Desarrollo 2

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,44 KB

 

d) juxtaposició: és incapaç de relacionar o ordenar d'una manera lògica els elements qe formen un tot. es manifesta en els relats fragmentats i inconnexos dels infantsm en els quals només utilitzen la conjuncio copulativa. e)irreversibilitat: és la incapacitat d'executar una acció en els dos senstits del recorregut xq no es pot comprendre q es tracta de la mateixa acció al revés. 3.5.2. La funció simbòlica o semiòtica: l'aparició de noves possibilitats de l'infant en la seva evolució fins a aconseguir majors capacitats intel·lectuals. La representació es la substitució d'un objecte, persona, animal o situació (significat) per quelcom q ocupa el seu lloc (significant) - en el senyal el significant té una relació molt proxima amb significat, tan proxmia q es toquen  o en algun moment han estat en contacte, és a dir, el significant és l'efecte d'una causa q és el significat. -En el símbol la relació entre el significant i el significat no és tan proxima com el senyal pero hi ha una relació de semblança entre l'objecte representat i la cosa q el representa. -en el signe no hi ha cap lligam entre el significant i significat. no hi ha relació, ni per proximitat ni per semblança entre l'objecte o situació absent i l'element q el substitueix. 1) manifestacions de la funció simbolica o semiotica: -el joc simbòlic; són jocs de simulació o del com si. en aquest tipus d'activitats predomina l'assimilació, en el joc simbòlic està relacionat amb la imitació. -la imitació diferida: és la imitació sense la prensència del model. està doncs, molt relacionada amb la imagte mental. en la imitació predomina l'acomodació. - la imatge mental: la imatge mental es interna i per tant, en deduïm l'existencia mitjançant manifestacions externes. provés d'una imitació interioritzada, i s'utilitza per produir evocacions simbòliques de manera que constitueix un instrument necessari per recordar i pensar el que es percep. - el dibuix: imitació de la realitat, el qual s'inicia generalment entrre els 3 i els 4 anys. esta molt relacionat amb la imitació diferida i amb la imatge mental. - el llenguatge: màxim nivell de representació i marca el llindar d'accés al pensament preoperatori des de la intel·ligencia sensoriomotriu. Subestadi 1 ( de 2 a 4 anys) : pensament simbolic i preconceptual, es caracteritza per l'ús dels preconceptes i pel raonament transductiu. --preconceptes: els preconceptes o conceptes primitius son nocions q l'infant lliga a la utilització de les primeres paraules amb valor representatiu q adquireix. es fonamenten principalment en imatges q li evoquen els objectes familiar, els obj concrets de la seva vida. --raonament transductiu: és aquell q vincula entre si preconceptes. estableix relacions entre elements individuals sense identitat i sense que hi intengui el marc conceptual col·lectiu com a vincle entre ells. només té en compre una part rellevant d'un fet o d'una situació i acaba fent inferencies de particular a particular.   Subestadi 2 ( de 4 a 7 anys): pensament intuitiu, augmenta la coordinació de les relacions reprensetatives, per la qual cosa el raonament aconsegueix un pregressiu grau de reversibilitat. aquest tipus de raonament esta molt relacionat amb la manera q té l'infant d'imaginar-se i les seves relacions causals; realisme, animisme i artificialisme. - Adquisicions de variants: a) identitats: malgrat q l'infant tingui assumida la noció d'identitat, encara no pot captar les invariants quantitatives, la noció de quantitat a causa de les caracteristiques del seu pensament. b) funcions: és capaç d'apreciar la relació o influencia entre dos fets. el que no pot conprendre encara son els aspectes quantitatius de les relacions funcionalts. 3.5.4. la representació del món i la comprencsio de la causalitat: - realisme: el realisme infantil implica la indentificació entre el mon psiquic i el mon fisic. l'infant atribueix existencia real i externa al seu mon subjectiu intern. -Animisme: atribuir vida i conscienccia a objectes inanimats, pugui atribuir intencionalitat emocions i atributs morals propis dels éssers humans. -Artificialisme: a creure q totes les coses existeixen ha estat fabricades per un esser huma o sobrehuma. 3.5.5. Critiques: el contingut de les activitats i els exercicis q proposa son poc familiar i de vegades allunyats dels interesos propis de l'infant. en estudis mes recents s'han tingut en compte aquestes dues variables en els exercicis plantejats i es comprova q algunes adquisicions s'inicien en edats més primirenques del que s'havia suposat. 3.9. Alteracions: OMS: organització mundial de la salut. AAIDD: associació americana de discapacitats intelectuals i del desenvolupament. FEAPS: confederació espanyola d'organització a favor de les persones amb discapacitats intel·lectuals. EtimologiaFactor genètic: es presenten abans de la concepció o durant el densenvolupament del fetus. - genopaties; son malfomacions congenites d'origen genetic. (espina bifida) -cromosomopaties; patologies causades per la variació del nombre de cromosomes q té l'especie humana (sindrome de dawn). Factor ambiental: -embriopaties: poden ser causades per malalties de la mare o per transtorns endocrinometabolics. -causes perinatals: especialment derivades d'una patiment cerebral durant el part o post naixement. -factors postnatals: son transtors metabolics de presentació tardana.

Entradas relacionadas: