Concepto texto

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,75 KB

 

txt 1itat d caractr linguistic, emsa pr 1 parlant, amb 1 proposit

comunicatiu, en 1 contxt, maxima 1itat linguistica: trts.

missatg complt

unitat tmatica

structura extrna xagraf

3 propietats adcuacio, coerncia i cosio

Adecuació Als elements de la comunicació. Condicionat per unes

intencions comunicatives, i un context de

comunicacio. un canal etc.. Caracter pragmatic 

Coherencia Significat global i complet ademes de logic, ordenacio

d'idees amb un sentit clar, caracter comunicatiu

Cohesió Seua microestructura, contituit per uns elements

 linguistics interrelacionats, el text a de ser Estructurat

 Ade: relacions entre elements de la comunicacio,

Coher: Idees organitzades 

Cohes: Relacions en enunciados

La dixi Mecanisme basic que permet incorporar al text

els elements de la situació d'enunciador, es referix a les marques

de persona temps i espai que s'usen en un text per a fer

referencia a elements de la situacio comunicativa

Mecanismes de referencia: procediment de cohesio pel qual un

 element linguistic a remet a un b. ya siga per repeticio o per

substitucio.-

Procediments gramaticals: LA DIXI

Altres:

Anafora e quan l'element a que es remet apareix previament i de

catafora quan l'aparico es posterior,repeticio:

 Coherencia: Estructura tematica segons l'eix tematic,

Climatica: L'eix tematic esta al final

Anticlimatica: apareix a la part inicial del text.

Linial: Al llarg de tot el text

Circular: Apareix en l'obertura i el tancament del text.

Estructura Textual : Consisteix en la distincio de les parts dels text,

la definicio i el significat.Modalitzacio: El conjunt de marques linguistiques amb que l

'emissor manifesta l'actitud o la posicio envers allo que diu i a qui

 ho diu . en text subjectius abunden les marques en els

objectius no.

Procediments d'impersonalitat: Contruccions impersonals reflexs

S'observa un augment de les temperatures

Contruccions amb subjecte molt generic : La gent

Construccions esdevenimentals: Suceesos no accions. cal contrastar

Construccions en infinitiu: contraminar aubmentara les

temperatures

Contruccions amb els verbs: Sembla que...

Oracions passives: sensacio de que no hi ha subjecte logic.

Interpretacio impersonal d'un verb: forma personal subjecte elidit.

Elements modalitzadors: Lexics valoratius com adjectius el partit

va ser penos. Substantius adeverbis... mostren certesa evidencia...

Tambe els verbs modals.creure pensar suposar...

La derivacio: de paraules prefixos sufixos

Recuross prosodics: Entonacions especials escrites amb !! moltes

de les modalitats oracionals tener un caracter modalitzador

Elements de la posicio de l'emisor: Interjeccions

Signes de puntuacio: com els parentesis per a donar mes informaci

les cometes els punts suspensius..

Figures retoriques: Interrogacio retorica ironia...

Tipus de discurs: Narrativitzat: El locutor esmenta l'acte verbal del

l'enunciador, especificat o no el contingut : no te polifonia.

Transposat: El locutor introdueix i adapta les paraules dels

enunciadors. estil indirecte .

Reportat: Dialegs. citacios i peus de pagina

Entradas relacionadas: