Connectors

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,18 KB

 
Conectors basics, es clasifiquen es conjuncions i connectors parentètics, els parentetic poden pertanya a classes gramaticals i estructures diverses, sintagme preposicional, en cavi, per tant, amb tot, per exemple. Adverbis, llavros, aleshores, específicament, particularment. Estructures oracionals, és a dir, sigui com sigui, fet i debatut. (van entre pauses). Altres connectors. conector lexics, per dir-ho en altres paraules. connectors gràfics. guions, lletres, numeracions..etc.Organitzadors textuals. Ordenadors, numerics: en primer lloc, en segon llocs, n tercer lloc. Espacials. d'una banda, d'altra banda, per una banda, per altre, banda,. De temps, d'entrada, d'antavui, per començar, més endavant.Introduccio de temes. Tema: pel que fa a..., quant a..., amb relacioa ..... Digressió: per cert, a porposit... Connectors textuals. Adicció Parentetics. Continuitat, i, a continuació/i, a més/doncs bé/així/llavors.Intensificació. I en cara més/ més encara/a més./ Generalització. en general/ generalmet Especificació. En concret/especialment/en especial/particularment/en particular. Ampliació. en efecte/efectivament/certament. Equiparació. de manera sembalnt/de la mateixa manera/ igualment. Oracional . i  Reformulació. Parentetics, explicació. és adir/ o siggui/dit en altres paraules.Rectificació.més ben dit, millor dit, so voleu.Exemplificació. Per exemple, a tall d'exemple, posem per cas.Resum, en resum, en síntesi, en suma, comptat i debatut.      Oracional. o/o bé Causa-consequencia. oracionals de causa. perque, ja que, a csaua que, com que, atés que, vist que. parenteteics de consequencia. per tant, doncs, així, com a consequencia. oracional de consequencia. de manera que, així que, doncs, tant ... que. Contrargumentació. Parentetics. ben al contrari, ara be, en canvi, però. no obstatna aix`, malgrat això. en realitat, fet i fet. de totata manera. en tot cas. si més no, almenys. oracionals. però, sinó, sino que, encara que, ott i que, mal que, si bé.

Entradas relacionadas: