Wwwww

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,98 KB

 
conceptes seon els termes espacifics de cada c iencia ni a d tres tipus classificatoris comparatius i metrics
lleis son enunciats basics de coneixament cientific es caractarizan xemprar konceptes definitsd etalladamen anteriormen i determina de forma univerdak una regularitat d l natura.
teories amb la que la ciencia preten exxplica la realitat tan amplia kom sigui possible
explikacions ernest nagel explikacio deductiva probabilistica teleologica i genetica
metode: es un procedimen me oo menys fix format x diversos passos p regles k permet assoli una finalitat
metode deductiu:consisteix a xtreure a a partir d dades o principis una conclusio particular o concreta
metode inductiu consisteix en extreure conclusio general apartir de dades konkretes o pparticularsdspres daver obserbat gran no bre d kasos konsidarem k a tots pasara el mateix
metode hipoteticodeductiu
-definicio dl problema-formulacio jipotesi-deduccio de consequencies-contrastacio hipotesis-refutacio hipoteses-confirmacio hipotesis-obtecio de resultats
Hipotesi:es una suposicio a lentorn dallo k passa en el mon i ls seves causes:no obstan aixo, el metode no estableix ko soriginauna hipotesi i kom se li acut el cientific
verificaio:consisteix en comproba la certesa duna hipotesi Falsacio:Consis teix en examina la hipotesi buscan fets k demostrin k es falsa

inferencia es compon:premises conjun denunciats k expresen ls dades d ls kuals partim
conclusions enunciat final k xpresa la nova informacio obtingudaa parti d ls premises
tipus de raona mens induccio es tipus de raonamen en k sarriba a una conclusio general a partir de dinformacions menys generals k venen donades en ls premises
Deduccio:conbsisteix a pasa de premises generals a una conclusio menys general
enunciat simpples no es poden descompondre en altres enuncicat i complexos si k es poden descompondre
smibol sno logics vaiables sibols auxiliar ii simbols logics negaodr i conectiu

Entradas relacionadas: