Cercles de qualitat

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,38 KB

 

 2. Les 7 eines bàsiques (Ishikawa) – Full de recollida de dades –  Histograma – Diagrama causa-efecte – Diagrama de Paretó – Estratificació – Diagrama de correlació  -Gràfics de control Què són? Són procediments o tècniques escrites i formalitzades que ajuden als organismes a mesurar i/o controlar la qualitat i l’evolució de certs paràmetres, respecte als requisits establerts. Per a què serveixen? El conjunt d’aquestes eines s’utilitza quan es realitza el Control de Qualitat, que utilitzen les empreses per tal de detectar posibles errors i prevenir l’aparició de defectes en la producció.Tipologia d’eines (prevenció, avaluació i millora): Eines de prevenció: AMFE (anàlisi modal fallades i efectes), POKA-YOKE (detecció i prevenció errors), PERT camí crític (identificació i prevenció), enginyeria concurrent, etc. • Eines d'avaluació: CCV (cost cicle vida), diagrames de Paretó, histogrames, Auditories internes (processos, sistema) o externes (producte), etc. • Eines de millora: per planificar mesures correctores (per disminuir o eliminar)


1..FULL DE RECOLLIDA DE DADESQuè és? Per a què serveix? És una eina que ajuda a recollir les dades d’un procés i organitzarles segons diferents categories. Aquesta serveix per a: – Recollir información – Emmagatzemar les dades de forma ordenada i consistent D’aquesta manera s’evita la pèrdua de dades, s’assegura la seva identificació, permet l’emmagatzematge, facilita l'anàlisi posterior... Metodologia 1. Planificació 2. Formulació de qüestions 3. Elecció del punt de recollida de dades i del personal encarregat de recollir-les 4. Disseny de l’imprès de presa de dades.  Principalment hi ha 5 fulls estàndard: Full de recollida de dades cuantificable– Full de recollida de dades mesurables – Full de recollida de dades per situació del defecte – Full de síntesis - Llista de control 2.HISTOGRAMA Què és? Per a què serveix? L’histograma és un gràfic que mostra la distribució d’una variable a partir de les dades recollides en una taula de freqüències. Permet resumir grans quantitats de dades i comunicar información clara i senzilla sobre situacions complexes, tenint la visió completa i sintètica de les dades recollides L’histograma adopta la forma de diagrama de barres. L’histograma usa bàsicament 4 conceptes: – Variabilitat – Classe – Freqüència – Rang o recorregut Metodologia Per construir un histrograma cal agrupar les dades recollides en els fulls de verificació o presa de dades: – Determinar el rang (R) a partir dels valors màxim i mínim – Definir el nombre de classes (K),– L’amplitud de cada classe (H)– Confeccionar la taula de freqüències.

Entradas relacionadas: