Comentari de text Valencià

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,15 KB

 
Coherència tema,idees secundàries,tipus de títol(temàtic,parcialment temàtic,remàtic),parts del text (resumen),tesi, progressió temàtica(lineal,constant) Adequació àmbit d'ús(periodístic,acadèmic),gènere,tipología textual(descriptiu,narratiu,argumentatiu),finalitat,funció lingüística(expresiva),canal (oral,escrit,preparat,unilateral,multidireccional,amb espai i temps no compartits per l'emissor i receptor),presència,absència,relació(grau de formalitat),polifonia(discurs directe,indirecte),modalització(opinió de l'autor),lector model,varietat diatòpica,registre(col-loquial,estàndard),figures retòriques Cohesió Dixi(personal-social,espacial-demostratius,temporal),anàfora,catàfora,nominalització(l'arribada dels europeus,quan els europeus arribaren),aposició(laporta,president de barça),repetició,sinònims y antònims,hiperònim i hipònim,familia léxica,camp asociatiu,contectors léxics i gràfics

Entradas relacionadas: