Tema 8: Calor i temperatura

Clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,2 KB

 
La calor es l'energia que es transfereix des dels cossos calents cap als cossos freds. També s'anomena energia calorifica o termica.
FONTS DE CALOR
·El Sol: manera natural ·Resistencies electriques
·El Foc: fonts artificials de calor ·Objectes calents: per contacte o a distancia
La
temperatura es un indicador de la quantitat de calor d'un cos i de la mobiliat que tenen les seves particules. Termomentre: Mercuri, Alcohol i digital

La
calor especifica es la quantitat d'energia que cal transmetre a la unitat de massa per que augmenti un grau la seva temperatura. La dilatació es el fenomen pel qual gairabé totes les substancies augmenten el seu volum quan s'escalfen.

La
conducció es la transmisió de calor per mitjà de substancies solides, no hi ha moviment de materia. La convecció es la transmisió de calor per mitjà de transmisió de materia. La radiació es la transmisió de calor per mitjà de radiació infraroja, no cal transmisió de materia ni cap medi material.
RESUM· La calor es l'energia que es transfereix de cossos calents a cossos freds.les fonts de calor poden ser naturals o artificials. Equilibri termic = mateixa temperatura. Els materials permeten o no el pas del calor, per tant son aïllants o conductors.
AÏLLAMENT TERMIC: si els habitatges estan ben aïllats comporta un gran estalvi energetic. Per fer-ho cal evitar la transmisió de calor a l'exterior o al rebés. Finestres/portes k donen a l'exterior-doble vidre, les parets de la casa-escuma aïllant, sota la taulada-fibra de vidre. Materials conductors=metalls no conductors plastics.

Entradas relacionadas: