increment dels recursos aliens pot tenir un efecte positiu sobre la rendibilitat financera en determinades situacions. Qualsevol combinació de les tres possibilitats que suposi, com a mínim, la millora d'una d'aquestes però que la resta es mantingui sense canvis, suposarà una millora de la rendibilitat financera. Per tant, si una empresa vol millorar la rendibilitat financera, ha de saber que no n'hi haurà prou amb millorar en una de les tres estratègies, sinó que haurà d'observar la influència de les mesures preses en les altres estratègies. El palanquejament pot tenir un efecte positiu (multiplicador) sobre la rendibilitat financera de l'empresa, ja que, si es comprova numèricament, veiem que aquesta augmenta amb un creixement de l'endeutament. Resulta paradoxal que un increment dels recursos aliens (endeutament) pugui augmentar la rendibilitat financera de l'empresa, però això només ocorre si el cost del capital que es demana prestat és inferior al rendiment de Les inversions (rendibilitat econòmica). Més endavant veurem que el palanquejament té un efecte singular sobre la rendibilitat de l'empresa.

Entradas relacionadas: