Fullet informatiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,69 KB

 

Fullet informatiu és un escrit expositiu que s'utilitza per a sensibilitzar la societat sobre un problema d'interés general. Característiques: -té com a finalitat informar, explicar, convéncer i proposar solucions.-La informació s'hi presenta d'una manera clara, directa i atractiva. -Els continguts s'hi exposen seguint un orde lògic, jeràrquic i coherent. -El receptor reconeix una certa autoritat sobre el tema.-El fullet és obra d'un col·lectiu.- S'utilitza present d'indicatiu –s’utilitza  un llenguatge estàndard.. Recursos:LES MARQUES TIPOGRÀFIQUES:  els textos explicatius solen tenir un aspecte formal , amb la utilització de  diversos tipus i cosses de lletra, guionets, punts, colors, xifres, subratllats, epígrafs o títols.  aquestes marques tenen 2 funcions:- indicar l'ordre - destacar-hi alguna informació imp.ESQUEMA: -De claus: Connectors d’ús mes habitual en l’explicació: 1CLASSIFICADORS:( :-Presentadors:- per a marcar l’inici:d’entrada, primerament, per començar, en primer lloc, abans de res... –Per a assenyalar la continuació: a més, també, en segon lloc, a més a més, seguidament...-per a evidenciar l’acabament :en darrer lloc, per acabar, finalment....-Jerarquitzadors: sobretot, principalment, per damunt de tot, i a més a més, no solament, sinó...-Assenyaladors de paral·lelisme: així mateix, així com, d’una banda... de l’altra... –De xifres:Connectors d’us mes habitual en l’explicació(II): 2 LÒGICS: -2.1. per a contrastar idees -2.2 per a reformular informacions.-2.3. per a afegir conceptes -2.4. per a exemplificar: així, per exemple, en particular, com, com ara...CONNECTORS COORDINADES: -COPULATIVES: i, ni DISJUNTIVES: o, o bé , DISTRIBUTIVES, ni...ni,ara...ara,o...o, ADVERSATIVES: no obstant aixó, sinó, però, tanmateix, altrament. EXPLICATIVES: és a dir, això és, CONTINUATIVES: a més, i encara..CONNECTORS SUBORDINADES: si,quan,on,perquè,com,ja que)Poesia modernista:els poetes modernistes s'oposaven a la visió que tenien els poetes dels Jocs Florals. Hi ha dos grups diferenciats per la concepció que tenien de la poesia: 1.regeneracionistes:partidaris d’una poesia espontània, defensen l'expressió pura i sincera de l'emotivitat de l'artista i deixen les qüestions formals en un segon terme. Tracten els temes de la natura amb un to vitalista. 2.esteticistes: poetes que entronquen amb els moviments poètics europeus més innovadors. Propugnen una poesia més culta, elaborada i artificiosa, tant en la forma com en el contingut. Joan Maragall: fou el poeta més important de la tendència regeneracionista del modernisme. La seua teoria poètica es basa en la paraula viva. Per a Maragall la paraula és sagrada perquè revela la vibració més íntima del poeta. Destaquen la recreació de mites i temes populars de la tradició catalana i l'evocació de la natura i el paisatge.Generació de 1909:el modernisme valencià va tenir una existència fugaç. Les causes són:la influència que exercí en poesia Teodor LLorente i l'éxit del sainet en teatre, inexistència d'una burgesia industrial. Cal recordar escriptors com:Vicent Blasco Ibáñez, Azorín o Gabriel Miró van escriure en castellà..El teatre modernista:el génere teatral experimentà una renovació profunda durant l’època del modernisme gràcies a la introducció dels corrents teatrals dominants a Europa. Hi ha dos tendències: 1.Teatre regeneracionista:va ser un teatre d'idees. Escenificava els conflictes entre l'artista i la societat entre l'individu i l'entorn .Autor: Ignasi Iglesias. 2.El teatre esteticista:es defensava del gust de l'art per l'art. Els temes de les obres que pertanyen a aquest corrent no tracten cap problemàtica social. Destaquen Adrià Gual i Santiago Rusiñol amb l'adaptació de la novel·la L'auca del senyor Esteve.

Entradas relacionadas: