11111

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,76 KB

 
Cerca de nous recursos: aument població > aument de la despesa > cercar més aigua Embassaments Ventatges: un augment del temps de resposta, es pot controlar el cabal, produccio d'energia electrica, magatzem d'aigua per a suqueres, etc.. Inconvenient principal: Tenen CADUCITAT, ja que els embassaments s'omplen de sediments i es redueix la capacitat. Dessalinitzadora d'aigua marina per destilacio (mitjançant calor per evaporar l'aigua) o per membranes (per osmosi inversa, que consisteis en eliminar les sals de l'aigua mitjaçant membranes, pero te un inconvenient, la salmorra altament contaminant i que pot causar un impacte mediambiental si no es tratat correctament Reciclatge de l'aigua s'ultilitza per reg y per instalacions esportives. També es podría fer una separació als habitatges de aigues fecals y no fecals. Transvasaments consisteix en la exportacio d'aigues excedents cap a les conques amb més dèficit. Es un tema delicat per la "propietat" dels rius, per els usos que se lo donaran a l'aigua, etc. Mesures d'estalvi Generals reduccio de perdues, politica de preus agricultura canvis en el sistema de reg (Canviar reg a manta, per inundació y per aspersió per el reg a degoteig), reparacio y revestiment de canalitzacions, canvis en el tipus de conreu per adaptarlo urbà innovació tecnològica, mesures d'estalvi, repar fuites y aixetes, regar jardins al mati y al vespre per evitar evaporació, aprofitar aigues urbanes per regar industrial reciclatge d'aigua amb circuits tancats, valvules que evitin fuges Termoclina en aigues poc profundes a l'inici de primavera per l'aument de radiació. La capa es calenta (per la radiacio), perd densitat y aumenta el gruix. Es mante separa de la capa inferior. Això causa 1)menys oxigen en la capa inferior 2)un major creixement de fitoplacton (per radiacio) y organismes que s'alimenten d'ell que quan moren sedimenten a la capa inferior 3) al fons la falta d'oxigen y la materia organica afavorirá la fermentació anaerobica produint metá (bombolles que suerten del mar i sufidric (mala olor)


PRECIPITACIÓ = Evapotraspiració+ Infiltració (escolament subterrani) + Escorrentia (escolament superficial) // Aflorament 1) Aigues superficials es separen de la costa 2) a la costa pujen aigues mes profundes 3) les aigues profundes porten nutrients acomulats al fins y incrementen l'activitat biològica (fitoplacton, zooplacton, peixos...) 4) les aigues fredes refreden l'atmosfera provocant una situació anticiclonica i les arees properes son árides. A l'Hem nord: aigua cap a la dreta Aquífer= aigues subterraneas nivell piezometric alçada maxima de l'aquífer (invariable) nivell freatic es el límit de l'aquifer (es variable depenen de la zona y de si la capa superior es permeable o impermeable) pou artesiá pou pero on pujara l'aigua fins l'altura del nivell piezometric Porositat la relació entre els espais buits y el volum total de la roca. Permeabilitat capacitat que te la roca per deixar circular l'aigua pel seu interior. Onades son formades per el contacte entre aigua i vent (deixant de banda les originades en sismes y volcans...) Formació de les onades: Les particules son agitades pel vet y formen un movimenten cilcoide quan la profunditat es gran. Cuan la profunditat disminuex, el fregament amb el terra impedeix que acabi els cicles , y la longitud d'una disminueix, y 'alçada de la ola aumenta, fins que trenca sobre la platja.

Entradas relacionadas: