Conceptes econòmics basics

Clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,51 KB

Benefici: quan+dspeses ke ingresos= perdues

Be: objecte que satisfa una necesit i t un vlor

Servei: prstacio dstinada a satisfer una ncsitat prsonl o socil

Cost d la vida: s la suma de les despeses minimes indispensables x

obtenir bens i serveis basics

Index de preus(IPC): s un indicador que serveix per veure cm evoluciona el

cost de la vida

Inflacio: pujada dels preus dels productes

Inversio: quantitat d diners destinada a un negocia amb objectiu dbtnir benefici

Mercat: conjunt de preoductors i cnsumidors de bens i serveis

Produccio: els bens i srveis gnerats x una activitat

Productivitat: relacio entre el que s produeix i el recursos necesaris x fer-ho

Producte interior brut(PIB): valor ttal dls bens i serveis pproduits en un territori durant

un any

PIB per capita: s'ha d dividir el PIB del territoi entre el nombre d'habitants i reflecta la rique

o renda dun territori  

Entradas relacionadas: