Llengua del 1900 a 1975

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,5 KB

 
Les novel.les classiques: obres de gran qualitat de la literatura de la literatura universal, alguns autors classics son: homer, cervantes, joanot martorell. Caracteristiques de les novel.les: una novela es una narració ficticia escrita en prosa, llargaria considerable, conten fets versemblants o crïbles.  Elements: personatges (persones que mantenen l'acció, solen establir lligaments i reaccions diferents) espais (son els llocs o ambients on es desemvolupa l'acció d'una historia, que poden influir en els personatges, poden presentar-se tres tipus: reals (ciutats que es coneixen) evocats (son creats per un model existen pero modificat) imaginaris (no tenen cap model, tot inventat )  Extructura externa: coberta(conte el titol, editorial..) coberta posterior (ressenya breu del trama i biografia de l'autor) pròleg (tex independent previ a la narració ) capitols ( parts del relat ) índex (llista amb les parts del llibre ) epíleg (text independent on conclau la narració) La llengua es un sistema: les llengues no son conjunts de paraules aïllades, son sistemes sofisticats els quals cada element es relaciona amb els altres. paraules diferents no fan llengues diferents, les regles que estructuren el sistema linguistic les que marquen les diferencies entre les llengues. un principi d'economia linguistica que ens permet, amb un nombre finit d'elemnts crear missatges.  Renaixença valenciana:  la nostra renaixença te uins objectius diferents del que predominen a catalunya, la burguesia, tipus de industrial, politic, nacionalisme.  A valencia participaren dos grups d'autors: poetes d'espardenya( tingueren un grane xit entre les classes populars, classes socials humils amb idees liberals i no tenien una formacio literaria ) poetes de guant ( burgesos conservadors i s'opossaven a la polititzacio de la renaixença, els poemes en una llengua arcitzant que anomenaven llemosí.

Llengua del 1900 a 1975: A eixes segles van aver actuacions per a recuperar la nostra llengua, estavem per aconseguir dos objectius : normalitzacio( conjunt de procesos pels quals una comunitat amb conficte liguistic preten extendre la llengua per tal que siga usada amb totes les seues possibilitats) normativitzacio (proces que posa els instruments linguistics necessaris per a que la llengua puga ser usada pero tots ambits.) La victoria en la guerra civil, arranca el proces de normalització, en general franco volia mantenir la unitat politicoadministrativa, prohibí totes les llegues menos el castella. El romanticisme: al final del segle 18 desemvolupa en alguns paisos europeus un moviment estetic anomenat romanticisme, exaltaba els sentiments i redinvicaa la llibertat. Va influir sobre l'art, la musica i la literatura. Va haver de crear un tradicio propia i una llengua apta per ala literatura. Renaixença: un moviment cultural de redreçament i recobrament de la llengua, la historia i la literatura catalanes.  Jocs florals: eren una mena de concurs poetic originari de l'edat mitjana. Els temes que es tractaven eren la patria, la fe i l'amor. Jacint Verdaguer: fou fill de camperols, inicià enb la practica de l'exorcisme, provoca el seu enfront amb la esglesia. la seua obra e spot dividir en 4apartats: -Poesia epica: atlantica(narra a cristobla colom l'enfosament de l'atlantida i el descobriment) Canigó (narra la formacio de la catalunya cap a l'any 1000.) Poesia patriotica ( mostra a catalunya com a patria, utilizant la historia ) Poesia religiosa ( a les clases populars, utilitza un lleguatge quotidia) Prosa ( es precisa, funcional, correcta i expresiva, la prossa de mossén Cinto) Teodoro LLorente ( es el poeta mes important de la renaixença valenciana. poemes destacan el paisatgisme sentimental, una descripcio idealitzada del paisatge valencia indentifica amb els sentiments mes intims del poeta, va dirigir el preriodic "las prvincias"

Entradas relacionadas: