AGE. Administracion, gestión de empresas

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,91 KB

 

LA COMANDA:Definició de comanda. Petició de compra que un client fa a un proveïdor per tal que aquest li subministri els bés o serveis sol·licitats.Qui realitza la comanda.La comanda la realitza el client al proveïdor. Quin departament de l’empresa elabora la comanda.Normalment, la comanda conté una sol·licitud de compra efectuada al departament de compres per part del magatzem o del departament de producció.Condicions que s’han de pactar a l’hora de fer una comanda.Descomptes, formes de pagament, lloc i data de lliurament, preus, quantitats, qualitat, ports, assegurances, embalatges, envasos...Procés que s’ha de seguir fin a arribar a la comandaNecessitat de comprar-Sol·licitud i anàlisi d’ofertes-Selecció de proveïdors-Comanda Classes de comanda i diferènciaComanda condicional: la seva execució estarà condicionada al compliment d’una sèrie de circumstàncies o condicions per tal que el compromís entre venedor i comprador es consideri ferm.Comanda en ferm: es la mes utilitzada, ja que quan el client realitza una comanda establint-hi una sèrie de condicions que son acceptades per part del proveïdor sense cap tipus de reseva. Formes de comandaMitjançant un imprès del comprador,Proposta de comanda (imprès del venedor),Mitjançant carta comercial de comanda,A través del telèfon, fax, correu electrònic, etc...

L’ALBARÀ:Com es pot realitzar l’enviament de la mercaderia.Amb mitjans propis (vehicles de l’empresa),Usant empreses de transport alienes a la venedora: agències de transport, carretera, ferrocarril, etc.Classificació del mitjans de transports i tipus de contractes per cadascun d’ells.Es poden classificar segons els mitjà utilitzat: transport terrestre (per carretera i ferrocarril), transport aeri i transport marítim.En el transport per ferrocarril el contracte de transport es formalitza a la carta de port.El transport per carretera per mitjà de vehicles automòbils a través de vies terrestres. El seu contracte de transport es denomina carta de porL’avió es ideal per a l’enviament de productes peribles o que exigeixen un transport ràpid. El contracte es formalitza a la carta de port aèria, també anomenada coneixements d’embarcament. Vaixells d’alta mar, de petit cabotatge  i d’aigües interiors. El contracte es formalitza a través del coneixement d’embarcament.Definició de contracte de transport.S’entén per contracte de transport aquell pel qual un empresari transportista s’obliga a traslladar d’un lloc a un altre una persona o cosa determinada a canvi d’un preu i a través del mitjà de locomoció pactat.Subjectes que intervenen en un contracte de transport i quina funció realitzen.El carregador remitent. La seva funció remet les mercaderies, en sigui o no el propietari. El transportista. És la persona física o jurídica que assumeix l’obligació d’efectuar el transport. Destinatari o consignatari. El destinatari és la persona física jurídica a qui va adreçada la càrrega i a la qual el transportista té obligació de lliurar-li en el lloc i el temps prèviament establerts. Forma de pagaments de transport.La mercaderia pot viatjar a: Ports deguts: el destinatari paga el cost del port a la recepció de la mercaderia.Ports pagats: el pagament del port es fa en origen. Per tant, no es paga transport a la recepció.Definició d’albarà.  L’albarà o nota de lliurament és un document que elabora el venedor i en el que es detallen les mercaderies que es remeten al client. No és un document obligatori en les operacions de compra-venda, encara que sí que és habitual i útil, en servir de justificant que acredita que la mercaderia ha estat lliurada al destinatari. Qui realitza l’albarà?  El realitza el proveïdorQuantes còpies s’han d’emetre d’un albarà i quines són les seves destinacions?L’albarà es confecciona per quadruplicat. Cada còpia té una destinació diferent:Albarà original i copia (2) es remeten al client juntament amb la mercaderia. El client retorna signada la còpia 2La còpia 3 es remet al departament de vendes per elaborar la factura.La còpia 4 es remet al magatzem com a justificant de la sortida de la mercaderia.Tipus d’albarà i diferencies. Albarans valorats: aquells en què es fa constar el preu, els descomptes, els imports i els impostos.Albarans sense valorar: no s’hi valora econòmicament el producte i només s’hi fa constar la quantitat i la descripció de la mercaderia.Fases del procés de recepció i en que consisteix el procés de recepció.En la recepció, el client s’encarrega d’admetre les comandes sol·licitades i haurà de disposar d’una relació de les comandes enviades en funció del termini de lliurament.El procés de recepció per part del client està format per les fases següents: El client ha de comprovar la coincidencia entre les dades dels documents d’arribada i la comanda a la qual correspon. Ordena la descàrrega dels productes.Compta els paquets descarregats i verifica que no hi ha danys esterns.Quan es produeixen, comuniquen els danys als departament de compres, per tal que realitzi la reclamació oportuna. Anota els desperfectes trobats a l’albarà del transportista, i acepta els productes, llevat de posterior examen.Fases del procés de verificació i en que consisteix el procés de verificació.Consisteix en realitzar una inspecció dels productes rebuts. Les fases de la verificació les podem resumir en:Recompte físic de la mercaderia rebuda. Es dóna fe que s’ha rebut el que se sol·licitava: quantitat, tipus, dimensions, etc.Es comprova que el rebut coincideix amb el relacionat a l’albarà de lliurament.S’envien les dades d’Identificació als departaments de compres i comptabilitat amb les seves anomalies, per tal que reclamin faltes de material, gestionin devolucions, etcEs dóna l’alta de la mercaderia al magatzem.Resultats en la verificació de la mercaderia.La verificació és conforme: s’accepta la mercaderia i se signa l’albarà >.La verificació no és conforme: per exemple, per mercaderia en mal estar o per falta de mercaderia. En funció de la causa de l’anomalia, s’accepta la mercaderia o no, però sempre s’haurà d’indicar l’anomalia produïda al document de lliurament, en l’apartat corresponent dedicat a observacions de l’albarà.

Entradas relacionadas: