Forces concurrents

Clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,09 KB

Força: és tota acció que exerceix un cos sobre un altre(gravitatori,electromagnètic)/ Si una força aplicada a un cos deformable es desplaça al llarg de la seva línia d'acció, la deformació que produeix canvia/En desplaçar al llargde la seva línia d'acció una foça aplicada a un sòlid rígid, no es modifica el seu efecte sobre el moviment d'aquest cos.//Llei de Hooke: es compleix si la deformació és directament proporcional a la força que s'hi aplica./ Anomenem resultant de dues o més forces concurrents a una foça única que produeix per si sola el mateix efecte que aquelles./ L aintensitat de la resultant de dues forces concurrents sempre es troba compresa entre la diferencia i la suma de les seves intensitats./Una força es troba en equilibri quan sobre seu no actua cap força o quan totes les que hi actuen es contraresten, de manera que s'anul·len els seus efectes./Anomenem pes d'un cos, situat en la superfície terrestre o en les seves proximitats, la força amb què la Terra l'atrau./ Centre de gravetat d'un cos és el punt d'aplicació del seu pes; aquest és la resultant dels pesos de totes les partícules que formen el cos./Línia d'acció d'una foça:és la recta que conté el vector que rpresenta aquesta força./efectes de les forces sobre els cossos: deformació o modificació de la velocitat,fent que que aquesta augmenti , disminueixi o que canvii de direcció.

Entradas relacionadas: