Roques

Clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,27 KB

 

estats fisiks de la materia: amorf(no ordenacio interna),cristali(ordenacio  interna),cristalitzat(ord interna+geometria externa[minerals])materia cristalina(cristalls)periodicitat:xarxa3D es una repeticio de la cel·la unitat +ptita caracterstik dun cristall k konte toteles seves propietts,de la seva repeticio=cristall. homogeni, simetria(si es repeteix molt),anisotropia(variacio de les propietats determinada dins del critall en funcio de la direccio considerada)isotropia:creix en otes direccions iual.formacio de minerals:cristalitz. a parti de fluids orig:1 sol ak per evaporacio del solvent, per refredar el magma o sublimacio de vapors.transf en estat solid: 1o+ minerals i per cnvis en kondicions ambientas(TiP)=nou mineralMAGMATICA: magma:barreja d silicats fossos a T+ i una proporcio alta de gasos. (silicat,T(700.1200),gasos)origen:astenosfera. roques:plu(rof)vol(sup)/comp:acid(700-900 visc+(tend a flir)SiO+essencials. bàsic:900-1200,visc-,SiO-essencials.mineral tipus:leucratics:colors clars melacratics color foscos. textura:plu-granular(mida homo, millo cristalitzats,1 fase) voc-porfírica(mida hetero,mal cristaliz,2 fases) METAMORFIQUES: metamorfisme.varia PiT increentada(facotrs),reaccions a lestat solid(un mineral es transorma en un nou sense riar solid)ioskimika. canvis mineralogiks(formen nous-vells) texturals(recristalitzacio i reorientacio)foliacio: text caract de ls r.met k konsistex en la disposicio dls minerals pr pendre a la direcio d maxim esfors.?= ?P:p.confinant,tectonica,fluids ?T:falles,confinament,intrusions magmatikes,desintegracio radioactiva.tipus metamorfisme: local(contacte,cataclàstic(falles),xoc) regional.MINERAL ÍNDEX: em dona info sobre PiT a estat sotmes PARAGÈNESI: conj d minerals dna roka k ens donen info sobre les condicons PiT SERIE METAMORFICA: la R. met depen de grau metamorfisme,roca original.ROCA SEDIMENTARIA: detrítiques(transpfísic) rudites,gresos,lutites. no detrítiques(ion dissolts en h20) carbonetikes,eneoporítikes,silicies,carbonoses. CARBO: orig:mt vegetal(c) ambien: pantans,deltes,llacunes.exemp.lignit,nulla,ordracita,grafit.PETROLI:orig: algues uniclulars(fitoplànton) proces:[planton?proces de descomp+sediments fins?sapropel?diagenesi kimika+bakteris reductors?querogen?hidrocarburs naturals?petroli i gas natural]condicions: T70-100// >250 gas//>350 ?

Entradas relacionadas: