Català t 1, 2, 3 i 4

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,7 KB

 

1. La Sintaxi és la part de l'estudi de la llengua que s'ocupa de les regles de combinació de les paraules per tal d'organitzaar-les en conjunt significatius o oracions amb sentit.

L'oració es la unitat menor de comunicació que té sentit complet. També es diu que és independent, és a dir, que podem diferenciar-la d'altres oracions fixant-nos en els seus components.

Un sintagma és una paraula o un grup de paraules relacionades entre sí, que tenen sentit i compleixen una mateixa fnció sintàctica.

El subjecte és allò què es diu alguna cosa. Habitualment està representat per un grup de paraules que anomenem sintagma nominal. El nucli és un nom o un pronom. 

El predicat és allò que es diu del subjecte. està representat per un grup de categories, que anomenem sintagme verbal. Él nucli d'aquest sintagme és el verb.

Imagen
2. El subjecte es pot organitzar i presentar de formes diverses, però sempre és allò de què es diu alguna cosa i ha de tenir un nucli o paraula imprescindible, sense la qual l'oració no tindria sentit.

Determinants: article, demostratiu, possessiu, indefinit, numeral, quantitatiu i interrogatiu.
 


 


 


 


 


 


 

Entradas relacionadas: