Tecnologia forces

Clasificado en Informática

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,53 KB

 

Forces: Una força és una acció capaç de produir o modificar l'estat de repòs o de moviment d'un cos o de produir-hi deformacions. La unitat de força, en el sistema internacional de mesura, és el Newton (N).Per indicar com actua una força sobre un cos ho fem mitjançant fletxes.Les propietats mecàniques dels materials:Les propietats mecàniques són les que determinen el comportament dels materials quan actuen una o més forces.Les propietats son : resistencia,tenacitat,elasticitat,plasticitat i duresa.Resistència:Anomanem resitència la capacitat que té un material de resistir forces sense deformar-se exessivament ni trencar-se.Tenacitat i fragilitat:La tenacitat és la propietat que tenen alguns materials de suportar forces i cops sense trencar-se.La proprietat contrària a la tenecitat es la fragilitat.Si un material com ara el vidre,es trenca fàcilment en rebre un cop o en intentarl-lo doblegar que és un material fràgil.L'elasticitat:L'elasticitat és la propietat que tenen els materials de recuperar la seva forma original despres d'haver esta derformats per un esforç.Tot i això hi ha un límit de força, anomenat límit elàstic, a partir del qual la deromació és permenent i el material pot arribar a trencar-se.Plasticitat:Es la capacitat que tenen alguns materials solids d'adquirir deformacions permanents sense arribar a trencar-se. 

Ductilitat:Es la propietat d'alguns materials de deformar-se permanentment en forma de fil prim sense trencar-se Mal·leabilitat:Es la propietat d'alguns materials de deformar-se permanentment en forma de làmina molt fina sense trencat-se.La duresa:Es la propietat que indica l'oposició que ofereix un material a ser ratllat o penetrat.Esforços:Quan apliquem una força a un cos,diem que aquest cos està sotmès a un esforç.A part del material amb que ha estat construït , la resistència d'un objecte a un determinant esforç depèn de tres factors mes: Dimensions,forma i tipus de esforç.Hi han 5 tipus de esforços: Esforç de tracció: L'esforç de tracció es produeix quan dues forces oposades actuen sobre un cos i tendeixan a estiar-lo o allagar-lo.Els cossos que han de ser sotmesos a tracció poden ser flexibles, però no han de ser gaire elàstics.Els cossos que han de ser sotmesos a tracció poden ser flexibles, però mo han de ser gaire elàstics. Esforç de compressió:Un esforç de compressió quan les forces que actuen sobre un objecte van en la mateixa direcció però són oposades; en aquest cas tendeixen a aixafar-lo o a escurçar-lo.Per suportar bé l'esforç de compressió cal que el cos sigui rígid i ppreferentment ample i no gaire llarg.Vinclament:és la deformació que sofreixen els cossos sotmesos a compressió quan son llargs i prims.Esforç de flexió:Quan les forces que actuen sobre una peça s'apliquen contra el seu eix longitudinal i tendeixen a corbar-la,diem que la peça suporta un esforç de flexió.Si bé en tots dos casos el cos es corba,les forces hi actuen de manera diferent.Esforç de torsió:L'efecte de l'acció de les forces que fan que un cos girio es torci s'anomena esforç de torsió.Com més gruixut és el cos, més resisten és la torsió.Esforç de cisallament:Concentra dues forces oposades en una meteixa part d'aquest element.Si les forces són prou grans i vencen la resistència que ofereix el material el resultat és obvi:el tallem.

Entradas relacionadas: