Elton Mayo escola de les relacions humanes

Clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,77 KB

 
Organització: es aquella funcio que te per finalitat dissenyar una estructura en que quedin definides totes les tasques que ha de realitzar cada persona que compon l'esmprese, com la seva autoritat i responsabilitat. Té com a objectiu ordenar el conjunt de relacions que poden sorgir entre les diverses tasques i a la vegada entre totes les àrees de funcionament de l'empresa.

Comunicació. Ascendent-Descendent-Horitzontal.

Dinàmica de grups i el treball en equip.

Organització formal. es lestructura intencional definida i identificada en que lempresa situa cadascun dels seus elements en el lloc qe creu mes adient. Es una estructura la qual s'han d'adjustar les persones que formen part de l'empresa i que cooperen entre si i per assolir uns objectius predeterminats.

Estructura organitzativa:

Funcions/Producte/Processos/Zona geogràfica/Relacions lineals/Staff o equip assesor/relacions funcionals.

Organització informal. es el cinjunt de relacions personals i socials que no estan preestablertes per la direccio o organitzacio de lempresa pero que sorgeixen espontaneament quan les persones s'associen entre si:

relacions personals entre membres, que no apareixen en l'organigrama.
aparicio de liders espontanis en questions que no tenen a veure amb lempresa
exidstencia de problemes a lempresa i la necessitat de fer reindivicacions


Escola d'organitzacio cientifica del treball: frederik w taylor
henri fayol

Escola de relacions humanes Elton mayo.
-exitencia d'incentius diferents als materials
-atencio de lempresa al treballador
-loma no es una maquina.

motivacio. els diners/les expectatives de futur/ reconaixament del treball/col.laboracio en el trball.

Teoria de Maslow. necessitats fisiològiques/de seguretat/socials/autoestima/autorealitzacio.

Funcions del dept de recursos humans:
-funcio de treball
-funcio de seleccio i contractacio del personal
-determinar el perfil idoni
-reclutament de candidatures
-seleccio de persona en questio
-eleccio de la persona
-Funcio d'administracio de personal
-Funcio de formacio de recursos humans.
-Funcio de relacions laborals
-Funcio de control del personal

El contracte del treball:
a)periode de prova b)la durada) c)el contingut de la presatcio laboral d)el salari i les garanties salarials e)el temps de treball

La nòmina es el rebut individual justificant del pagament dels salaris que s'entrega al treballador com a liquidacio del seu salari.

-Encapçalaments/meritacions/bases de cotitzacio a la SS/deduccions/total a percebre

Entradas relacionadas: