3

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,52 KB

 
Els nivells d'organització són els diversos graus de complexitat en què s'organitza la matèria viva.
·Nivell subatòmic,pertanyen les partícules constituents dels àtoms.neutrons,protons i electrons.
·Nivell atòmic,format per àtoms,que són els constituents més petits de la matèria que mantenen les seves propietats.
·Nivell molecular,una molècula és el resultat de la unió de dos o més àtoms per mitjà d'enllaços químics.
-Principis immediats inorgànics,són l'aigua i les sals minerals.
-Principis immediats orgànics,són els glícids,lípids,proteïnes i àcids nucleics.
·Nivell cel.lular,pertanyen les cèl.lules,està formadaper diferents orgànuls cel.lulars.En els humans es poden trobar lliures o agrupadesformant conjunt de cèl.lules semblants.Cèl.lules musculars.
·Nivell de teixit,conjunt de càl.lules especialitzades,amb la mateixafunció i origen.Teixit nerviós i epitelial.
·Nivell s'òrgan,un òrgan és una estructura formada per diversos teixits.La funció rep el nom d'acte.El cor,fetge,pulmons.
·Nivell de sistema,un sistema és un conjunt d'òrgans semblants,formats pel mateix teixit.Sistema limfàtic i nerviós.
·Nivell d'aparell,els aparells estan formats per òrgans diferents,cada un amb una funció,que es caracteritzen per participar en la consecució d'una o diverses funcions superiors.L'aparell digestiu..
·Nivell d'organisme,Comprèn l'ésser viu com a sistema.L'ésser humà complet.
Una cèl.lula és la unitat anatòmica,funcional i d'origen dels éssers vius.Es tracta de la unitat més menuda que realitza les funcions de nutrició,reproducció i relació.
Les cèl.lules humanes són eucariotes,més complexes.Estan formades per una sèrie de compartiments delimitats per una membrana que,les separa del medi extern.
-Aproximadament hi ha 75 bilions de cèl.lules,hi ha cèl.lules cilíndriques,cúbiques,aplanades,esfèriques,bicòncaves,fusiformes,estrellades..La mida es molt variable.
Membrana cel.lular.Es tracta d'una estructura a manera de làmina que delimita la cèl.lula i la separa del medi on es troba,però no aïlla completamentla cèl.lula,sinó que permet intercanviar substàncies del interior a l'exterior.
·Composició química.la membrana cel.lular esta formada principalment per lípids i proteïnes.
·Propietats,la membrana és una estructura dinàmica i flexible,els componentsque la constitueixen poden moure en totes direccions.


Citoplasma.Ocupa l'espai cel.lular situat entre la membrana i el nucli.
·Orgànuls citoplasmàtics,són diverses estructures que acompleixen funcions específiques
·L'hialoplasma,és el medi líquid del citoplasma on es troben els orgànuls citoplasmàtics.Té un 85% d'aigua la resta són molècules en dissolució.
·Citoesquelet,és un conjunt de filaments de proteïnes que formen una xarxa.Proporcionen la forma a la cèl.lula i permeten el transport de substàncies a l'interior cel.lular.
Nucli.És una estructura de forma esfèrica,la seva funció es conservar i transmetre la informació genètica en la reproducciói regula el funcionament.
·Embolcall nuclear,estructura de membrana doble,es troba en contacte directe amb el reticle endoplasmàtic.té porus nuclears,són orificis que permeten l'intercanvi de substàncies.
·Nucleoplasma,medi intern del nucli.
·Cromatina,conjunt de fibres d'ADN,aquesta estructura conté els gens.
·Nuclèol,porció esfèrica formada per ARN i proteïnes.la seva funció és formar ribosomes.
Teixit.És un conjunt de cèl.lules del mateix tipus amb una estructura molt semblant i que duen a terme les mateixes funcions.
Teixit epitelial.format per cèl.lules que solen tenir formes geomètriques i que es troben molt unides les unes amb les altres fornantcapes.
·T.E.de revestiment,la funció es recobrir i protegir superfícies externes o cavitats internes de l'organisme.
·T.E.glandular,és el teixit que forma les glàndules,té com a funció secretar substàncies.
-G.exocrines,les substàncies que produeixen són abocades a l'exterior o al'interior de cavitats del cos.(fetge,salivals..)
-G.endocrines,les substàncies que produeixen són les hormones i s'aboquen a la sang.(tiroide,hipòfisi..)
-G.mixtes,actuen com a glàndules exocrines i endocrines alhora.(pàmcrees)
Teixit connectiu.Format per cèl.lules poc especialitzades i amb gran quantitat de substància intercel.lular amb fibres.
·T.conjuntiu,serveix per unir altres teixits o per unir òrgans.(tendons i lligaments)
·T.adipós,format per cèl.lules anomenades adipòcits,plenes de greix.serceix com aïllant tèrmic i protegeix determinats òrgans.
·T.cartilaginós,format per cèl.lules anomenades osteòcits, que s'encarreguen de l'elaboració de la substància intercel.lular,que és sòlida i està formada per sals minerals de calci i fòsfor.funció esquelètica i constitueix els ossos.
Teixit muscular.Formatper cèl.lules allargades anomenades fibres musculars, que contenen proteïnes fibril.lars.
·T.M.llis,format per cel.lules allargades amb un sol nucli,contracció voluntària i es localitza a la paret dels vasos sanguinis,del tub digestiu..
·T.M.estriat,format per cèl.lules amb nombrosos nuclis,presenten bandes clares i fosques fibril.lars,a manera d'estries,contracció voluntària i forma els músculs.
·T.M.cardíac,format per cèl.lules d'un sol nucli i unides entre si formant una malla o xarxa, es localitza al cor.


Entradas relacionadas: