Figuras retoricas y angel guimera

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,26 KB

 

Al·legoria: narracio q te un sentit directa (literal) i un altre sentit figurat (al.legoric), am finalitat didactica
Comparacio: relacio de semblansa entre dos termes units x un NEXE
Metafora: relacio de semblansa entre dos termes, pero sense nexe
Metonimia: designacio duna cosa amb el nom duna altra am la qual mante una relacio fisica o logica
Simbol: representacio dun concepte a traves dun objecte, qe ens transmet la idea del qes vol di
Sinestesia: assosiacio dimpresions sensorials qe corresponen a sentits diferens

ANGEL GUIMERA
1845 sta cruz d tenerife, 1924. als 8 añs s va muda a Bcn: va ser un dels fundadors de la revista La Renaixença, 1975. al 1977 guañe els Jocs florals i es proclamat mestre en Gai Saber.
Obra poetica: corrent romantic, gran varietat de temes, generes i estils: lirisme (temes personals i intims), estil epic (poemes historics) poesia popular (temes civils) Sta espina
Teatre: els temes i personatges es relacionen am les tensions personals de lautor i la seva visio del mon. ell es sentia desamparat i lluñ de la seva terra natal, per lo qe els seus personatges eren marginats, i li donava molt sentit a l'amor, els seus personatges necesitaven estimar i sentirse estimats. va renova el teatre catala x recuperar un teatre culte qe tractes la realitat historica, te 3 etapes: 1: inovasions x consolida teatre catala romantic. tragedies situades en epoqes pasades pero cada cop mes contemporanies. Mar i cel 1888. 2: epoca de plenitud literaria, incorpora tecniqes realistes, visio del mon sempre romantica idealitzan la realitat. trobe leqilibri entre el corren romantic i el realista. trilogia on esbosa la panoramica de la societat catalana: Maria Rosa, Terra Baixa, La filla del mar. 3: 1900 diversifica la seva produccio x arriba al public qe comense a considerarlo del pasat, xo sense exit.
importancia del seu teatre: recuperacio definitiva del teatre catala, projeccio internacional del t. cat., representa la millo tradicio teatral catalana

Costumisme: preceden del realisme, pren la realitat com materia literaria, escriptos reflectisen sentimen d nostalgia. genere: larticle, el quadre (peça breu en forma de quadre, amb personatges i situacions quotidianes de la vida del poble
Realisme: oposat al romanticisme, representa la realitat objectivamen, reproduint el mon real. Naturalisme: ultim terç s.XIX, va mes enlla del realisme, es basa en el determinisme universal

Entradas relacionadas: