Tipus de coordinades

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 15,25 KB

 
TEXT INSTRUCTIU-> És un text en el que ens dòna els passos a seguir per a realitzar una activitat.EX: recepta de cuina, itinerari... Com fer-ho? 1.Text breu format perfrases simples. 2.Ordenar els passos en guions o enumerats. 3.Frases: han de començar amb verbs en infinitiu o imperatiu. 4.Poden anar acompanyats de dibuixos.. 4. Vocabulari clar i senzill. PREPOCICIONS-> Paraules invariables qe relacionen diferents paraules o conjunts de paraules: a,amb, de,em,per,per a,contra, entrearrow-10x10.png,segons,ultra, vers, fins,damunt, darrere,sobre, sota,durant. CONJUCCIONS->paraules que serveixen per relacionar paraules i frases: i,ni..ni, i a més,en canvi,però,dons,per tant,així,o,que.  ANTÒNIMS-> Tipus: Gradació,Acceptació: ex. aprovat-suspès (si has aprovat vol dir que no has suspès);  Existència: comprar-vendre (quan algu compra és perque algú ven). Ex: valent-poruc; soltera-casada; lleuger-pesant; fred-temperat-calent. Relaciona el adj. amb el seu antònim-> ple-farcit-buit; durader-permament-efímer; poruc-apocat-valent; incombresible-absurd-raonat; actual-antic-pèterit. TEXT INSTRUCTIU-> És un text en el que ens dòna els passos a seguir per a realitzar una activitat.EX: recepta de cuina, itinerari... Com fer-ho? 1.Text breu format perfrases simples. 2.Ordenar els passos en guions o enumerats. 3.Frases: han de començar amb verbs en infinitiu o imperatiu. 4.Poden anar acompanyats de dibuixos.. 4. Vocabulari clar i senzill. PREPOCICIONS-> Paraules invariables qe relacionen diferents paraules o conjunts de paraules: a,amb, de,em,per,per a,contra, entrearrow-10x10.png,segons,ultra, vers, fins,damunt, darrere,sobre, sota,durant. CONJUCCIONS->paraules que serveixen per relacionar paraules i frases: i,ni..ni, i a més,en canvi,però,dons,per tant,així,o,que.  ANTÒNIMS-> Tipus: Gradació,Acceptació: ex. aprovat-suspès (si has aprovat vol dir que no has suspès);  Existència: comprar-vendre (quan algu compra és perque algú ven). Ex: valent-poruc; soltera-casada; lleuger-pesant; fred-temperat-calent. Relaciona el adj. amb el seu antònim-> ple-farcit-buit; durader-permament-efímer; poruc-apocat-valent; incombresible-absurd-raonat; actual-antic-pèterit. 

Oració juxtaposada: està formada per proposicions que tenen la mateixa importància sintàctica, però que prescindeixen dels nexes d’enllaç. L’entonació i els signes de puntuació les relacionen. Exemple: L’Arnau ja ho ha decidit; és un noi molt expeditiu//Oració subordinada: formada per proposicions que depenen les unes de les altres. Exemple: Quan arribà a la cuina s’adonà que uns lladres silenciosos li havien buidat la casa. LES ORACIONS COORDINADES-dues oracions són coordinades quan estan enllaçades per mitjà de conjuncions coordinants, que fan la funció de nexes. Tenen estructura sintàctica independent.Les oracions que es coordinen tenen sentit complet i podrien presentar-se les sense alterar la seva estructura sintàctica.·Segons la conjunció que fa de nexe l'oració que es formaarrow-10x10.png té un sentit o un altre. Classificació:Coordinades copulatives: indiquen suma de les accions de les oracions. conjuncions que les uneix: i, ni (oracions negatives).Coordinades disjuntives: plantegen una opció entrearrow-10x10.png dues accions.conjuncions que les uneix: o, o bé, si no.Coordinades distributives: uneixen accions que es duen a terme de manera alternativa, simultània o successiva. El nexe es troba en totes dues oracions.·conjuncions que les uneix: ara... ara..., no solament... sinó..., qui... qui..., l'un... l'altre..., etc.Coordinades adversatives: el sentit de les dues oracions es contraposa o bé la segona coregeix o limita la primera. ·conjuncions que les uneix: però, sinó, ara bé, tanmateix, amb tot, així i tot, no obstant això, en canvi, a pesar d'això, etc.Coordinades il·latives: l'acció de la segona oració és una conseqüència lògica que s'interpreta del contingut de la primera.conjuncions que les uneix: per tant, doncs, així que, de manera que, per consegüent, etc.Copulatives: i, ni  “No estudia ni treballa”
Adversatives: però, no obstant, tanmateix, sinó  “Tenia molts familiars però vivia sola”
Disjuntives: o, o bé  “Li escriuràs una carta o bé li telefonaràs”
Distributives: ara ... ara, ni ... ni, no solament ... sinó que  “Ara plou, ara surt el sol”
Explicatives: és a dir, o sigui, això és  “Es dedica a l’ensenyament, és a dir, és professor”


ORACIÓsubordinada: és la que depén d'una altra oració, anomenada principal, i en formaarrow-10x10.png part com un element més. Sustantiva: és la que equival a un nom, a un pronom o a un sintagma nominal. Adjetiva: és equivalent a un adjectiu i s'uneix a l'oració principal amb un pronom relatiu.Adverbial: és eqivalent a un adverbi. ORACIONS COORDINADES:
1)copulatives:i, ni -addicio-
2)disjuntives: o, o bé -alternativa-
3)distributives: ni...,ni, o... o, ara... ar, no solament... -distribucio- 
4)adversatives:però, sinó (que) -oposicio-
5)explicatives:és a dir, o sigui, aixo es. -aclariment-
6)il·latives:donc, per tant, per consegüent, de manera que.-deduc-
7)continuatives:doncs, a mes, d'altra banda. -acumulacio-
Pronoms relatius:
que: (qualsevol) el qual, la qual, els quals, les quals, en les subordinades adjectivesexplicatives. -Subj, CD, CCT-
què (-animat) el qual, la qual... -(a,en,de,amb i per)CRV,CC-
qui:(+animat)el qual, ña qual... -CI, CRV, CCC-
on:(+lloc):en que, en la qual...-CCLL-
Relatiu compost: el qual, la qual, els quals, les quals.
Subordinades adverbials:
temporals, locatives(lloc), modals, consecutives, causals, finals, condicionals, concesives, comparatives.

Entradas relacionadas: