Socialsssss globaaal

Clasificado en Inglés

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,14 KB

5.Els serveis financers:Els serveis financers es dediquen a gestionar diners,els serveis que presten els bancs, les caixes destalvi els agents de borsa,els fonts dinversio i les companyies dassegurances.i son les borses que ho gestionen 6:Els serveis d transport.son els serveis que presten els mitjjans de transport i els intermediaris daquests serveis.Els paisos desenvolupats tenen bones infraestructures i mitjans de transport moderns rapids segur i comodes. Als PS.els mitjans de transport hi son insuficients i antiquats.T.terrestre:engloba tant els desplaáments que es fan per carretera com els que es fan en ferrocarril.El transport per carretera es el mes utilitzat per les persones per desplacarse sobretot en distancies curtes i es un dels mes importants per al trasllat de mercaderies.El transport per ferrocarril:Es destina al transport de persones i de mercaderies de gran volum i pes.T.Naval:comprèn el transport marítim i el transport fluvial. Avui en dia, mes del 90% del comerç mundial de mercaderies es fa per aquesta via.el transport aeri: el transport aeri es detina al trasllat de passatgers i de mercaderies.Les xarxes mundials de transport:la xarxa de transport terrestre presenta contrastos importants als paisos mes pobres.La xarxa de carreteres en bon estat i ferrocarls.El transit maritim es desenvolupa per tres rutes principals : 1)latlantic nord2)lindic i el mediterrani3)El pacific. El turisme:es qualsevol desplaçament que fem en un lloc fora del nostre entorn habitual on ens quedem almenys 24 hores.hi han diferents tipus: de sol i platja de muntaña aventura, rural, cultural,religios,relacionat am la saluti el bensetar, am la gastronomia,am les compres.Fins a mitjans del s.XX el turisme era un privilegi que nomes es podia permetre una minoria adinerada.Tot i aixo a partir de la decada de 1950 aquesta activitat es va anar massificant als PD. fins convertirse en un autentic boom. Ho expliquen diversos factors:1)augment de les rendes que permet a molte spersones disposar de diners per fer un viatje.2)lexistencia de vacances pagades i pensions de jubilacio3)laugment de temps lliure4)la generalitzacio de lus de lautomobil i mollora de la xarxa viària. preu mes exequible de lavio5)simplificacio o la supressio dels tramits a les fronteres.6)linteres per coneixer altres llocs dels quals ens arriben noticies.principals destinacions turistiques:les regions del mon que reben mes nombre mes elevat de turistes son esl paisos mediterranis i occeidentals deuropa lameria del nord i lasia oriental.8.Els serveis dinformacio i comunicacio.Els mitjans de comunicacio:informacio es qualsevol misatge que ens permet precisar i ampliar el coneixement sobre una cosa.a) La comunicacio interpersonal es la que es fa entre un nobmbre reduit de persones.b)comunicacio social te com a objectiu que la informacio arribi a milers o milions de persones.Per a cadascun daquests tipus dinformacio fem servir serveis diferents: el correu i la telefonia son els principals miotjans de comunicacio interpersonal i la premsa la radio el cinema i la televisió son els grans mitjans de comunicacio social.El sector informatic:lera de linternet: a mitjans del segle passat van representar linici de l'anomenada revolucio de la informacio.El desenvolupament de les TIC(tecnologies de la informacio i comunicacio) aixo ha fet possible un increment rapid i continuat de la nostra capacitat per accedir a la informacio i tractar-la com de la comunicacio.El maxim exponent daquesta revolucio es linternet.(xarxa informatica que permet connectar directament els ordinadors i comparti informacio)

Els serveis es poden classificar en funcio de dos criteris : qui els presta i quina finalitat tenen./QUI ELS PRESTA?:Els serveis publics:son aquells la provisió dels quals està garantida per l'estat o depenen directament de lestat o les administracions.Aquests serveis es financien amb els impostos dels ciutadans.Altres els presten diverses entitats socials, però l'estat hi contribueix en el manteniment i en supervisa l'activitat.Els serveis privats:els ofereixen particulars per obtenir un benefici econòmic.On es localitzen els seveis?: Els serveis son el sector economiq predominant als pasios desenvolupats on proporcionen entorn del 70% de la riquesa i de l'ocupació.Els paisos desenvenvolupats controlen la majoria del comerç. El domini del sector terciari als paisos rics s'explica principalment per quatre factors: -l'elevada renda dels seus habitants/-el compromis dels governs de facilitar als seus habitants uns serveis socials bàsics (serveis del benestar)/-la mecanitzacio i lalta productivitat dels secor agrícola i industrial cada vegada necessiten menys treballadors./-la tercialitzacio de les seves industries./// Als paisos subdesenvolupats, els seveis son escassos i de mala qualitat, nomes hi tenen acces una part de la poblacio.eS concentren a les àrees urbanes i a les zones turístiques.La deslocalització dels serveis: hi ha serveis els quals no necesiten que el proveidor estigui a prop de les persones o empreses que els fan servir per aixo actualments molts daquests serveis es deslocalitzen i es presten desde llocs llunyans a lusuari.El comerç: Anomenem comerç al conjunt dactivitats que tenen com a finalitat lintercanvi de bens i seveis.Depen de 3 factors: 1) el desenvolupament dels transports i les infraestructures.2) La mida del mercat, es a dir el nombre de consumidors amb capacitat per comprar un producte o servei.3)la riquesa de la poblacio com mes alt es el poder adquisitiu de les persones mes consumeixen.el comers interior:comprèn les activitats comercials que es fan dins de les fronteres dun estat.El comers exterior:es el que un pais fa amb altres paisos.Anomenem importacions les compres de bens i serveis que fa un pais a lestrange. la diferencia entre les importacions i les exportacions defineix la balança comerical i la balança de pagaments.B.comercial:es la diferencia entre les exportancions i les importacions.Es positiva quan exportes mes del que importes i negativa quan importes mes del que exportes.B.pagaments:es positiva quan els ingresos que generen son majors que els que paguen al adquirirlos. i es negativa quan sa pagat mes per adquirirlos que als ingresos obtinguts.Principals fluxos comercials:Comerç internacional cada vegada mes intens i està dominat per 3 grans regions: UE, america del nord i sud-est de l'asia.En aquestes regions els paisos desenvolupats controlen gran part del comerç mundial.L'organització del comerrç:El comerç mundial esta regulat per acords. Lorganitzacio mundial del comerç te la missio daconseguir acords entre els paisos que facilitin el comerç internacional mitjançant leliminacio de barreres comercials. Blocs comercials:- Area de lliure comerç: els paisos que formen una area de lliure comerç es comprometen a eliminar els aranzels duaners i permeten la lliure circulacio de mercaderies a la zona.nex un exempla el tractat de lliure comerç de lamerica del nord. Unió duanera:a mes a mes deliminar els aranzels duaners entre ells e-ls estats membres estableixen una politica duanera comuna per als productes procedents daltres paisos.Nes un exemple la unio duanera de lafrica meridional

Entradas relacionadas: