Comentari de text València resolt

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,15 KB

1.COHERÈNCIA

Conjunt d’elements que S’organitzen en un text per a transmetre un sentit. (les idees del text).  En aquest apartat del comentari haurem de Demostrar la nostra capacitat de comprensió del text, d’anàlisi i síntesi.

1 TEMA o eix temàtic.

El tema és la idea fonamental del Text i es pot enunciar mitjançant un Sintagma Nominal, una frase, un mot clau, En un màxim de 10 paraules.

El Títol és el principal element paratextual i pot ser:

Temàtic à  expressa el tema, bé de manera parcial o Bé de manera total. Típic de textos expositius per a introduir la informació de Manera clara. Ex.: “El règim per a aprimar-se”, “Adolescents i drogues”, “La Variació lingüística”.

Remàtic à  presenta una relació amb el text que no és de Tipus temàtic. Pot ser una metàfora del text, una paròdia del contingut, una Relació causa-efecte, etc. Ex.: “Qui vulga  Lluir haurà de patir”, “Pena de mort a Enrique Iglesias”.

2 RESUM.

L’estudiant haurà de mostrar que Ha entés el text en un max de a 10 línies

3ESTRUCTURA. Delimitació de les parts constitutives del text, Progressió temàtica del text i tipologies estructurals.

Hem d’analitzar la informació que Selecciona el text i establir com s’organitza: si hi ha un únic tema (progressió De tema constant), si apareixen temes derivats o subtemes (progressió de temes Derivats) o si es passa d’una idea a una altra (progressió lineal).

Entradas relacionadas: