Cat t

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,56 KB

 

PARAULES DERIVADES:paraules qe s'han format a partir d'una arrel ex:trist,tristesa,entristir,tristament.

MORFEMES DERIVATIUS:es classifiquen en 3 grups prefixos(qe van davant l'arrel),sufixos(qe van derrera),infixos(entre l'arrel i el sufix).

derivació prefix derivació sufix derivació infix i sufix
 treure__dis-treure porta__port-al peix__peix-at-er

SINONIMS I ANTONIMS:Dues paraules són sinònimes quan tenen un significat <about://wiki/Significat> igual o molt similar.(ex:Casa: llar, domicili, residència..).Un antònim és aquell mot que té un significat totalment oposat a un altre.(ex:mort -viu).

REGLES ACCENTUACIÓ:- Les paraules monosíl·làbiques no s'accentuen (hi ha excepcions que constitueixen l'accent diacrític.- S'accentuen les paraules agudes(la síl·laba tònica  és l'última de la paraula) que acaben en vocal, vocal seguida de s o -en -in (on la i és vocal). S'escriu, per tant: català, però, també, camí, pastís, cabàs, progrés, Berlín, sorprèn. En canvi: Ramon i ferum (acaben en consonant) o esglai i festiu (acaben en semivocal).- S'accentuen les paraules planes(la penúltima síl·laba és la tònica) que no acaben en cap de les terminacions anteriors. Per exemple s'accentuen: exàmens, cànon, tòrcer, correguérem, portàveu, entristíssiu. Però no s'accentuen: Maria (mot pla acabat en vocal), examen,Caucas.- S'accentuen totes les paraules esdrúixoles (l'avantpenúltima síl·laba és la tònica) i totes les paraules sobreesdrúixoles (la sílaba tònica està abans de la penúltima). Per exemple: història, tònica, àrea, Núria, període, químicament.- S'accentuen tots els adverbis  acabats en -ment si la paraula original a partir de la qual està format s'accentua: ràpida--ràpidament,mecànic--mecànicament / fàcil--fàcilment, feliç--feliçment.

DIFTONGS:dues voclas qe sonen amb un sol cop de veu(igual que una).-Decreixents i: a mai,e remei,i,o renoi,u cuina. -Decreixents u: a taula,e meu,i riu,o moure,u duu.-Creixents: 1.gua,gue,güi,guo/qua,qüe,qüi,quo. 2. io/gurt,hie/na,io/de. 3.La i i la u entre voclas.ex:no/ia (quan hi ha 3 vocals)


 NOTICIA:Article informatiu qe explica un fet o esdeveniment d'actualitat de la manera mes objectiva.Les noticies solen presentar el titular(titul,subtitul),l'entrada(paragraf amb dades),cos explicacio detallada).El contingut d'una noticia sol respondre 6 preguntes: Qui,Que,Quan,On,Com,Per què.

AGUDES,PLANES,ESDRUIXOLES:-Agudes:S'eccentuen quan acaben en una de les 12 terminacions següents:a as,e es en,i is in,o os,u us.-Planes:s'accentuen quan no acaben en cap de les12 terminacions anteriors,ex:rèptil.Esdrúixoles:S'eccentuen totes,ex:música.

Entradas relacionadas: