Educació infantil

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,35 KB

 

Què és el currículum segons la LEC? I segons la LOE?

 Currículum segons la LOE: conjunt d’objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació de cadascun dels ensenyaments que regula aquesta llei.

Currículum segons la LEC: comprèn per a cadascuna de les etapes i cadascun dels ensenyaments del sistema educatiu, els objectiu, els continguts , els mètodes pedagògics i els criteris d’avaluació. En els nivells bàsics inclou les competències bàsiques.

 Quins tipus de currículum hi ha? (anomenar i explicar breument cada un d’ells)

Currículum obert: disposa de certa flexibilitat que permet a educadors i educadores modelar-ne la concreció final.

Currículum tancat: les possibilitats d’innovació i de concreció de nous contingut són nul·les.

Currículum explícit: és aquell que prové dels ensenyaments previstos en el currículum i desenvolupats per les programacions.

Currículum ocult: en formen part tots aquells aprenentatges que es produeixen sense intenció, que no estan donats de maneta explícita, però que són apresos a causa de la interacció amb els docents i altres companys.

Currículum formal: entès com aquell que està escrit i que coincidirà amb el explícit.

Currículum real: és el que realment o de manera efectiva es porta a la pràctica a l’aula.

 Quina relació hi ha entre el currículum real i currículum ocult?

 Cap dels 2 estan escrits i són coses que es posen  en pràctica dia a dia com valors mès quotidians o morals.

 Per què el currículum educatiu es considera obert i descentralitzat?

 Es obert perquè permet la realització de modificacions i modelar el final i descentralitzat adaptant els nivells de concreció, per part de cada realitat de l’entorn, la realitat del seu centre, dels alumnes,...

 Quines són les bases teòriques sobre les quals es fomenta l’elaboració del currículum?

 Bases sociològiques: estan vinculades al context social

Bases Epistemològiques: són inherents a la pròpia matèria

Bases Pedagògiques: estratègies destinades a afavorir l’aprenentatge.

Bases Psicològiques: processos psicològics que intervenen en el procés d’ensenyament – aprenentatge.

Bases fisiològiques: el disseny del currículum parteix de la determinació dels objectius que persegueix.

 Quins nivells de concreció té el currículum? Explica qui realitza cadascun, en quin document es concreta i quins aspectes desenvolupa.

 Primer nivell el realitza el govern a través del currículum i desenvolupa determinades intencions educatives i orientacions de com portar-les a terme.

Segon nivellà el realitza els centres,  equip de professors i educadors a través de la proposta pedagògica i Completen i contextualitzen basant-se en la seva realitat sociocultural i educativa dels seus centres

Tercer nivellà el realitzen educadors i educadores a través de la programació d’aula i desenvolupa que, com i quan ensenyar.Defineix: objectius, competències i àrees.

 Objectius: capacitats, èxits, metes o finalitats que es pretén aconseguir, els quals guien el procés educatiu.

Competències bàsiques: conjunt de coneixements, destreses i actituds que es consideren imprescindibles perquè una persona assoleixi el seu desenvolupament personal, escolar i social.

Àrees:  és l’organització dels continguts curriculars que s¡especifica que els continguts educatius d’educació infantil s’organitzen en àrees corresponent a àmbits propis d’experiència i de desenvolupament, que s’aborden per mitjà d’activitats globalitzades i que tinguin interès i significat per l’Infant.

 Explica per a què serveix l’avaluació en educació Infantil i com es fa?

 L’avaluació és la comprovació que permet valorar si els processos d’aprenentatge de l’alumnat, els projectes d’aula o etapa, o el propi sistema educatiu en general compleixen amb els objectius per als quals han estat dissenyats.

  • Inicial: es pretén recollir informació sobre el moment en que es troba cada nen en el moment d’arribar al centre.
  • Continua: l’observació directa és el mètode mes adequat per a avaluar en aquesta etapa educativa.
  • Final: és un informe on es detalla les actituds i aptituds desenvolupades i assolides una vegada acabat el curs.

 Com s’organitza l’etapa d’educació infantil?

 En dos cicles:

  • El primer de 0 a 3 anysà primera infància
  • El segon cicle de 3 a 6 anys àprimer ensenyament

 Com s’anomenen els diferents ensenyaments d’educació infantil segons les edats?

 de 0 a 3 anysà primera infància, de 3 a 6 anys àprimer ensenyament

 Anomena què són i quines són les àrees del Decret del primer cicle de l'educació infantil

 Àrees:  és l’organització dels continguts curriculars que s¡especifica que els continguts educatius d’educació infantil s’organitzen en àrees corresponent a àmbits propis d’experiència i de desenvolupament, que s’aborden per mitjà d’activitats globalitzades i que tinguin interès i significat per l’Infant.

- descoberta de l'entorn
- descoberta d'un mateix i dels altres
- comunicació i llenguatge

Quines són les àrees del Segon Cicle de l’educació Infantil? Anomena-les i també els seus subgrups

Descoberta d'un mateix i dels altres    Auto coneixement i gestió de les emocions    Joc i moviment    Organització progressiva de la lateralitat    Relacions afectives i comunicatives    Autonomia personal i afectiva

Descoberta de l'entorn : Exploració de l'entorn    Experimentació i interpretació    Raonament i representació

Comunicació i llenguatge   Observar, escoltar i experimentar  Parlar, expressar i comunicar     Interpretar, representar i crear

Entradas relacionadas: