Fonetica

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,46 KB

 

Fenomens consonantics 1) segons la posició de la tira fònica: ensordiment enmudiment, sensibilització, geminació espeirantització

2)fenòmens d`assimilació: sonoritzacio, ensordiment labialitzacio, dentalitzacio palatalitzacio velaritzacio labiodentalitzacio

Propietats del text, coherència-semantica, cohesió- sintaxi, adequació-pragmàtica, correció-normativa

textos: segons l`àmbit d´ús: personals, sociolabolars,academics, juridics, administratius, cientifics, literaris, periodistics, humanistics, publicitaris.

segons l`intencio de l`emissor: conversacionals, narratius, descriptius, expositius, argumentatius, instructius, predictius, retorics

oracions compostes:

copulatives i,ni 
 continuatives i encara, mesa mes, i fins i tot, encara mes, i tot, aixi mateix, d`altra banda, ni tan sols, ni solament
 distributives ara... ara, tant... com, l`un... `l`altre
 adversatives pero, sino altrament, no obstans aixo, amb tot i aixi, encara que
 disjuntives o, o be, o si no
 il·latives doncs aixi, aixi doncs, per tant, en consequencia
 explicativesaixo es, es a dir, o sigui 

Entradas relacionadas: