Electro-neumática

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,77 KB

 

esquemes electropneumatica: esquema de potencia: tots els aspectes que tenen a veure amb el moviment del cilindre (l'actuador pneumatic, l'electrovalvula de potencia, valvules auxiliars de moviment o captacio), esquema de maniobra: l'esquema de comandament sera electric, i ens indicara la forma com s'activa l'electrovalvula de potencia i d'altres electrovalvules que poden influir en el control del cilindre. electrovalvules: estan accionades electricament mitjançant una o dues bobines electromagnetiques (solenoides), les quals son monoestables o biestables, generalment son 5/2. tambe hi han monoestables dobles que son 5/3. estan formades per: cos de la valvula, nucli acoblat a la corredora de la valvula, bobina o solenoide, connector de la bobina. tipus: monoestables: disposa d'una bobina que mou un sol sentit de la valvula, l'atre sentit te retorn per molla. biestables: disposa de dues bobines electriques que mouen els dos sentits de la valvula, tambe s'anomenen valvules d'impulsos ja que no cal mantenir el senyal electric per mantenir estable una posicio. monoestables dobles o de tres posicions: disposen de dues bobines electriques que mouen els dos sentits de la valvula, tambe disposen de molla a cada costat que fan que la posicio estable sigui la central de la valvula de vies de forma que no s'alimenta cap bobina. les mes utilitzades son: de centres tancats, de centres oberts o d'aplicacio a escapament. elements de comandament o senyal: a) el polsador: genera un senyal electric en polsar-lo. b) l'interruptor, conmutador o selector: pot disposar dels mateixos contactes que un polsador la diferencia es troba en l'estabilitat, l'interruptor es un element biestable que conserva la posicio sense la necesitat de mantenirlo polsat. el conmutador funciona igual que l'interruptor pero pot disposar de diversos contactes independents o conmutats. c) el final de cursa: encarregat de captar la posicio on es troba el vasteg de l'actuador. d) el detector magnetic (reed): es un microinterruptor magnetosensible que s'activa quan rep l'influencia d'un imant. e) els detectors de proximitat: actuen per proximitat i no per contacte i no disposen de cap part mobil, s'utilitzen quan es necesita una deteccio d'objectes rapida, sense manteniment i resistent al desgast, els mes utilitzats son els inductius, els capacitius i els optics. caracteristiques: sense manteniment i resistents al desgast, no hi ha contacte fisic per tant lliures de rebots, alta frequencia operativa, es poden instalar en qualsevol posicio, temps de vida independent de la frequencia operativa, insensibles a les vibracions, insensibles a l'acumulacio de pols, estancs a l'aigua, molt resistents als productes quimics. 1) inductius: sense contacte fisic i independentment de la forma de l'objecte, detecten qualsevol objecte metalic dins la seva zona activa, s'utilitzen basicament com a finals de cursa, per mesurar distancies, posicio, velocitat i comptatge, 2) capacitius: sense contacte fisic i independentment de la forma de l'objecte, detecten qualsevol objecte metalic a mes de substancies no metaliques com aigua, vidre, plastic, fusta, paper,etc, s'utilitzen per detectar la presencia i el nivell de liquids, pols i granulats, boles i solids. 3) optics: dispositius capaços de detectar la presencia o absencia d'objectes o qualsevol canvi en les caracteristiques fisiques, utilitzant unicament llum i sense necesitat de contacte fisic. f) el pressostat: transforma un senyal pneumatic en electric digital, molt utilitzat en instalacions pneumatiques que han de controlar la pressio de treball, el funcionament es similar a la valvula de sequencia. elements de memoria i retardament: a) el relè: format basicament per una bobina, un nucli magnetic, una molla i diversos contactes electrics. en aplicar tensio a la bobina que disposa d'un nucli de ferro, genera un camp magnetic el qual atrau una placa que te fixats uns contactes electrics, que s'obriran o tancaran depenent de la seva configuracio (n.o. o n.t.). b) contactor: disposa de contactes de potencia que estaran dimensionats en funcio de la carrega que s'hagi d'activar, tambe disposa de contactes de maniobra que poden ser n.o. i n.t. c) el temporitzador: te un funcionament similar al rele convencional, la diferencia es troba en que els contactes no es mouen instantaniament quan s'aplica un senyal electric a la bobina, sino que aquests es mouran en funcio del temps. depenent del tipus d'activacio dels contactes podra ser: a la connexio (on delay): el contacte no s'activa fins despres d'un temps d'haver aplicat el senyal a la bobina. a la desconnexio (off delay): el contacte s'activa instantaniament quan s'aplica tensio a la bobina.

Entradas relacionadas: