L'Origen i l'Evolució de la vida

Clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 13,41 KB

 

L'Origen i l'Evolució de la vida

La primera explicació de l'origen de la vida va ser que un ésser superior havia creat la Terra i la vida.
Hipòtesis de la Panspèrmia: Diu que van caure a la Terra uns meteorits que portava alguna molècula orgànica; don va evolucionar la vida. No donaven una explicació de com s'havia creat aquesta fora de la Terra. Arrhenius defensava aquesta hipòtesis,creia això perquè havien descobert molècules orgàniques; també creien que les molècules orgàniques la havia de crear un ésser viu.(Després van saber que no calen essers vius per a que a hagués molècules orgàniques)Els microorganismes no podien suportar les condicions de l'espai.
Hipòtesis d'Oparin: Diu que hi ha condicions:
La Terra té uns 4600milions danys i van passar uns centenars de milions d'anys fins que a la Terra van aparèixer formes de vida primitives. Hi va haver dos procediments per a la formació de molècules orgàniques a partir dels materials de la Terra primitiva:
-Precursors químics: Els agregats moleculars cada vegades son més complexos perquè la manca d'oxigen gasós, es deu a que es combina i es destrueix les molècules orgàniques.
-Fonts denergia:En refredar-se la superfície terrestre, la condensació del vapor daigua va donar lloc probablement als oceans primitius i els compostos formats shi podien haver anat emmagatzemant i podien haver produït daquesta manera el que s'ha anomenat brou primordial.
Modificant les condicions inicials i la mescla de gasos sha pogut obtenir nucleòtids(ADN i ARN)
De la Síntesi prebiòtica als primers organismes:
Oparin va creure que de les primeres molècules orgàniques monòmers, van veure que es podien unir i formar polímers i a partir de petites porcions de brou primordial, es van formar els coacervats. Això s'ha aconseguit en un laboratori; com a conclusió es va dir que els coacervats han de ser els precursors dels essers vius.(Hipòtesis d'Opair)
Falta saber com es passa de coacervats a un organisme amb prou informació genètica i que faci les 3 funcions vitals per a considerar-lo un ésser viu. Per això el que diu Pasteur , de que tot ésser viu prové d'un altre ésser viu , aquesta teoria no pot ser , perquè don ha sortit el primer?
Hipòtesis actuals sobre l'origen de la Vida:
-Hipòtesis d'Opair actualitzada: l'Atmosfera es completament reductora i potser té part d'oxigen. Forma carbonats i òxids de Ferro molt antics,tan antics com la Terra. A l'atmosfera actual hi ha menys Neó de l'esperat(partint del que hi havia).Degut a que van caure molts meteorits a la superfície terrestre, va provocar l'escapament daquell gas fora de l'atmosfera creuen que en aquests meteorits hi havia els primers compostos orgànics. Segons aquesta teoria, 1er es va formar la membrana, 2do les proteïnes i després l'ADN o l'ARN.
-Hipòtesis de l'ARN primitiu: té uns 25 anys, aquesta hipòtesis va proposar que a partir d'aquests nucleòtids es formaria la molècula d'ARN. Gràcies a això es pot replicar o duplicar. Després de l'ARN amb l'evolució apareix l'ADN que és més estable.
-Hipòtesis dels cristall d'argila: Proposa que en els cristalls que es troben a les argiles que són formats per ions que provoquen lordenació dels aminoàcids , aquesta ordenació poden constituir les primeres proteïnes. Després aquestes proteïnes + el cristall queda embolicada per una membrana i durant l'evolució , la informació genètica passa dels minerals al ARN.
Nutrició dels primers éssers vius:
Al principi les primeres cèl·lules vives eren heteròtrofs, és a dir, salimentaven de matèria orgànica i molècules orgàniques al brou primitiu. A més eren anaeròbiques perquè no utilitzaven oxigen , son procariotes, no tenen membrana nuclear. També són fomentadors perquè la fermentació no necessita oxigen. La matèria orgànica es va esgotant i s'havien dadaptar a les noves condicions, de manera que els més aptes havien de tenir la capacitat de produir la seva pròpia matèria orgànica (autòtrofa).
Creació d'una atmosfera amb Oxigen:
Fa 2400milions d'anys va aparèixer una atmosfera oxidant ,que va conduir a l'inici del procés respiratori i va permetre que els organismes aerobis creixessin i es reproduïssin a una velocitat més gran que els anaerobis. Part de loxigen O2 es transforma en en ozó(O3) a causa dels raigs ultraviolats. La capa dozó es una pantalla que fa de protecció de l'arribada de raig ultraviolats , que son perjudicials per les cèl·lules. Els organismes poden sortir de l'aigua perquè els raigs no el perjudiquen i poden conquerir el medi terrestre.
-Creacionisme(fixisme): de manera complementària, el creacionisme,creu que tot va ser creat per un ésser superior.S'anomena creacionisme a les creencies inspirades en doctrines religioses, segons les quals la Terra i els éssers vius provenen d'un acte de creació d'un ésser diví.
-Altres fixistes: Carl Von i Georges Cuvier(van dir que els éssers son restes déssers vius).La seva evidencia es que la teoria de les creacions successives o dels grans cataciclismes.
L'evolució biològica: procés de transformació duna espècie a un altre mitjançant adaptacions al medi amb petites mutacions genètiques.(que sexpressa entre generacions).

Teoria de Lamarck: s'oposava al fixisme. La seva teoria es basava en que els ésser vius tenen tendència a la perfecció i això permet adaptar-se als ambients diversos. La funció crea l'òrgan.Si el els canvis ambientals originen necessitats del tot noves, poden sorgir com a resposta òrgans del tot nous. La teoria és fàcil dacceptar de manera intuïtiva i ha influït fortament en el pensament biològic posterior. No obstant això és errònia, els caràcters adquirits no s'hereden.
Teoria de Darwin: Les formes de vida no són estàtiques sinó que evolucionen; les espècies canvien contínuament, unes s'originen i altres s'extingeixen.
El procés de l'evolució és gradual, lent i continu, sense salts discontinus o canvis sobtats.
Els organismes semblants estan emparentats i descendeixen d'un avantpassat comú. Tots els organismes vivents poden remuntar-se a un origen únic de la vida.
La selecció natural és la clau, en dues fases, que explica tot el sistema. La primera fase és la producció de variabilitat: la generació de modificacions espontànies en els individus.
La segona, la selecció a través de la supervivència en la lluita per la vida: els individus més ben dotats, els que han nascut amb modificacions espontànies favorables per fer front al medi ambient tindran més possibilitats de sobreviure, de reproduir-se i de deixar descendents amb les seves avantatges
.
Neodarwinisme: considera que les mutacions espontànies i la recombinació genètica són la font de la variabilitat hereditària en les poblacions. Aquesta es caracteritza per la ratificació dels graudalisme en levolució i per el conèixement del mecanisme de la selecció natural amb dues fases: la producció de mutacions cromosòmiques i la selecció dels portadors de dotació genètica més favorable.

L'Origen de l'ésser humà

Fa uns 30 milions d'anys alguns simis del vell món (primats superiors) inicien el procés d'hominització. Es poden distingir quatre fases:
Fase prehumana o humana temprana, amb els australopitècids i l'Homo habilis;
Fase humana arcaica, amb els arcantrops; com l'Homo Erectus
Fase humana primitiva, amb els paleoantrops; com l'Homo neanderthalensis
Fase humana moderna, amb els neantrops , Homo Sapiens i Homo Sapiens Sapiens.
Fa uns 50.000 anys, en finalitzar el darrer període glacial, els éssers humans es van llançar a la conquesta del planeta en diferents branques des de l'Àfrica. Una branca va arribar Austràlia. L'altra va arribar a Àsia Central, per a després bifurcar-se en dues, una a Europa i l'altra va pujar fins a creuar l'Estret de Berin i va arribar a Amèrica. Les últimes àrees a ser colonitzades van ser les illes de la Polinèsia, durant el primer mil·lenni d.C.
Australopithecus:Es distingien per la postura erecta i per la marxa bípeda. viu a l'Àfrica fa uns 4 i 1.6milions de anys. El seu crani era petit , al voltant de 400cm3. El més antic sanomena Australopithecus anamensis.
Homo habilis: Origen comú amb Australopithecus ,només viu a l'Àfrica fa uns 2,3- 1,4 milions d'anys.El seu crani de 520- 750 cm3 i una alçada entre 0,9-1,3 m.
Homo erectus: va viure en Àfrica, Àsia i Europa , fa uns 1,8 m.a - 27 000 anys aC .Crani al voltant de 800- 1300 cm3 i una alçada de 1,6- 1,8 m.
Homo sapiens neanderthalensis: a Europa i alguns fòssils a l'Orient Mitjà i l'Àsia Central fa uns 20 000- 35 000 anys aC ,amb un crani de 1 500 cm3 i una alçada una mica inferior a la la nostra.Eren recol·lectors, caçadors i feien servir el foc. També enterraven els seus morts.
Homo sapiens sapiens:
Procedeixen de l'Àfrica i colonitzen Àsia, Europa i Amèrica fa uns 130 000 anys a.C , un crani alt ,ample de 1 300- 1 500 cm3 amb mentó.
Són els humans moderns. Pintura rupestre. Art.
L'Homonització:
-Caminar amb les cames(Bipedisme), amplia i millora el camp visual. Alliberen les mansper poder portar cries , agafar menjar o fer eines.
-Reforç del vincle sexual/familiar , les femelles humanes poden cupular tot lany a diferencia dels antropoides. Els mascles es queden i van a caçar , i les dones sencarreguen de cuidar els animals i els seus fills. Es desenvolupa l'instin de possessió , també apareixen el comportament altruista i noves possessions sexuals.
-Es formen grups socials, sadonen que la supervivència és més probable en grup. Els progenitors hi apliquen més atencions als fills.(fills més ben cuidats)
-Canvi d'alimentació i desenvolupament , quan es troben a la sabana hi ha un canvi de dieta, perquè no n'hi ha fulles , ni fruita; i això comporta una alimentació rica en proteïnes animals; també fa que la mida de l'aparell digestiu es redueix perquè no shan de digerir els components dels vegetals. Es desenvolupa el cervell.
-Adquisició del llenguatge, relacionen objectes i esdevenen paraules. Tot això culmina en l'expressió d'idees amb paraules.

Espècie humana en el Regne Animal:
*Regne: Animal *Classe:Mamífers *Ordre:Primats

Entradas relacionadas: