Competencia perfecta i imperfecta

Clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,15 KB

•caracteristiques mrcat d bens: 1.homogeneitat:si el consumidor nu+ es fixa en el preu o en altres aspectes.un be diferenciat es el que te caracteristiques especifiques,poden ser objectives o subjectives. 2.informacio perfecta:si el consumidor coneix totes les caracterisitqes i condicions del be i de lempresa qe lofreix.en un be homogeni es mes facil qe hi hagi infrm. perfec.,nomes ens fixem en el preu. 3.bareres dentrada: els obstacles qe existeixen x dedicarsi a alguna activitat(barres legals,decapital,be te molt prestigi,1empresa qe te leexclusivitat,empreses qe produeixen a costos mol baixos) 4.nºofertes:si hi ha molta competencia o poca,-barreres=+empreses qe ofereixen el be. Un mercast comp. perfec.=te inform. perfec.,be homogeni,no barreres i moltes empreses.

DEMANDA: consumidors.caracterstqes: la demanda dun be depende 1.preu del be,quan un be es + car la gent en compra mens i alinreves( •efecte sustitucio,la gent comprara bens semblans qe no hagin pujat de preu? infrmacio perfec. i be homogeni. (•efecte renda,si un be puja,i el cnsumidor no su pot permetre,deixara de consumirlo o edisminuira el seu consum.) 2.ingressos dels cnsumidors:si tenes mes diners voldran comprar mes. 3.expectatives dels consumidors.si son optimistes compraran mes bens,expectatives preu ?si pensen qe el preu del be augmentara,en voldran comprar mes.,abans. 4preus daltres bens.si son bens complementaris,si aumenta el preu dun dells ,la gent comprara mes de laltre. 5.variacio de la poblacio. si augmenta la poblacio hi haura mes gent per comprar. 6.gustos dels consumidros si un be es posa de moda,la gent comprara mes

FUNCIO DEMANDA: relacio entre la quantitat qe els compradors volen comprar dun be i el seu preu.es decreixent,quan mes elevat es el preu menor es la quantitat. 1moviment corba: quan aumenta el preu ,baixa la quantitat i alinreves. 2desplaçament corba:canvia la corba per alguna rao diferent al preu.

OFERTA: empreses qe ofreixen el be,cobren un preu per aqest i tenen uns costos de produccio.lobjectiu es asolor el maxim guany. loferta de bens depen de 1.preu del be.Quan el preu augmenta,augmenta tamb loferta xq noves empreses entren al mrcat atretes per preu alt qe fa qe la producio sigui rendible.pero preu baixaran quan hi hagi moltes empreses qe ofereixin el be. 2.preu dls factors de produccio utilitzats.aixo determina els costos de lempresa.si els factors son cars,aumenten els costos i les mpreses hauran de vendre mes car i alinreves. 3.nivell tecnologic i organitzatiu: una millora pot fer qe les empreses ofereixen la produccio mes barata. 4.preu dels bens semblants. 5.estrategies de les empreses.rebaixes,volen aumentar les nedes encara qe guanyin menys.6.factors legals.barreres legals qe limiten les actuacions de les empreses.7.capacitat de produccio maxima.les emprese tenen uns recursos limitats i la quantitat dalguns dells no es poden canviar rapidamen.

FUNCIO OFERTA: relacio entre el preu dun be i la quantitat qe se nofereix.es creixen,quan varia el preu la quantitat u fa de la mateixa manera xq aixi les empreses guanyen mes diners o en perden menys.

EQUILIBRI DE MERCAT: situacio en la qe el preu dun be fa qe la quantitat oferta sigui igual a la demanda,el mercat te tendencia a assolirlo. Si el preu esta per sota de lequilibri,els consumidors x intentar aconseguir mesquantitat começaran a pagar preus mes elevats.daqesta manera algunes empreses loferiran i alguns consumidros deixaran de voler comprar aqest be,xq sa encarit,el preu anira aumentan fins arribar al nivel deqilibri i les mpreses veuran qe vene lo just. •escasetat:la demanda es major qe loferta. •excedent: oferta major qe la demanda.
EQUILIBRI I CONTROL DE PREUS: 1.preus maxims.sestableixen per evitar qe siguin massa alts i la gent no els pugui pagar.Si es posa un p.maxim per sota de leqilibri,hi haura escasetat,la gent voldra comprar mes quantitat qe la oferta. 2.preus minims.sestableixen per garantir qe les empreses productores tindran uns ingressos minims garantits.Si el preu minim esta damun del preu deqilibri,hi haura excedent de manera permanen i no es podra asolir leqilibri.

SECTOR EXTERIOR: 1.importacions.els consumidors dun pais compren besna empreses estrangeres. 2.exportacions.empreses dun pais venen els seus vens a lestranger. •LA diferencia entre el valor monetari de tots els bens imporatas i exportats dun pais es diu balança comercial. si les importacions son mes grans qe les exporatacions diem qe el pais te deficit comercial i si es a linreves te superàvit.

COMPETENCIA IMPERFECTA.: tipus de mercat on manca una de les quatre caracterisitqes de la comp.perfecta.
MONOPOLI: nomes hi ha una empresa qe ofereix el be.
CAUSES ::
1.barreres dentrada: necesitats elevades de capital limitacions legals a lentrada d competidors,el govern detertmina qe alguns bens numes els podra oferir una empresa.RENFE.
control exclusiu dun recurs o factor •avantatge en costos: quan una empresa pot oferir el be molt mes barat qe la resta de competidors,pot eliminarlos.A vegades surt mes barat qe hi hagi una empresa qe ofereixi un be ja qe els costos fixos son elevats.ELECTRICITAT. 2.el be es homogeni i linformacio perfecta. lempresa pot posar el preu qe vulgui pero dintre dels seus interesos,senfronta a una demanda decreixent. 3.dolent xq lempresa te poder de mercat ,pot aprofitar el seu domini i impedir lentrada de competidors,no sesforça per asolir la maxima eficiencia i satisfasccio per als seus consumidors. 4.govern pot intervenir 1.evitar laparicio de monopolis,eliminant les bareres dentrada 2.supervisar i controlar el funcionamen per evitar abusos(normes ,impostos mes elevats,fixacio preus,etc) 3.dividir lempresa en mes duna per aumentar la competencia

Entradas relacionadas: