Examen catalan

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,99 KB

 
LA PREMSA
Formes d’opinió escrites:
·
Editorial es un text d’opinió oficial del diari revista sobre un fet important del dia. No solen anar signats.
·
Cartes al director son escrits dels lectors adreçats a un diari. Son breus i exposen clarament que pensen sobre un fet en concret. Van signades.
·
Articles d’opinió elaborats per col·laboradors que manifesten l’opinió de la persona sobre un fet o tema d’actualitat. Va signat. També s’anomena columna.
·
Crítiques articles que informen, interpreten i valoren obres de caràcter cultural i artístic, pot ser favorable o negativa. Van signats.
· Formes d’opinió orals:
·
Debat o col·loqui consisteix en un intercanvi d’opinions entre un grup de persones sobre un tema determinat.
·
Intervencions del públic se solen fer al plató o per telèfon, i han de ser curtes i concises.
ORTOGRAFIA:
p/b, t/d, c/g
A FINAL DE MOT:
· Darrere de vocal tònica o diftong tònic s’escriu
p, t, c.(llop, acudit, amic..)
EXCEPCIONS:
§ En mots acabats en -d(fluid,fred..)i en femenins acabats en els sufixos -etud, -itud.(solitud, quietud..)
§ En mots acabats en -b(club,tub..)
§ Els mots acabats en -g(buldog, mag..)i els acabats en -leg, -gog, -fug(biòleg, pedagog, pròfug..)
· Darrera de vocal àtona s’escriu
p/b, t/d, c/g · Darrera de vocal àtona s’escriu p/b, t/d, c/g segons els derivats
EXCEPCIONS:
§ Els mots ànec, fàstic, mànec, préssec,...
§ La 1º persona del present d’indicatiu d’alguns verbs(aprenc, venc, tinc..)
§ Gerundis acabats en -t(recollint,dient..)
§ Substantius i adjectius acabats en -ant, -ent i d’altres acabats en -and, -end. Solen coincidir en el castellà. (ajudant,habitant, sumand, reverend..)
MOTS AMB SIGNIFICATS DIFERENTS DEPENENT DE LA GRAFIA QUE PORTEN
Cup(recipient) Cub(figura geomètrica)
Educant(verb educar) Educand(persona que rep educació)
Examinant(verb examinar) Examinand(persona sotmesa a 1 examen)
Fàstic(sensació desagradable) Fastig(sensació de cansament)
Groc(color) Grog(beguda)
Multiplicant(verb multiplicar) Multiplicand(nombre que s’ha de multiplicar x un altre)
Ordenant(verb ordenar) Ordenand(el qui rebrà algun dels ordres sagrats)
Quan(adv de temps) Quant(adv de quantitat)
Sumant(verb sumar) Sumand(cadascuna de les quantitats a sumar)
Tan(acompanya adj i adv) Tant (acompanya verbs i noms)
GRAMÀTICA
PROPIETATS DEL TEXT
L’ADEQUACIÓconsisteix en adaptar el registre adequat x cada cas.
LA COHERÈNCIAun text coherent te un tema central que es l’eix del text.
LA COHESIÓconsisteix en tenir totes les frases relacionades. El errors mes habituals de la cohesió son:
Errors de puntuació
Falta de concordança entre els verbsà barreja de passat, present i futur.
Errors de tractamentà passar de vostè e tu i viceversa.
Pèrdua de llegibilitatà frases massa llargues i desordenades.
LA CORRECCIO LINGÜISTICAel text a de respectar les regles morfològiques, sintàctiques, lèxiques i ortogràfiques.
LITERATURA
NARCÍS OLLER 1846-1930
-La trajectòria literària esta dividida en 3 etapes:
1º etapa-marcada per l’influencia del realisme francès(ex:La Papallona.)
2º etapa-va aprendre la novel·la realista i la novel·la naturalista francesa. (ex:L’Escanyapobres, Vilaniu, La Febre d’Or i La Bogeria.)
3º etapa-va escriure la novel·la psicològica.(ex:
Pilar Prim)
CATALA T.8
COMUNICACIÓ
LA RADIO mitja de comunicació que transmet la Informació de manera mes àgil i ràpid.
Treballen:
El locutor presentador(s’encarrega de informa als oients)
El guionista(el que escriu el guio del presentador)
El productor(s’encarrega de buscar convidats)
El realitzador(s’encarrega del aspectes artístics i tècnics)
El muntador (s’encarrega de ordenar i editar l’àudio)
L’operador de so(s’encarrega de l’enregistrament i la reproducció del so)
TIPUS DE PREGRAMAS RADIOTELEFONICS I TELEVISIUS:
Noticiaris Noticies, revistes, reportatges..
Magazins Debats,entrevistes, musica,humor...
Tertúlies Sobre temes diversos
Concursos Sobre temes diversos, amb un premi final
De musica Moderna,clàssica,entrevistes...
D’esports Retransmissions, informació esportiva...
D’economia Vida econòmica, borsa, empreses..
De motor Motos,cotxes, mecànica..
Científics Descobriments, investigacions...

LES EMISSORES I EL CANALS PODEN SER:
Generalistequan fan tot tipus de programes.
Temàticquan se centren en un tema determinat.
Radiofórmules quan entren música i informació contínuament, amb una estructura determinada.
TELEVISIÓ mitja de comunicació mes influent en l’actualitat.
Treballen: 
Tècnics(s’encarreguen del so, d’imatge, els muntadors..)
Estilistes(s’encarreguen de la perruqueria, maquillatge, vestuari...)
Personal de producció(s’encarreguen dels regidors, coordinadors, directors..)

NOVES TECNOLOGIES INTERNET
ORTOGRAFIA
j/g, x/ix, tx/ig
·
j davant de les vocals a, o, u.(esponja, jove..)
·
g davant de e, i.(genoll, girar..)
EXCEPCIONS
§ Els mots en què hi ha el grups -ecc- i -ect-(trajecte, injecció..)
§ Les formes del verb jeure i ajeure(jec, jeia, ajec, ajeia..)
§ Els mots: jerarquia, jersei, majestat... i les contraccions de Josep i Josepet.(Jep, Jepet.)
·
x:a principi de paraula(Xavier...)
darrere de consonant(arxiu, marxa..)
darrere de i(Flix, guix...)
darrere de diftong((rauxa, xauxa...)
·
ix darrere de les vocals a, e, o , u.(baixa, peix, coixí, cuixa...)
·
tx a final de mot quan els derivats també tenen tx
·
ig a final de mot quan els derivats tenen j/g o tj/tg
· X sona[ks] -entre vocals(fixa, luxe...)
-entre vocal i consonant(extra..)
-A final d paraula (índex..)
· Sona[gz]-en el grup ex- davant de vocal o h(examen..)
GRAMATICA:
Paragraf-fragments d’un text formats x oracions(conjunt de paraules q expressan una idea)
juxtaposició-2 oracions unides x 1 signe d puntuacio.
Tipus de relació-copulativa, casual, consecutiva, distributiva, d’aposició.
LITERATURA
JOAN MARAGALL-va originar nous aires de modernitat[modernisme]
Obres- Poesia, Visions & Cants, Enllà, Seqüències, Arnau.
T.9 > previsó- molt segur.
Textos predictius> predicció- hipòtesis.
GRAMATICA:
S[s] a principi de mot.(seny..)
A final de mot(gos..)
Entre vocal i consonant i viceversa(sostre, versos..)
Ss[s] entre vocals
Femenins amb sufix -essa(hostessa..
Entre mots amb sufixos -assa(barcassa..)
-issa(pallissa..)
-íssim(caríssim..)
Mots acabats en -gressió(agressió), -gressor(agressor), -missio(comissió), -missor(transmissor), -pressió(expressió), -pressor(compressor) .
C[s] davant de e, i(ences, circ..)
Ç[s] davant de a, o, u(alçar, braços, vençut)
Acabats en sufixos -ança(esperança)-ença
A final de mot(feliç, braç)
S[z]entre vocals(camisa)
Derivats o compostos de fons(enfonsar) dins(endinsar) trans(transitar)
Z[z]a principi de mot(zoo)
Entre vocal i consonant(alzina)
Entre vocals[no sempre](amazona, topazi)
LITERATURA
SANTIAGO DE RUSIÑOL- 70 obres[ L’Auca del senyor Esteve]

Entradas relacionadas: