Principis comptables

Clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,9 KB

 
ELS PRINCIPIS COMPTABLES Tenen com a objectiu aconseguir que els Comptes Anuals reflecteixin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'empresa. Són els següents: -Principi d'empresa en funcionament: Considerem que la gestió de l'empresa té una durada il·limitada. En conseqüència, l'aplicació dels principis comptables no anirà encaminada a la determinació del valor del patrimoni en cas de liquidació o venda .-principi de meritació : implica el registre comptable de les transaccions i altres sucesos empresarials atenent al corrent real k els origina, anotació quan es paga i es cobra.-Principi d'uniformitat: Adoptat un criteri en l'aplicació dels principis comptables, s'haurà de mantenir fins que canviïn les circumstàncies que varen fer que adoptéssim aquest criteri. Donat el cas, aquestes circumstàncies es faran constar en la memòria.-Principi de prudè ncia: Les pèrdues i els riscs previsibles s'hauran de comptabilitzar tan aviat com siguin coneguts, mentre que els possibles guanys no es comptabilitzaran fins que es produeixin.-Principi de no compensació : En cap cas es podran compensar les partides de l'actiu i del passiu ni les de despeses i ingressos. -Principi de no compensació : En cap cas es podran compensar les partides de l'actiu i del passiu ni les de despeses i ingressos.

Entradas relacionadas: