Energies alternatives

Clasificado en Tecnología

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,04 KB

 

ENERGIES ALTERNATIVES:es diuen també energies renovables perquè provenen de fonts que es renoven de manera continua , en contraposició dels combustibles fòssils Beneficis: Reducció de les emissions de co2 , aprofitament de recursos autòctons és a dir utilització de les nostres fonts i reducció de les importacions energetiques ,suport a una industria d'alta tecnologia que implica llocs de treball ,protecció de l'entorn natural , beneficis de l'electrificació de nuclis aïllats , suport a centres de recerca ,afavorir el reequilibri territorial CENTRALS SOLARS l'energia solar arriba a la superficie de la terra de manera directa "radiació directa" o després de reflectir en els núvols "radiació difusa" , la radiació solar és una font d'energia neta , gratuïta , inesgotable , disponible tots els dies de l'any incovenients la radiació arriba de manera dispersa incontrolada la la terra , s'ha de transformar en el moment que arriba en energia termica o elesctrica , per utilitzar a gran tamany son necessaris sistemes de captació grans , es necessària una inversió inicial elevada ja que els sistemes de captació son cars SIstemes d'aprofitament es disposa de 2 sistemes d'aprofitament : tèrmica que consisteix en la transformació d'energia solar en energia tèrmica i conversió fotovoltaica que consisteix en que la radiació es transforma directament en energia electrica - l'aprofitament tèrmic es pot fer per "sistemes actius" captadors , centrals termosolars i també és possible "aprofitament passiu" de la radiació solar , construcció de cases amb un disseny arquitectònic , els sistemes actius poden ser de temperatura baixa i mitjana-alta , els sistemes de temperatura baixa són els captadors plans o col.lectors que es basen en l'efecte hivernacle , sistemes de temperatura mitjana i alta es poden utilitzar per a l'obtenció indirecta Centrals termosolars l'obtenció d'energia electrica a traves d'energia tèrmica obtinguda de la radiació solar, funciona quan la radiació del sol es concentra sobre un fluid(aigua,oli) i es transforma en energia tèrmica , el fluid calent pasa per un intercanviador que produeix vapor , el vapor acciona un grup-alternador i així produeix energia elèctrica DCS Centrals amb col.lectors distribuïts utilitzen col.lectros de concentració que concentren la radiació solar que reben en una superficie captadora d'un element , aixo produeix temperatures de fins 300 graus suficients per produir vapor , el principal incovenient dels col.lectors és que només aprofiten radiació directa no pas nuvoloses CRS Centrals solars de torre central aprofiten a alta temperatura ,el sistema de captació esta format per una gran superficie coberta d'heliòstats , els heliòstats són miralls que segueixen la trajectoria del sol , només aprofiten la radiació directa Conversió fotovoltaica consisteix a transforma la radiació solar directament en energia electrica mitjançant captadors formats per cel.lules fotovoltaiques , les cel.lules fotovoltaiques estan constituïdes per una lamina de materia semiconductor , de silici , té la propietat deproduir electricitat quan incideixen els fotons de les radiacions , aquest efecte s'anomena efecte fotovoltaic aplicacions deixant de banda la industria espacial "instal.lacions aïllades " electrificacions rurals,aplicacions agricoles , enyalització i comunicacions "instal.lacions connectades"centrals fotovoltaiques i sistemes integrats en edificis Sistemes d'aprofitament d'energia solar de temperatura baixa s'utilitza basicament per cobrir les necessitats d'aigua calenta , calefacció dels habitatges Efecte d'hivernacle consisteix en col.locar un parany a la radiació infraroja que emet l'objecte escalfat de manera que quedi tancat , la qual cosa l'atmosfera augmenta , el comportament dels cosos davant la radiació depen del color del material per ex vermell , laradiació reflecteix ,negre la radiacio és absorbida Sistemes d'aprofitament sistemes passiu = arquitectura bioclimàtica busca el comfort en els habitatges mitjançant un conjunt d'elements arquitectònics cal tenir en compte factors com l'orientació , la forma i la situació de l'edifici , la capacitat i la inèrcia dels materials , els lements basics són: vidrieres ,capten l'energia solar i retenen la calor per l'efecte hivernacle,massa tèrmica, emmagatzema la calor,elements de protecció,volades ,persianes,reflectors,reflecta les radiacions sistema actiu utilitzen l'energia solar per escalfar un fluid , normalment aigua calenta o aire , les instal.lacions per a l'aprofitament de l'energia solar estan formades per: subsistema de captació,emmagatzematge,de consum,circuit obert,circuit tancat Col.lector o captador és l'ement principal de la instal.lació es basa en l'efecte hivernacle , els elements principals d' un captador: placa absorbent absorbeix la radiació , la coberta transparent redueix les pèrdues,aïllament térmic redueix les perdues de calor ,caixa contenidora esta tots els elements del col.lector CENTRALS EòLIQUES aprofita la força del vent , s'utilitza les aereoturbines conegudes també com molins de vent , el seu funcionament consisteix en extreure part de l'energia cinètica del vent mitjançant un sistema de captació Tipus d'aeroturbines ela aereomotors són maquines lentes ,caracteritzades per un rotor format per nombroses pales 12 , 24 amb un diametre de 8 m requereixen poca velocitat 2m/s , els aerogeneradors maquines rapides , els rotors es caracteritzen per disposar de poque pales 2 0 3 de perfil aerodinàmic però necessiten velocitats de 4 i 5 m/s Parts d'una aeroturbina rotor, transforma l'energia del vent en mecànica , sistema d'orientació té la funció de col.locar el rotor en direcció del vent,sistema de regulació disminueix la velocitat,convertidor energetic transforma l'energia mecànica , la bancada element estructural , torre suport de tot tipus d'aerogeneradors d'eix vertical no necessiten sistemes d'orientació , aerogeneradors d'eix horitzontal , en relació de la posició del rotor hi ha , els rotors d'esquena al vent no necessiten sistemes d'orientació , de cara al vent necessiten un sistema d'orientació Parcs eòlics instal.lacions no conectades a loa xarxa comercial , conectades a la xarxa comercial, conectades a la xarxa electrica CENTRALS GEOTERMIQUES L'energia geotèrmica és aquella part de l'energia intríseca de la Terra que es manifesta en forma de calor. El calor es trensmet per conducció fins a al superficie terrestre però a a cause da la baixa conductivitat de les roques que formen l'escorça terrestre, molta queda enmagatzemada en el seu interior. Condiccions geologiques presencia a profunditat adient entre 1000m i 2000m , el flux de calor normal o anormal que escalfi l'aquïfer , existència de una capa impermeable tipus de centrals centrals de condensació en que el vapor en sortir de la turbina es condensa i es pot toranr a utilitzar , centrals sense condensació el vapor evacua directament a l'atmosfera CENTRALS MAREOMOTRIUS els mars i els oceans són una font d'energia practicament inesgotable l'aigua del mar emmagatzema energia termica de la radiació solar ,les ones i els corrents són provocats per la força del vent , l'energia de les marees l'amplitud de les marees plenamar i el baixamar varia amb la proximitat de la lluna a la terra , l'aprofitament de flux de l'aigua provocat per les marees per a la generació d'energia electrica requereix disposar d'emplaçaments on l'amplitud de les marees sigui gran l'energia de les ones la principal font d'energia de les ones és el sol per obtenir energia de les ones , l'ona pressiona sobre un cos que comprimei un fluid el qual acciona una turbinaex: LLeba conjunt de pales de moviment independent,boia masuda desplaça l'aire contingut a l'interior de la boia , cilindre de bristol és un cilindre de formigó succiona aigua a levada pressió Energia tèrmica dels oceans existeixen 2 sistemes per apriofitar aquesta energia , circuit obert evapora aigua a baixa pressió i mopure una turbian , l'altre circuit tancat un fluid de baixa temperatura d'ebullició s'evapora amb l'energia termica de l'aigua calenta de la superficie BIOMASSA es tota la materia viva existent en un moment determinat a la terra Processos fisics Refinament, adequació de la biomassa , Densificació millora de les propietats de la biomassa processos termoquímics piròlisi consisteix en la degradació termica de les molècules de la biomassa ,gasificació,de la combustió imconpleta de biomassa en presència de l'oxigen de l'aire processos bioquimics digestió fermentació de la biomassa , fermentació , obtenció del bioalcoholBiocombustibles combustibles liquids que s'obté a partir de diferents transformacions de la biomassa , biodièsel a partir d'olis vegetals de procedència diferent , bioalcohols originat a partir de la biomassa són el metanol i l'etanol

Entradas relacionadas: