Comptat i debatut significat

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,53 KB

 
Addició (Afegeixen)  continuitat  i, a continuació, a més, doncs, doncs bé, així, llavors   intensificació i encara més, més encara, a més       Generalitazció en general, generalment   Especificació en concret, especialment, en especial, de fet Ampliació en efecte, efectivament, certament   Equiparació  de manera semblant, de la mateixa manera, igualment, aixímateix     i                                                                                                                                                                           Reformulació (explicar-ho diferent) Explicació: és a dir, osigui, això és, dit en altres paraules   Rectificació més ben dit, millor dit, vull dir, millor, si voleu  Exemplificació  per exemple, a tall d'exemple, posem per cas, així                   Resum en resum, en sintesi, en suma, comptat i debatut, ras i curt o,o bé                                                                                 Causa-Conseqüència   Causa   perquè, ja que, a causa que, com que, atès que, vist que, com sigui que, per tal com   Conseqüència   per tant, doncs, així, així doncs, per consegüent, consegüentment, en conseqüència      ORACIONAL  de manera que, així que, doncs                                                                                                                                                         Contraargumentació:  ans al contrari, per contra, ara bé, això si, no obstant això, així i tot, en realitat, de fet, fet i fet, de tota manera, en tot cas, si de cas, se més no, almenys   ORACIONAL  però, sinó, sinó que, encara que, tot i que.

denotacio, el significat primer  connotacio significat subjectiu i secundari  camp lèxic presenten un sema comú, comparteixen el mateix significat generic gat gos mamifers pero un feli i un altre cani  camp semantic inclou campost per diversos camps lèxics color blau groc esports basket futbol hiperonim significat general i hiponim significat més especific  cohiponims relació d'incompatibilitat esclop sandalia, bota  sinonimia igualtat de significat  sinonima total si coincideixen en tot com al·lot nen i xic i donar i proporcionar  sinonima parcial només part del significat la coreferencia equivalencia de significat  si presenta un mateix referent  antonimia gradual calent fred tebi  complementaris oposció de significat mascle femella inversos relació d'oposició siimplique mutuament comprar vendre  

Ballar-la passar-ho malament carregarse-la ser culpat dinyar-la morir no tenir-les totes tenir por jugarse-la arriscar passar-la patir tenirse-les barallar-se    fer-la inconvenient camparsela guanyarse la vida cagarla error vessarla equivocarse ferla grossa  fer mala passada pirarseles anarsen tenirlos ben posats coratge saberla llarga astucia

Entradas relacionadas: