Comptabilitat 3

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,05 KB

 
TÈCNIQUES PRESSUPOSTÀRIES.La necessitat de racionalitzar la despesa pública ha generat la sofisticació de les tècniques pressupostàries en els països industrialitzats que han anat evolucionant en el temps. 1. El pressupost administratiu o de mitjans. El punt de partida de totes les tècniques pressupostàries és l'anomenat pressupost administratiu, que és la tècnica pròpia del pressupost clàssic o ideologia pressupostària clàssica. Consisteix en assignar a cada òrgan administratiu els mitjans necessaris per al seu funcionament. L'objectiu d'aquesta tècnica és únicament el de controlar legalment l'activitat administrativa del govern.Sobretot, es tracta d'un instrument de control amb què es vol assegurar que els mitjans de què disposa l'executiu no seran utilitzats en quanties i fins diferents als aprovats pel legislatiu. 2) El pressupost funcional:consisteix en incorporar al pressupost administratiu una classificació de les despeses atenent a les funcions desenvolupades per l'Estat amb independència de l'òrgan administratiu que les porti a terme. Aquesta estructura permet conèixer a quins sectors i funcions es destinaran els fons públics. 3) El pressupost d'execució
Degut a les deficiències del pressupost funcional, després de la segona guerra mundial es planteja, també als EEUU, un nou sistema pressupostari basat en funcions, activitats i projectes que s'anomena "pressupost d'execució". Aquesta tècnica requereix: 1. Que cada unitat administrativa defineixi els objectius que persegueix mitjançant una classificació de les seves funcions, activitats i tasques. 2. Adoptar un sistema comptable que permeti quantificar els costos de les funcions activitats i tasques (Comptabilitat analítica o de costos). 4) El pressupost per programes Amb aquest sistema pressupostari es pretén integrar la pressupostació en un procés de planificació de l'activitat econòmica de l'Estat mitjançant la selecció de programes alternatius que serveixen per a un objectiu públic determinat.5) El pressupost base zero :La tècnica del pressupost base zero és molt semblant a la del pressupost per programes amb la diferència de que fa una planificació encara més selectiva, ja que comporta que cada centre gestor hagi de justificar periòdicament la totalitat d'aspectes que incideixen en el pressupost, plantejant-se fins i tot la desaparició. Si l'aplicació del pressupost per programes és dificultosa, aquesta tècnica encara ho és més. Tanmateix, és una tècnica que pot resultar beneficiosa aplicada de forma parcial a determinats serveis o activitats. No s’han trobat referències de la seva aplicació al sector públic espanyol.


Entradas relacionadas: