Dinamiques de grup educació infantil

Clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,17 KB

 
possa a disposició de la psycologia social. Educació social. Estudia l'evolució del proces de socialització i influencia que els diferents contextes d'alla a on viu l'individu, especialment els no escolars. Lobjectiu sera l'adaptació a la societat de les persones. S'entén com adaptació la relació constructiva i harmonica de l'indivdu dins la societat. L'educador social intervé dins ambits molt variats: l'educació infantil, l'educació no formal d'adults, formacions d'empreses, intervenció educativa en els medis de comunicació. La sociologia de l'oci: la sociologia estudia la societat i una branca d'aquesta es la soc. De l'oci que estudia el comportament de les persones en el moment d'oci. A augmentat l'importancia d'aquesta soc. A partir dels anys 50 quan va començar lestat del benestar, el TLL a augmentat i la gent te mes temps per disfrutar de l'oci. A la declaració dels drets humans hi ha un article que diu que tothom te dret a tenir un descans. Dins aquest contexte l'ASC te com a una de les seves metes promoure l'us correcte del TLL, amb el sentit de viure-lo d'una manera constructiva de forma que contribueixi al creixement personal i social de tots els individus, es a dir, l'educació constructiva dins el TLL. Evolució del TLL. sempre ha agut un temps en que l'individu ha descansat pero ha estat diferent depenent de les epoques i els moments. Abans de la rev. Industrial el TLL esteia lligat als fenomens naturals en els cicles de la naturalesa i a les festes tradicionals lligades a la natura. Després de la rev. Industrial aquestes tradicions varen perdre força i el temps es distribuia en hores de feina i hores de no fer feina. El TLL ha anat cresquent gracies a les conquistes dels treballadors a les lluites obreres i la consolidació de l'estat del benestar. Concepte d'oci: es un actitud per afrontar el TLL de una forma autonoma i satisfactoria. Loci implica festio d'activitats triades lliurement per l'individu amb la finalitat de disfrutar i satisfer necesitats personals. Condicions que ha de complir xQ sigui una activitat d'oci ha de ser autonomica i amb satisfacció personal. Laugment del TLL es una tendencia creixent dins les societats desenv. I degut a l'augment d'oci tant les adm. Publiques com privades han anat augmentant l'oferta, i la oferta privada feta com a negoci. Contradiccions de la societat de l'oci: per una part tenim un colectiu bastant elevat al nostre país que son la gent que esta a l'atur i tenen molt d'oci pero no el valorenxQ el disposen sempre. En canvi les persones que fan feina i que estan be remunerades fan un consum exagerat de cotxos, viatjes.. I aquest consum fa que generi mes estres. Després tenim el consum d'oci solitari que no es gens positiu (carrer:pley) els nins estan enxufats a les consoles, la pantalla tot lo dia afecta molt al sistema nervio i pot produí epilepsia. Afecta sobretot als infants i als joves. La pedagogia de l'oci la podem sintetitzar en 3 objectius: 1.Viure el TLL d'una manera enrriquidora. 2.Colaborar en el desenv. Integral de la persona. 3. Desenv. Valors, actituds com la creativitat, sabiduritat. Cada etapa del cicle vital te un oci diferent per tant sera diferent cada col.Lectiu.L'educació per l'oci com desenv. Personal: quan parlam d'un creixement personal hem de parlar del desenv. Potencial que cada un te per donar, esterioritar tots els valors.. I creixem potenciant totes aquestes coses, i l'oci pot esser una bona oportunitat per potenciar aspectes innats que cualsevol du dedins. L'animador haura d'ajudar a treure aquestes tendencies de cada persona mitjançant les activitats d'oci, no es una tasca facil. Un aspecte important es deixar de banda el concepte d'oci com a temps de consum i enfocar-lo cap a un desenv. Personal fomentant l'esperit critic que es la capacitat d'aplicar un raonament objectiu per analitzar les diverses realitats que envolten al ser huma. Principis de la pedagogia de l'oci: 1.Trobar temps per l'oci formatiu. 2.No aborrir-se. 3.Conbinar diversió, creació i aprenentatge. 4.Respetar la contemplació (espai per no fer res, tranquilitat, reflexió). 5.Potenciar el plaer per lo cuotidia (intentar disfrutar amb les petites coses de la vida diaria). 6.Fer compatible l'oci individual amb l'oci compartit (tertúlies, llocs al carrer). Lintervencio educativa en materia d'oci: el contexte alla on es desenv. L'individu es molt important ja que te una gran influencia amb la formació per l'oci. Els pares, educadors, animadors son el agents que possibiliten aquesta formació. La família exerceix una gran influencia. L'escola també pot ajudar a orientar l'oci. L'objectiu de l'oci en general es fomentar els aspectes mes personals ( sentiments, emocions, creativitat) i en aquest aspecte l'animador tindra un paper fonamental.

Entradas relacionadas: