Comptabilitat temes 9, 10, 11, 12 i 13

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 61,3 KB

 
Tema 9 - L’immobilitzat

2.- A partir dels assentaments comptables de l’empresa ALAIOR, SA que tens enumerats a continuació, resol les qüestions que et plantegem al final de l’activitat:

1. Amb data 01/10/XX adquireix mobiliari per 3.500€ + IVA. En concepte de transport, el proveïdor factura 200€ + IVA, i en concepte d’assegurances, 50€ + IVA. El pagament s’efectua per transferència.
2. Amb data 15/07/XX adquireix un local per a l’ampliació de les instal·lacions de l’empresa per 254.000€ + IVA, dels quals 54.000€ corresponen al valor del solar. El pagament s’efectua mitjançant un xec.
3. Per començar la comercialització d’un nou producte, el dia 01/03/XX adquireix una patent per 30.000€ + IVA, que paga mitjançant una transferència.
4. Amb data 01/08/XX obté un carretó elevador de forca (toro) per al trasllat de les mercaderies a l’interior de l’empresa, amb un cost total de 12.000€ + IVA, que paga amb un xec.
5. Amb data 01/09/XX compra una furgoneta amb un cost de fàbrica de 35.000€ + IVA. En concepte de transport, assegurances i accessoris addicionals, en la factura hi consten 2.500€ + IVA addicionals. El pagament es fa per una transferència bancària.
6. La furgoneta adquirida en l’assentament anterior queda totalment destrossada per culpa d’un accident que es produeix el dia 01/10/XX. Es procedeix a donar-la de baixa després d’haver fet els assentaments corresponents.
Se li havia assignat una vida útil de 7 anys i un valor residual de 5.000€.
7. Amb data 20/05/XX adquireix un solar per 25.000€ + IVA amb la intenció d’obtenir unes rendes mensuals pel seu lloguer. El pagament es fa íntegrament mitjançant transferència bancària.
8. Comptabilitza l’assentament corresponent a l’amortització del mobiliari de l’assentament 1, sabent que el valor residual és 0 i que la vida útil és de 15 anys.
9. Comptabilitza l’assentament corresponent a l’amortització de l’element adquirit a l’assentament 2, tenint en compte que es considera que l’edifici té una vida útil de 70 anys i un valor residual de 60.000€.
10. Comptabilitza l’assentament corresponent a l’amortització de l’element adquirit a l’assentament 3, tenint en compte que la patent té assignat un valor residual de 2.000€ i una vida de 3 anys.
11. Respecte de l’element de l’assentament 4, se sap que té un valor residual de 3.000€ i que s’amortitzarà al 10%.

12. Fes les activitats següents:
· Quina vida útil té assignada?
· Fes els assentaments d’amortització que es realitzarien al llarg de la seva vida útil.
· Procedeix a fer la seva baixa comptable, sabent que al final de la vida útil s’aconsegueixen 2.000€ + IVA per la seva venda, una quantitat que es cobra mitjançant un xec.

Solucions

01/10/2009 01/10/2009
              
3.750 (216) Mobiliari 3.750 (216) Mobiliari
600 (472) IVA soportat (572) Bancs 4.350 600 (472) IVA soportat (572) Bancs 4.350
15/07/2009 15/07/2009
                
200.000 (210) Terr. 200.000 (210) Terr.
54.000 (211) Constru. 54.000 (211) Constru.
40.640 (472) IVA soportat (572) Bancs 294.640 40.640 (472) IVA soportat (572) Bancs 294.640
01/03/2009 01/03/2009
              
30.000 (203) Pro. Industrial 30.000 (203) Pro. Industrial
4.800 (472) IVA soportat (572) Bancs 34.800 4.800 (472) IVA soportat (572) Bancs 34.800
01/08/2009 01/08/2009
              
12.000 (213) Maquinaria 12.000 (213) Maquinaria
1.920 (472) IVA soportat (572) Bancs 13.920 1.920 (472) IVA soportat (572) Bancs 13.920
01/09/2009 01/09/2009
              
37.500 (218) ET 37.500 (218) ET
6.000 (472) IVA soportat (572) Bancs 43.500 6.000 (472) IVA soportat (572) Bancs 43.500
01/10/2009 a 01/10/2009 a
              
386,40 (681)Amor. Inmo mat. (281) A.mat 386,40 386,40 (681)Amor. Inmo mat. (281) A.mat 386,40
01/10/09 b 01/10/09 b
              
386,9 (678) Excepcionals 386,9 (678) Excepcionals
37.113,10 (281) A.mat (218) ET 37.500 37.113,10 (281) A.mat (218) ET 37.500
20/05/2009 20/05/2009
              
25.000 (220)Inv. Terr. 25.000 (220)Inv. Terr.
4.000 (472) IVA soportat (572) Bancs 29.000 4.000 (472) IVA soportat (572) Bancs 29.000
23/05/2009 23/05/2009
              
62,50 (681) A. Inmo mat. (281) A.mat 62,50 62,50 (681) A. Inmo mat. (281) A.mat 62,50
15/06/2009 15/06/2009
              
7.777,78 (680) A. Inmo intan. (281) A.mat 7.777,78 7.777,78 (680) A. Inmo intan. (281) A.mat 7.777,78
19/06/2009 19/06/2009
              
375 (681) A. Inmo mat. (281) A.mat 375 375 (681) A. Inmo mat. (281) A.mat 375
              
466311,68 466311,68 466311,68 466311,68
          
3.- Llegeix amb atenció cadascun dels supòsits que tens a continuació i fes el que et demanem en cada cas:

a) Calcula i comptabilitza l’amortització anual d’una furgoneta amb una vida útil de deu anys que es va adquirir per 30.000€ i amb un valor residual de 5.000€.
b) Calcula i comptabilitza l’amortització d’una màquina d’escriure electrònica amb un preu de venda de 700€ + IVA, tenint en compte que s’estima que la seva vida útil serà de setze anys i que el seu valor residual és zero.
c) Determina el valor comptable o valor en llibres d’un vehicle valorat en l’actiu del balanç per 20.000€, tenint en compte que l’amortització acumulada d’aquest element és de 2.500€.
d) Una màquina va costar 18.000€ + IVA i es vol amortitzar en vuit anys. Quina quota anual constant se li aplica? Comptabilitza l’assentament que correspongui.
e) Si a la màquina del supòsit anterior se li atribuís un valor residual de 2.000€, quina serà la quota? Comptabilitza l’assentament corresponent.
f) Comptabilitza l’amortització d’un mobiliari que en el moment de la seva adquisició va costar 4.500€ + IVA i que s’amortitzarà en sis anys.
g) S’adquireix un camió per 40.000€ + IVA. Si se li suposa un percentatge d’amortització del 10%, comptabilitza l’assentament d’amortització tenint en compte que l’adquisició es va fer a la meitat d’aquest exercici.
h) Es ven en efectiu un ordinador per valor de 800€ + IVA, el qual s’havia adquirit per 1.200€ + IVA el dia 01/01/09. El coeficient d’amortització que té assignat l’ordinador és del 5%, i la data de la venda és el dia 01/07/09. Comptabilitza l’assentament que correspongui.
i) Es decideix donar de baixa una maquinària que va costar 3.000€ + IVA i que actualment està totalment amortitzada.
j) Es crema totalment el mobiliari adquirit per una empresa per 4.500€ + IVA. Amb data 01/01/XX l’amortització era de 2.500€. El percentatge d’amortització era del 10% i l’accident es produeix el dia 01/08/XX.
k) Es ven un local per 25.000€ + IVA. A l’inici d’aquest exercici figurava en l’actiu, com a inversió immobiliària, per 100.000€ i tenia una amortització acumulada de 67.500€. Si la vida útil que té assignada és de 70 anys i el valor residual és de 20.000€, comptabilitza’n la venda sabent que es cobra en efectiu i que es realitza el 15/03/XX.
l) Comptabilitza la venda d’una patent que es ven al cap de deu mesos d’haver-la adquirit, sabent que el preu de compra és de 30.000€ + IVA (01/02/XX), que el preu de venda és de 40.000€ + IVA al comptat en efectiu (01/12/XX), que la vida útil que tenia atribuïda era de deu anys i que valor residual era zero.

Solucions

01/10/2009
              
2.500 (681) A. Inm mat. (281) A mat 2.500 2.500 (681) A. Inm mat. (281) A mat 2.500
03/10/2009 03/10/2009
                
43,75 (681) A. Inm mat. (281) A.mat 43,75 43,75 (681) A. Inm mat. (281) A.mat 43,75
04/10/2009 04/10/2009
                  
valor comptable 17.500 valor comptable 17.500
07/10/2009 07/10/2009
              
2.250 (681) A. Inm mat. (281) A.mat 2.250 2.250 (681) A. Inm mat. (281) A.mat 2.250
10/10/2009 10/10/2009
              
2.000 (681) A. Inm mat. (281) A.mat 2.000 2.000 (681) A. Inm mat. (281) A.mat 2.000
12/10/2009 12/10/2009
              
750 (681) A. Inm mat. (281) A.mat 750 750 (681) A. Inm mat. (281) A.mat 750
13/10/2009 13/10/2009
              
2.000 (681) A. Inm mat. (281) A.mat 2.000 2.000 (681) A. Inm mat. (281) A.mat 2.000
15/10/2009 15/10/2009
              
30 (681) A. Inm mat. (281) A.mat 30 30 (681) A. Inm mat. (281) A.mat 30
15/10/2009 15/10/2009
              
928 (543)Cred. c/t 928 (543)Cred. c/t
370 (671) Perd. Inm mat. 370 (671) Perd. Inm mat.
30 (281) A.mat (217) EPI 1.200 30 (281) A.mat (217) EPI 1.200
(477) IVA D 128 (477) IVA D 128
17/10/2009 17/10/2009
              
3.000 (681) A. Inm mat. (281) A.mat 3.000 3.000 (681) A. Inm mat. (281) A.mat 3.000
19/10/2009 19/10/2009
              
262,50 (681) A. Inm mat. (281) A.mat 262,50 262,50 (681) A. Inm mat. (281) A.mat 262,50
20/10/2009 20/10/2009
              
3126,5 (281) A.mat 3126,5 (281) A.mat
1.373,50 (678) Guanys exc. (216)Mobil 4500 1.373,50 (678) Guanys exc. (216)Mobil 4500
22/10/2009 22/10/2009
              
238,10 (681) A. Inm mat. (281) A.mat 238,10 238,10 (681) A. Inm mat. (281) A.mat 238,10
24/10/2009 24/10/2009
              
67.738,10 (281) A.mat 67.738,10 (281) A.mat
29.000 (570) Caixa 29.000 (570) Caixa
7.261,90 (671) P. Inm mat. (221)Const. 100.000 7.261,90 (671) P. Inm mat. (221)Const. 100.000
(477) IVA D 4.000 (477) IVA D 4.000
25/10/2009 25/10/2009
              
2.500 (680) A. Inm intan. (280) A. in 2.500 2.500 (680) A. Inm intan. (280) A. in 2.500
27/10/2009 27/10/2009
              
2.500 (280) A. Inm intan. 2.500 (280) A. Inm intan.
46.400 (543) Cred. Inmo. (203) Apl in 30.000 46.400 (543) Cred. Inmo. (203) Apl in 30.000
(477) IVA D 6.400 (477) IVA D 6.400
(770) B Inm 12.500 (770) B Inm 12.500
                  
174.302 174.302 174.302 174.302
4.- Partint de la situació patrimonial següent, referent a l’empresa Vinaròs, SA, dedicada a la comercialització d’un producte d’alimentació, comptabilitza els assentaments corresponents, efectua’n el major, determina’n el resultat i elabora’n el balanç de situació amb data /31/12/XX.

1. Amb data 01/01/XX es venen mercaderies a crèdit per 2.500€ + IVA.
2. Amb data 31/01/XX, en concepte de sous i salaris, es paguen als treballadors de l’empresa 12.000€ mitjançant una transferència bancària.
3. Amb data 02/02/XX s’adquireix un ordinador per valor de 1.100€ + IVA, una impressora per 250€ + IVA i programes informàtics valorats en 3.500€ + IVA. El pagament s’efectua amb un xec.
4. Amb data 16/02/XX es paga per domiciliació bancària la factura de l’aigua per un import de 105€ + IVA i la del telèfon per un import de 230€ + IVA.
5. Amb data 05/03/XX es compren mercaderies per 2.500€ + IVA, dels quals el 50% es paga en efectiu i l’altre 50% a 30 dies.
6. Amb data 22/03/XX es cobren 2.000€ en efectiu d’un client que els devia i que consten al balanç inicial.
7. Amb data 05/04/XX es liquida mitjançant un xec el deute que es va adquirir amb el proveïdor de l’assentament 5.
8. Amb data 10/05/XX s’ingressen al banc 600€ procedents de caixa.
9. Amb data 03/07/XX, en concepte de reparació d’una màquina, es paguen 250€ + IVA en efectiu.
10. Amb data 08/10/XX es paguen en efectiu 1.100€ + IVA del lloguer de les oficines.
11. Amb data 10/11/XX es ven una màquina per 60.000€ + IVA, que estava valorada en 30.000€ i que tenia una amortització acumulada el dia 01/01/XX de 5.000€. La vida útil d’aquesta màquina era de cinc anys i el seu valor residual era de 3.000€. El cobrament d’aquesta venda s’efectua mitjançant un xec.
12. Amb data 12/12/XX es cobra en efectiu tot el que deuen els clients.

Dades addicionals:
· L’ordinador i la impressora comprats en l’assentament 3 tenen una vida útil de tres anys i un valor residual zero.
· Pel que fa als programes informàtics, s’estima que la seva vida útil és de dos anys i que el seu valor residual és zero.

Solucions

01/01/2009 01/01/2009
              
50.000 (213) Maquinaria 50.000 (213) Maquinaria
3.000 (216) Mobiliari 3.000 (216) Mobiliari
10.000 (217) EPI 10.000 (217) EPI
10.000 (218) El. Tranport 10.000 (218) El. Tranport
10.000 (570) Caixa 10.000 (570) Caixa
2.000 (430) Clients 2.000 (430) Clients
200.000 (572) Bancs (100) Capit. 35.000 200.000 (572) Bancs (100) Capit. 35.000
(520) D. c/t 230.000 (520) D. c/t 230.000
(400) Prov. 10.000 (400) Prov. 10.000
(2813)A ma 10.000 (2813)A ma 10.000
01/01/2009 01/01/2009
              
2.900 (430) Clients (700) V.mer 2.500 2.900 (430) Clients (700) V.mer 2.500
(477) IVA 400 (477) IVA 400
31/01/2009 31/01/2009
              
12.000 (640) Sous (572) Bancs 12.000 12.000 (640) Sous (572) Bancs 12.000
02/02/2009 02/02/2009
              
1.350 (217) EPI 1.350 (217) EPI
3.500 (206) Apl. Info 3.500 (206) Apl. Info
776 (472) IVA (572) Bancs 5626 776 (472) IVA (572) Bancs 5626
16/02/2009 16/02/2009
              
105 (628)Submi 105 (628)Submi
230 (629) Altres 230 (629) Altres
53,60 (472) IVA (572) Bancs 388,60 53,60 (472) IVA (572) Bancs 388,60
05/03/2009 05/03/2009
              
2.500 (600) C. merca 2.500 (600) C. merca
400 (472) IVA (570) Caixa 1.450 400 (472) IVA (570) Caixa 1.450
(400) Prov 1.450 (400) Prov 1.450
22/03/2009 22/03/2009
              
2.000 (570) Caixa (430) Client 2.000 2.000 (570) Caixa (430) Client 2.000
05/04/2009 05/04/2009
              
(400)Proveï (572) Bancs (400)Proveï (572) Bancs
10/05/2009 10/05/2009
              
600 (572) Bancs (570) Caixa 600 600 (572) Bancs (570) Caixa 600
03/07/2009 03/07/2009
              
250 (622) Repara 250 (622) Repara
40 (472) IVA (570) Bancs 290 40 (472) IVA (570) Bancs 290
08/10/2009 08/10/2009
              
1.100 (621) Arrenda 1.100 (621) Arrenda
176 (472) IVA (570) Bancs 1.276 176 (472) IVA (570) Bancs 1.276
12/12/2009 12/12/2009
              
2.900 (570) Caixa (430) Client 2.900 2.900 (570) Caixa (430) Client 2.900
31/12/2009 31/12/2009
              
4.645,48 (681) A. Inm mat (281) A.mat 4.645,48 4.645,48 (681) A. Inm mat (281) A.mat 4.645,48
31/12/2009 31/12/2009
                  
9.645,48 (281) A.mat 9.645,48 (281) A.mat
69.600 (572) Bancs (213)Maqui 30.000 69.600 (572) Bancs (213)Maqui 30.000
(477) IVA 9.600 (477) IVA 9.600
(771)G.mat 39.645,48 (771)G.mat 39.645,48
31/12/2009 31/12/2009
                
410,55 (681) A. Inm mat. (281) A.mat 410,55 410,55 (681) A. Inm mat. (281) A.mat 410,55
31/12/2009 31/12/2009
                
1.596,58 (680) A. Inm int (280) A. int 1.596,58 1.596,58 (680) A. Inm int (280) A. int 1.596,58
401.778,69 401.778,69 401.778,69 401.778,69
 Tema 10 - Existències

2.- Comptabilitza les operacions següents de l’empresa Dénia, SA relatives a l’exercici 2009.

1. Comprem mercaderies per un valor residual de 3.000€ + IVA, les quals paguem en efectiu.
2. Comprem, pagant amb un xec, els aprovisionaments següents:
· Combustible: 300€ + IVA
· Envasos: 460€ + IVA
· Material d’oficina: 300€ + IVA
3. Comprem mercaderies a crèdit per un valor de 2.000€ + IVA.
4. Retornem la meitat de les mercaderies comprades en l’assentament anterior.
5. Comprem mercaderies per valor de 300€ + IVA, que paguem en efectiu, per la qual cosa el proveïdor ens concedeix un descompte per pagament immediat del 3%.
6. Venem mercaderies per un import de 2.500 + IVA i, a més a més, carreguem en la factura 200€ + IVA, en concepte d’assegurances, i 100€ + IVA, en concepte de transport. El cobrament es fa el 50% en efectiu i el 50€ al cap de 30 dies.
7. El client anterior salda el deute en efectiu anticipadament, per la qual cosa li concedim un descompte del 2% de l’import del deute.
8. Retornem mercaderies als proveïdors valorades en 500€ + IVA, ja que no es corresponen amb la qualitat acordada. La compra s’havia efectuat a crèdit.
9. Abonem en efectiu 200€ + IVA a un client en concepte d’atenció al volum d’operacions efectuades durant l’exercici.
10. Comprem mercaderies valorades en 3.610€ + IVA, i aconseguim un descompte comercial del 2% perquè l’empresa venedora està fent una promoció. El pagament s’efectuarà al cap de vint dies.
11. Com que l’empresa té prou efectiu, decidim liquidar el deute anterior anticipadament, per la qual cosa l’empresa venedora ens concedeix un descompte de 200€ + IVA.
12. Un proveïdor ens abona 500€ + IVA en el compte corrent pel volum de comandes efectuades durant l’exercici.
13. Ens retornen mercaderies valorades en 732€ + IVA per haver incomplert el termini de lliurament. La venda s’havia cobrat en efectiu.
14. Comprem en efectiu mercaderies valorades en 3.000€ + IVA. El transport d’aquestes mercaderies té un cost de 200€ + IVA i és efectuat pel proveïdor, que ens carrega tots dos descomptes en la factura.
15. Pel transport d’una compra de mercaderies abonem en efectiu 100€ + IVA.
16. Pel transport d’una venda abonem en efectiu 100€ + IVA a una empresa de transports-
17. Venem mercaderies a crèdit per 3.200€ + IVA. Per l’ajornament es carreguen interessos per 200€ addicionals que s’inclouen al nominal del crèdit.
Solucions

01/01/2009 01/01/2009
              
3.000 (600) C. merca 3.000 (600) C. merca
480 (472) IVA (570) Caixa 3.480 480 (472) IVA (570) Caixa 3.480
10/01/2009 10/01/2009
              
300 (602.1) C. altres 300 (602.1) C. altres
460 (602.7) C. altres 460 (602.7) C. altres
300 (602.8) C. altres 300 (602.8) C. altres
169,60 (472) IVA (572) Bancs 1.229,60 169,60 (472) IVA (572) Bancs 1.229,60
13/01/2009 13/01/2009
              
2.000 (600) C. merca 2.000 (600) C. merca
320 (472) IVA (400) Prov 2.320 320 (472) IVA (400) Prov 2.320
22/01/2009 22/01/2009
              
1.168 (400) Prov (608) Devo 1.000 1.168 (400) Prov (608) Devo 1.000
(472) IVA 168 (472) IVA 168
30/01/2009 30/01/2009
              
291 (600) C. merca 291 (600) C. merca
46,56 (472) IVA (570) Caixa 337,56 46,56 (472) IVA (570) Caixa 337,56
03/02/2009 03/02/2009
              
(570) Caixa (570) Caixa
(430) Clients (700) V.mer (430) Clients (700) V.mer
(477) IVA (477) IVA
22/02/2009 22/02/2009
              
1.586,32 (570) Caixa 1.586,32 (570) Caixa
32,48 (706) Desc. 32,48 (706) Desc.
5,20 (477) IVA (430) Client 1.624 5,20 (477) IVA (430) Client 1.624
03/03/2009 03/03/2009
              
500 (708) Devolu 500 (708) Devolu
80 (477) IVA (430) Client 580 80 (477) IVA (430) Client 580
10/03/2009 10/03/2009
              
200 (709) Ràpel 200 (709) Ràpel
32,00 (477) IVA (570) Caixa 232 32,00 (477) IVA (570) Caixa 232
25/03/2009 25/03/2009
              
3.538 (600) C. merca 3.538 (600) C. merca
566,08 (472) IVA (400) Prove 4.104,08 566,08 (472) IVA (400) Prove 4.104,08
04/04/2009 04/04/2009
              
4.301,37 (681) A. Inm mat (281) A.mat 4.301,37 4.301,37 (681) A. Inm mat (281) A.mat 4.301,37
04/04/2009 04/04/2009
              
10.501,37 (281) A.mat 10.501,37 (281) A.mat
69.000 (572) Bancs (213) Mobil 30.000 69.000 (572) Bancs (213) Mobil 30.000
(477) IVA 10.200 (477) IVA 10.200
(771) B.mat 39.301,37 (771) B.mat 39.301,37
22/04/2009 22/04/2009
              
580 (572) Bancs (609) Ràpel 500 580 (572) Bancs (609) Ràpel 500
(472) IVA 80 (472) IVA 80
05/05/2009 05/05/2009
                  
849,12 (570) Caixa (608) Devo 732 849,12 (570) Caixa (608) Devo 732
(472) IVA 117,12 (472) IVA 117,12
15/05/2009 15/05/2009
                
3.200 (600) C. merca 3.200 (600) C. merca
512 (472) IVA (570) Caixa 3.712 512 (472) IVA (570) Caixa 3.712
15/06/2009 15/06/2009
                
100 (600) C. merca 100 (600) C. merca
16 (472) IVA (570) Caixa 116 16 (472) IVA (570) Caixa 116
22/06/2009 22/06/2009
              
116 (570) Caixa (700) V.mer 100 116 (570) Caixa (700) V.mer 100
(477) IVA 16 (477) IVA 16
07/07/2009 07/07/2009
              
3.944 (431) DEC (700) V.mer 3.400 3.944 (431) DEC (700) V.mer 3.400
(477) IVA 544 (477) IVA 544
                  
108195,10 108195,10 108195,10 108195,10
 3.- Llegeix els supòsits següents i fes el que et demanem en cada cas:

a) Les existències finals de mercaderies són de 1.500€, i les inicials, de 500€. Comptabilitza els assentaments de variació d’existències que corresponguin.
b) El material d’oficina que resta en finalitzar l’exercici és de 500€. Si les existències inicials eren zero, comptabilitza els assentaments de variació d’existències que corresponguin.
c) Les existències inicials d’altres aprovisionaments són les següents:
· Envasos: 200€
· Combustible: 100€
· Embalatges: 150€
· Recanvis: 190€
Les existències finals d’aquests aprovisionaments són les següents:
· Envasos i recanvis: 0€
· Combustible: 50€
· Embalatges: 200€
Comptabilitza els assentaments que corresponguin amb relació a la regularització d’existències.
Solucions

31/12/2009
              
500 (610) Var. Exist (300)Merca 500 500 (610) Var. Exist (300)Merca 500
31/12/2009 31/12/2009
              
1.500 (300) Mercaderies (610)Var.Ex 1.500 1.500 (300) Mercaderies (610)Var.Ex 1.500
31/12/2009 31/12/2009
              
500 (328) Mat. Ofi (612)Var.Ex 500 500 (328) Mat. Ofi (612)Var.Ex 500
31/12/2009 31/12/2009
              
200 (612) Var. Exis (327) Envas 200 200 (612) Var. Exis (327) Envas 200
31/12/2009 31/12/2009
              
100 (612) Var. Exis (321) Comb 100 100 (612) Var. Exis (321) Comb 100
31/12/2009 31/12/2009
              
150 (612) Var. Exis (326)Embal 150 150 (612) Var. Exis (326)Embal 150
31/12/2009 31/12/2009
              
190 (612) Var. Exis (322)Recan 190 190 (612) Var. Exis (322)Recan 190
31/12/2009 31/12/2009
              
50 (321) Combus (612)Var.Ex 50 50 (321) Combus (612)Var.Ex 50
31/12/2009 31/12/2009
              
200 (326) Embalatges (612)Var.Ex 200 200 (326) Embalatges (612)Var.Ex 200
                  
3390 3.390 3390 3.390
4.- A partir de les dades següents, relatives a la situació patrimonial amb data 01/01/09 de l’empresa Picassent, SA, que es dedica a la comercialització de joguines, comptabilitza els assentaments corresponents.

1. Amb data 15/01/09 compra a crèdit joguines per valor de 23.000€ + IVA, amb un descompte comercial de l’1%. Pel servei de transport de les joguines paga en efectiu 500 + IVA, i per una assegurança de les joguines, 205€ + IVA, pagats també en efectiu.
2. Amb data 02/02/09, arribat el venciment del deute amb els creditors que figura en el balanç de situació inicial, es liquida per transferència bancària.
3. Amb data 01/03/09 compra un sistema d’aire condicionat per valor de 5.500€ + IVA. La instal·lació d’aquest sistema costa 500€ + IVA i el transport fins a l’empresa 250€ + IVA. L’import total es paga amb un xec.
4. Amb data 05/04/09 ven mercaderies per valor de 36.800€ + IVA, i a més a més, factura pel transport 500€ + IVA addicionals. Com que el client paga en efectiu el total de la factura, li concedeix un descompte del 4% sobre el total dels conceptes inclosos en la factura.
5. Amb data 08/04/09 un proveïdor envia una nota d’abonament per valor de 500€ + IVA, en concepte d’atenció al volum d’operacions efectuades amb ell durant l’exercici, que s’ingressen al compte corrent de l’empresa.
6. Amb data 01/05/09 ven un ordinador que havia costat 20.000€ + IVA. El preu de venda el cobra amb un xec de 16.500€ + IVA. L’amortització acumulada a començaments d’aquest any era de 5.000€ + IVA i tenia atribuïda una vida útil de cinc anys, sense valor residual reconegut.
7. Amb data 04/06/09 retorna mercaderies comprades a crèdit per valor de 500€ perquè no s’ajusten a la comanda efectuada.
8. Amb data 05/07/09 un client que devia 4.500€ liquida el seu deute en efectiu.
9. Amb data 01/08/09, en concepte de sous i salaris, abona 23.000€ per transferència bancària.
10. Amb data 02/09/09, en concepte de reparació d’un ordinador, paga 300€ + IVA en efectiu.
11. Amb data 25/10/09 envia una nota d’abonament per valor de 450€ + IVA a un dels clients, en concepte d’atenció al volum d’operacions efectuades, i es procedeix a fer l’abonament al seu compte corrent.
12. Amb data 30/11/09 demana un préstec a una entitat bancària per 32.000€ amb un venciment a tres mesos. L’hi concedeixen i abonen en el compte corrent.
13. Amb data 01/12/09, en concepte d’electricitat, li facturen 620€ + IVA, que cobren per transferència.
Dades addicionals:
· El sistema d’aire condicionat adquirit enguany té un valor residual de 200€ i una vida útil de deu anys.
· El saldo del compte 217 representa un ordinador sense valor residual i amb una vida útil de cinc anys, que són les mateixes condicions dels elements de transport.
· L’edifici de l’assentament d’obertura no té valor residual i té una vida útil de 60 anys.
· Les existències finals de mercaderies tenen un valor de 23.000€.
Solucions

01/01/2009 01/01/2009
              
60.000 (210) Terrenys 60.000 (210) Terrenys
80.030 (211) Constru 80.030 (211) Constru
54.800 (217) EPI 54.800 (217) EPI
53.000 (218) ET 53.000 (218) ET
43.506,90 (300) Mercad 43.506,90 (300) Mercad
25.000 (430) Clients 25.000 (430) Clients
165.002 (572) Bancs 165.002 (572) Bancs
7.000 (570) Caixa (100) Capit 329.789 7.000 (570) Caixa (100) Capit 329.789
(112) Reser 3.200 (112) Reser 3.200
(114) Re Es 10.000 (114) Re Es 10.000
(520)DE c/t 15.000 (520)DE c/t 15.000
(400) Prove 35.300 (400) Prove 35.300
(410)Credit 32.050 (410)Credit 32.050
(2817) A.inf 63.000 (2817) A.inf 63.000
15/01/2009 15/01/2009
              
23.475 (600) C. merca 23.475 (600) C. merca
3.756 (472) IVA (570) Caixa 27.231 3.756 (472) IVA (570) Caixa 27.231
02/02/2009 02/02/2009
              
32.050 (410) Creditors (572) Bancs 32.050 32.050 (410) Creditors (572) Bancs 32.050
01/03/2009 01/03/2009
              
6.250 (212) Inst tècn 6.250 (212) Inst tècn
1.000 (472) IVA (572) Bancs 7.250 1.000 (472) IVA (572) Bancs 7.250
05/04/2009 05/04/2009
              
41.537,28 (570) Caixa (700) V.mer 35.808 41.537,28 (570) Caixa (700) V.mer 35.808
(477) IVA 5.709,28 (477) IVA 5.709,28
08/04/2009 08/04/2009
              
580 (572) Bancs (709) Ràpel 500 580 (572) Bancs (709) Ràpel 500
(411) DEC 80 (411) DEC 80
01/05/2009 01/05/2009
              
1.333,33 (681) A. Inm mat 1.333,33 (681) A. Inm mat
24.140 (572) Bancs (217) EPI 20.000 24.140 (572) Bancs (217) EPI 20.000
(477) IVA 2.640 (477) IVA 2.640
(771) B mat 2.833,33 (771) B mat 2.833,33
04/06/2009 04/06/2009
              
580 (400)Proveï (608) Devol 500 580 (400)Proveï (608) Devol 500
(472) IVA 80 (472) IVA 80
05/07/2009 05/07/2009
              
4.500 (572) Bancs (430) Clien 4.500 4.500 (572) Bancs (430) Clien 4.500
01/08/2009 01/08/2009
              
620 (628)Submi 620 (628)Submi
99,20 (472) IVA (572) Bancs 719,20 99,20 (472) IVA (572) Bancs 719,20
31/12/2009 31/12/2009
              
1.008,33 (681) A. Inm mat (281) A.mat 1.008,33 1.008,33 (681) A. Inm mat (281) A.mat 1.008,33
31/12/2009 31/12/2009
              
6.960 (681) A. Inm mat (281) A.mat 6.960 6.960 (681) A. Inm mat (281) A.mat 6.960
31/12/2009 31/12/2009
                
1.333,83 (681) A. Inm mat (281) A.mat 1.333,83 1.333,83 (681) A. Inm mat (281) A.mat 1.333,83
31/12/2009 31/12/2009
                
43.506,09 (300) Mercaderies (610)V. exis 43.506,09 43.506,09 (300) Mercaderies (610)V. exis 43.506,09
31/12/2009 31/12/2009
                
23.000 (610) V.exis (300)Merca 23.000 23.000 (610) V.exis (300)Merca 23.000
                
704.068 704.048 704.068 704.048
 Tema 11. Operacions de la tresoreria i els efectes comercials

2.- Comptabilitza els fets comptables següents:

4. El dia 03/10 es descompta al banc una lletra nominal de 27.365€ amb venciment a 60 dies. La lletra va ser lliurada el dia 24/08 i va ser acceptada el dia 04/09. Els interessos es calculen a raó del 6% i la comissió carregada és del 0,3% del nominal.
5. El dia del venciment el banc comunica que ha fet efectiu el cobrament de la lletra de canvi de supòsit anterior.
6. Partint del supòsit 3, comptabilitza l’assentament si el banc ens comunica, al venciment de la lletra, que ha resultat impagada i carrega en el compte, a més del nominal unes despeses financeres de 137,20€.
7. El dia 07/11 es reclama al lliurat el pagament del nominal de la lletra més les despeses ocasionades per la seva devolució, i s’aconsegueix cobrar la totalitat del crèdit.
8. Partint del supòsit 7, si un cop reclamat al lliurat el nominal més les despeses de devolució no s’aconsegueix fer efectiu el cobrament, fes l’assentament que correspongui.
9. El dia 01/05/09 es porten al banc en gestió de cobrament dues lletres de nominals de 10.000€ i 12.000€, amb un venciment al cap de 30 i 60 dies data, respectivament. Totes dues van ser lliurades el 30/04/09.
10. Un arribat el venciment de la primera lletra, i com que se n’ha aconseguit el cobrament, el banc abona el nominal corresponent i carrega pels seus serveis una comissió del 0,2% del nominal.
11. Un cop arribat el venciment de la segona lletra resulta impagada, per la qual cosa el banc procedeix a la seva devolució i carrega pel seus serveis el 0,3% del nominal.
12. Es reclama al lliurat el pagament de la lletra anterior, però no s’aconsegueix i es dóna definitivament per perdut el seu import.
Solucions

03/10/2009 03/10/2009
              
27.365 (4311) Ef. Descom (4310)E.cart 27.365 27.365 (4311) Ef. Descom (4310)E.cart 27.365
03/12/2009 03/12/2009
              
25.641,01 (572) Bancs 25.641,01 (572) Bancs
1.641,90 (665) Factoring 1.641,90 (665) Factoring
82,09 (669) Altres (5208)E. des 27.365 82,09 (669) Altres (5208)E. des 27.365
10/10/2009 10/10/2009
              
(5208) Ef. Descom (4311) Ef.De (5208) Ef. Descom (4311) Ef.De
13/11/2009 13/11/2009
              
5.404,12 (5208) Ef. Descom 5.404,12 (5208) Ef. Descom
137,20 (669) Altres (572) Bancs 5.541,32 137,20 (669) Altres (572) Bancs 5.541,32
13/11/2009 13/11/2009
              
5.404,32 (4315) Ef. Inpagats (4311) Ef.de 5.404,32 5.404,32 (4315) Ef. Inpagats (4311) Ef.de 5.404,32
17/11/2009 17/11/2009
              
5.404,12 (650) Perdues (4315)Ef.im 5.404,12 5.404,12 (650) Perdues (4315)Ef.im 5.404,12
01/05/2009 01/05/2009
              
22000 (4312) Ef. Gestio (4310)E.cart 22000 22000 (4312) Ef. Gestio (4310)E.cart 22000
04/01/2009 04/01/2009
              
9.976,80 (572) Bancs 9.976,80 (572) Bancs
20 (626) Ser. Banc 20 (626) Ser. Banc
3,20 (472) IVA (4312)E.gest 10.000 3,20 (472) IVA (4312)E.gest 10.000
22/01/2009 22/01/2009
              
12.000 (4315) Ef. Impa (4312)E.gest 12.000 12.000 (4315) Ef. Impa (4312)E.gest 12.000
22/01/2009 22/01/2009
              
36 (620)Gastes 36 (620)Gastes
5,76 (472) IVA (572) Bancs 41,76 5,76 (472) IVA (572) Bancs 41,76
23/02/2009 23/02/2009
              
12.000 (650) Perdues (4315)Ef. Im 12.000 12.000 (650) Perdues (4315)Ef. Im 12.000
                  
127.121,52 127.121,52 127.121,52 127.121,52
 3.- A partir de la situació patrimonial de l’empresa La Talaia, SA que tens a continuació, comptabilitza totes les operacions relatives al procés comptable:

1. Amb data 05/01/09 ven a crèdit mercaderies per 4.000€ + IVA. El servei de transport és a càrrec del client i puja a 250€ + IVA, que li factura juntament amb les mercaderies.
2. Amb data 10/01/09 el client de l’assentament 1 retorna mercaderies per valor de 200€ + IVA, perquè no s’ajusten a la comanda, i liquida el seu deute per transferència.
3. Amb data 01/03/09 contracta una assegurança d’incendis per valor de 500€, que comprèn el període que va de març a agost, inclosos. El pagament es fa al cap de 30 dies.
4. Amb data 01/05/09 dóna de baixa un programa informàtic que figurava en el balanç inicial per 550€. Aquest programa no tenia cap valor residual assignat i s’estava amortitzant a raó del 25%; l’amortització acumulada el dia 01/01/09 era de 202€.
5. Amb data 15/06/09 compra envasos per 500€ i embalatges per 750€ + IVA. El pagament es fa al comptat i el proveïdor li concedeix per aquest concepte un descompte del 3%.
6. Amb data 15/08/09 gira una lletra que venç el dia 08/10/09 a un client que li devia 3.750€, la qual és acceptada.
7. Amb data 01/09/09 abona nòmines per valor de 64.539€. Es reté en concepte d’ IRPF el 17% i per cotitzacions a la SS, el 6,4%. La SS a càrrec de l’empresa és de 7.200€. Es deixen pendents 23.000€; la resta s’abona amb un xec.
8. Amb data 26/11/09 un proveïdor envia una nota d’abonament per 232€, en concepte d’atenció pel volum d’operacions efectuades, que ingressa en c/c.
9. Compra mercaderies per 23.000€ + IVA, amb un descompte comercial inclòs en la factura del 5%. El pagament es fa en efectiu i la factura es rep per correu uns dies més tard.
Dades addicionals:
· S’amortitzen els elements d’immobilitzat a raó del 10%, tret dels equips informàtics,que s’amortitzen al 25%.
· Llevat del mobiliari, que té un valor residual de 5.000€, la resta d’elements no tenen cap valor residual assignat.
· Les existències finals de mercaderies, d’acord amb les fitxes de control, pugen a 22.000€.
Solucions

01/01/2009 01/01/2009
              
10.000 (206)Apl. Info 10.000 (206)Apl. Info
10.000 (216) Mobiliari 10.000 (216) Mobiliari
23.000 (217) EPI 23.000 (217) EPI
34.000 (218) ET 34.000 (218) ET
60.000 (300) Mercad 60.000 (300) Mercad
20.000 (430) Clients 20.000 (430) Clients
100.000 (572) Bancs 100.000 (572) Bancs
50.000 (570) Caixa (100) Capi 150.000 50.000 (570) Caixa (100) Capi 150.000
(2806) A inf 202 (2806) A inf 202
(2818) A.ET 5.000 (2818) A.ET 5.000
(437) Envas 500 (437) Envas 500
(112) Reser 20.000 (112) Reser 20.000
(113)Re.Vol 5000 (113)Re.Vol 5000
(170) Dec ll 30.000 (170) Dec ll 30.000
(400) Prov 10.000 (400) Prov 10.000
(114)Re.Esp 86.298 (114)Re.Esp 86.298
05/01/2009 05/01/2009
              
4.930 (430) Clients (700) V.mer 4.250 4.930 (430) Clients (700) V.mer 4.250
(477) IVA 680 (477) IVA 680
10/01/2009 10/01/2009
              
200 (708) Devolu 200 (708) Devolu
32 (477) IVA (430) Client 232 32 (477) IVA (430) Client 232
01/03/2009 01/03/2009
                  
500 (625) Assegurança (410) Credit 500 500 (625) Assegurança (410) Credit 500
01/05/2009 01/05/2009
              
247,83 (280) A. Inmo mat 247,83 (280) A. Inmo mat
302,17 (670) Perdues (206) Apl.In 550 302,17 (670) Perdues (206) Apl.In 550
15/06/2009 15/06/2009
              
1212,50 (602) C. altres 1212,50 (602) C. altres
194 (472) IVA (572) Bancs 1.406,50 194 (472) IVA (572) Bancs 1.406,50
15/08/2009 15/08/2009
              
3.750,00 (4310) Ef. Cartera (430) Client 3.750 3.750,00 (4310) Ef. Cartera (430) Client 3.750
01/09/2009 01/09/2009
              
64.539 (640) Sous (4751)Hisen 10971,63 64.539 (640) Sous (4751)Hisen 10971,63
(476) SS 4.130,50 (476) SS 4.130,50
(572) Bancs 26.436,87 (572) Bancs 26.436,87
(465) Remu 23.000 (465) Remu 23.000
01/09/2009 01/09/2009
              
7.200 (642) SS empresa (476) SS 7.200 7.200 (642) SS empresa (476) SS 7.200
26/11/2009 26/11/2009
              
232 (570) Caixa (709) Ràpel 200 232 (570) Caixa (709) Ràpel 200
(477) IVA 32 (477) IVA 32
20/12/2009 20/12/2009
              
21.850 (600) C. merca 21.850 (600) C. merca
3.496 (472) IVA (570) Caixa 25.346 3.496 (472) IVA (570) Caixa 25.346
                  
415.686 415.686 415.686 415.686
 Tema 12. Creditors i deutors per operacions comercials

2.- Comptabilitza els fets comptables següents:

1. Comprem a crèdit mercaderies valorades en 760€ + IVA, però, quan arriben al magatzem, comprovem que la factura no correspon a la quantitat de productes adquirits.
2. Un cop solucionat el problema, el proveïdor de l’assentament anterior tramet la nova factura.
3. Fes l’assentament que correspongui amb data 31/12/09, sabent que durant l’exercici s’han pagat anticipadament 500€ + IVA en concepte de serveis de reparació.
4. El dia 01/10/09 cobrem en efectiu 4.000€ + IVA, en concepte de lloguer corresponent al període que va des d’octubre de 2009 a gener de 2010.
A partir d’aquesta informació fes el que et demanem a continuació:
- Comptabilitza l’assentament que correspongui amb data 01/10/09.
- Comptabilitza les operacions d’ajustament que corresponguin amb data 31/12/09, com també les de 31/01/10
- Calcula el saldo del compte 752 després d’haver comptabilitzat les operacions anteriors.
5. El dia 01/11/09 abonem les nòmines corresponents al mes d’octubre per valor de 2.000€. La retenció per l’ IRPF és del 15% i la cotització a la SS és del 6,4%. La SS a càrrec de l’empresa és de 200€.
6. Liquidem per transferència els deutes amb els organismes corresponents que es derivin de l’assentament anterior.
7. Liquidem en efectiu els deutes amb els treballadors en les dates indicades.
8. Lliurem en efectiu 750€ a una treballadora en concepte d’acomptes de remuneracions.
9. Compensem l’acompte anterior amb la nòmina del mes següent:
· Nòmina bruta: 13.500€
· IRPF: 14,5%
· Retenció SS: 6,4%
· SS a càrrec de l’empresa: 1.063€
· S’abona íntegrament la nòmina neta.
10. Es liquiden per transferència els deutes amb els organismes corresponents.
11. Quin assentament s’ha de realitzar un cop fet el d’obertura, si figuren 200€ al compte 480 d’una assegurança pagada anticipadament i 500€ al compte 485 d’un servei de mediació cobrat anticipadament?
12. Comprem a crèdit mercaderies valorades en 2.050€ + IVA. El transport a càrrec del proveïdor és de 300€ + IVA. Un cop al magatzem comprovem que les mercaderies no tenen la qualitat pactada.
13. Atès que no s’arriba a cap acord amb el proveïdor anterior, procedim a la devolució íntegra de la partida.
14. Comptabilitza l’assentament corresponent en cas que el proveïdor de l’assentament anterior ens hagués concedit un descompte del 3% del valor de les mercaderies i ho haguéssim acceptat.
Solucions

03/01/2009 03/01/2009
              
760 (600) C.merca 760 (600) C.merca
121,60 (472) IVA (4009)P. fac 881,60 121,60 (472) IVA (4009)P. fac 881,60
22/01/2009 22/01/2009
              
881,60 (4009)P.fac (400) Prov 881,60 881,60 (4009)P.fac (400) Prov 881,60
17/02/2009 17/02/2009
              
500 (480) G. anticipats (622) Repar 500 500 (480) G. anticipats (622) Repar 500
22/02/2009 22/02/2009
              
4.640 (570) Caixa (752) In. Arr 4.640 4.640 (570) Caixa (752) In. Arr 4.640
22/02/2009 22/02/2009
              
1.000 (752) Ing. Arren (485) In. Ant 1.000 1.000 (752) Ing. Arren (485) In. Ant 1.000
10/03/2009 10/03/2009
              
2.000 (640) Salari (4751) H.cre 300 2.000 (640) Salari (4751) H.cre 300
(476) SS 128 (476) SS 128
(465) Remu. 1.572 (465) Remu. 1.572
10/03/2009 10/03/2009
              
200 (642) SS empresa (476) SS 200 200 (642) SS empresa (476) SS 200
25/03/2009 25/03/2009
              
328 (476) SS 328 (476) SS
300 (4751) His. Credi (572) Bancs 628 300 (4751) His. Credi (572) Bancs 628
28/03/2009 28/03/2009
              
1.572 (465) Remuner. (570) Caixa 1.572 1.572 (465) Remuner. (570) Caixa 1.572
04/04/2009 04/04/2009
              
750 (460) Ant. Remun (570) Caixa 750 750 (460) Ant. Remun (570) Caixa 750
18/04/2009 18/04/2009
              
13.500 (640) Salari (4751) H.cre 1.957,50 13.500 (640) Salari (4751) H.cre 1.957,50
(476) SS 864 (476) SS 864
(460)An.rem 750 (460)An.rem 750
(570) Caixa 9.828,50 (570) Caixa 9.828,50
22/05/2009 22/05/2009
              
(642) SS empresa (476) SS (642) SS empresa (476) SS
15/06/2009 15/06/2009
              
1.927 (476) SS 1.927 (476) SS
1.957,50 (4751) His. Cred (572) Bancs 3.884,50 1.957,50 (4751) His. Cred (572) Bancs 3.884,50
10/07/2009 10/07/2009
              
200 (621) Arrenda (480) G. anti 200 200 (621) Arrenda (480) G. anti 200
19/08/2009 19/08/2009
              
2.050 (600) C. merc 2.050 (600) C. merc
328 (472) IVA (4009) P. car 2.378 328 (472) IVA (4009) P. car 2.378
24/09/2009 24/09/2009
              
2.378 (4009) Pr. Cartera (608)Devol 61,50 2.378 (4009) Pr. Cartera (608)Devol 61,50
(472) IVA 9,84 (472) IVA 9,84
(400) Prove 2.306,66 (400) Prove 2.306,66
                  
35.393,70 35.293,70 35.393,70 35.293,70
 3.- Partint de la situació patrimonial següent, relativa a l’empresa Benifallet, SA dedicada a la comercialització d’olis per a automòbils, comptabilitza els assentaments corresponents.

1. Amb data 10/01 ven mercaderies valorades en 27.250€ + IVA. Serveix envasos sense la facultat de devolució per valor de 5.000€ + IVA. El cobrament es fa de la manera següent: 25% al comptat en efectiu, 25% amb una lletra a 30 dies i la resta al cap de 90 dies.
2. Amb data 15/02 torna als proveïdors els envasos que figuren en el balanç de situació inicial i, per tant, liquida el deute corresponent. El proveïdor li torna els diners mitjançant un xec bancari.
3. Amb data 28/03 li tornen la tercera part dels envasos que han de tornar els clients que figuren en el balanç inicial i es queden amb la resta.
4. Amb data 30/04 abona mitjançant un xec bancari les nòmines pendents que figuren en el balanç inicial.
5. Amb data 15/05 compra un ordinador valorat en 13.000€ + IVA, una impressora valorada en 3.000€ + IVA i un escàner per 2.500€ + IVA. En concepte d’instal·lació, li facturen 200€ addicionals. Paga el 50% del total de la factura amb un xec, i pel que fa la resta accepta una lletra a 30 dies.
6. Amb data 14/06, pel crèdit dels clients que figura en el balanç inicial, gira una lletra a 60 dies, que és acceptada.
7. Amb data 05/07 liquida anticipadament el deute amb els proveïdors que figura en el balanç inicial, per la qual cosa li concedeixen un descompte del 2% sobre el total del deute.
8. Amb data 01/10, en concepte de lloguer dels mesos d’octubre a març, tots dos inclosos., paga 3.500,04€ + IVA en efectiu.
9. Amb data 12/11 li facturen per diverses reparacions 350€ + IVA, que pagarà d’aquí a 30 dies.
10. Amb data 11/12, un proveïdor li envia una nota d’abonament de 750€ + IVA, en concepte d’atenció al volum d’operacions efectuades enguany, que ingressa en compte.
11. Amb data 15/12 compra mercaderies valorades en 3.500€ + IVA. El transport a càrrec del proveïdor puja a 125€ + IVA. La factura no arriba amb les mercaderies, sinó que la rebrà al cap de dos dies per missatger.
12. Amb data 15/12 ven al comptat mitjançant transferència un edifici dels que figuren en el balanç inicial per 10.000€ + IVA, amb un valor del solar de 5.000€. L’edifici s’estava amortitzant a raó del 10% anual sense valor residual reconegut. L’amortització acumulada amb data 01/01/09 era de 3.500€.
Dades addicionals:
- Les existències finals de mercaderies són de 7.500€.
- La resta d’elements s’amortitzen a raó del 10% sense valor residual atribuït.
- Els equips informàtics adquirits enguany tenen una vida útil de 3 anys i un valor residual zero.
- Cal periodificar les despeses comptabilitzades enguany pertanyents a exercicis posteriors.
Solucions
10/01/2009 10/01/2009
              
9.352,50 (570) Caixa 9.352,50 (570) Caixa
9.352,50 (431) Clients Efec 9.352,50 (431) Clients Efec
18.705 (430) Clients (700) V.mer 27.250 18.705 (430) Clients (700) V.mer 27.250
(704)V. env 5.000 (704)V. env 5.000
(477) IVA 5160,00 (477) IVA 5160,00
15/02/2009 15/02/2009
              
23.200 (572) Bancs (406)Deven 20.000 23.200 (572) Bancs (406)Deven 20.000
(472) IVA 3.200 (472) IVA 3.200
28/03/2009 28/03/2009
              
2.000 (437) Enva devol 2.000 (437) Enva devol
320 (472) IVA (430)Clients 2320 320 (472) IVA (430)Clients 2320
15/05/2009 15/05/2009
              
18.700 (217) EPI 18.700 (217) EPI
2.992 (472) IVA (572) Bancs 10.846 2.992 (472) IVA (572) Bancs 10.846
(525) DECc/ 10.846 (525) DECc/ 10.846
05/07/2009 05/07/2009
              
20.064 (400)Proveï (572) Bancs 19.600 20.064 (400)Proveï (572) Bancs 19.600
(606)DeP/P 400 (606)DeP/P 400
(472) IVA 64 (472) IVA 64
12/11/2009 12/11/2009
              
350 (622) Reparacions 350 (622) Reparacions
56 (472) IVA (410) Credit 406 56 (472) IVA (410) Credit 406
15/12/2009 15/12/2009
              
1.437,50 (681) A. Inm mat (281) A.mat 1.437,50 1.437,50 (681) A. Inm mat (281) A.mat 1.437,50
15/12/2009 15/12/2009
              
4937,50 (281) A.mat 4937,50 (281) A.mat
16600 (572) Bancs 16600 (572) Bancs
62,50 (671) Perd inm mat (210) Terrn 5.000 62,50 (671) Perd inm mat (210) Terrn 5.000
(211) Const 15.000 (211) Const 15.000
(477) IVA 1.600 (477) IVA 1.600
15/12/2009 15/12/2009
              
3.500 (600) C. merca 3.500 (600) C. merca
560 (472) IVA (4009)P.car 4.060 560 (472) IVA (4009)P.car 4.060
                  
132.189,50 132.189,50 132.189,50 132.189,50

Entradas relacionadas: