Funcions linguistiques

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4 KB

 
Funció

Factor comunicatiu emfasitzat

Intención comunicativa

Comunicacions característiques

Formes lingüístiques especifiques Exemple
Emotiva
(expressiva)
Posa en relleu lactitud de lemisor respecte dallò que es parla

Preten manifestar els estats danim i les opinions de lemissor.

-Llemguatge familiar o coloquial (converses, cartes) -llenguatge periodistic (article opinio, entrevistes)
-interjeccions. -oracions exclamtives. -pronoms i formes verbals de 1 person.
Quin mal de cap que tinc!. Oh, que nes de bonic!
Referencial
(informativa ,denotativa)
Centra linteres en referent del misatge.
Preten transmetre informacions objectives sobre algún aspecto de la realitat.
-llenguatge cientificotecnic (testos esplicatius) -llenguate periodistic (noticies,croniques)

-O. se afirmen. -pronom i formes V. 3 person. -algo real. lexicDenotatiu

El sol es pon per loest.
Conativa
(cridar latenció)
Sorienta cap al receptor a fi i efecte dimplicar-lo en el missatge.
Te com objectiu modificar la conducta o lopinio del receptor.
-llenguat coloquial o familiar (convers) -llenguatge publicitari.
-vocatius. -pronom i formes V 2 per -O interrogativ
Albert, estigues quiet.
Fàtica
(de contacte
Posa en relleu el canal a través del qual es transmet el missatge
Preen iniciar, mantener o acabar el contacte entre parlants i comprobar el funcioanment del codi
-llenguante oral (convers breus, convers telefoniques) -llenguatge escrita ( lletres subralades, en cursiva.)
-formules de cortesía(saludar i agraiment) -falques i interjeccions de contacte.

Ei!; Hola!; com va això?; adeu!; a reveure!; perdo.

Poètica

Centra linteres en la forma del missatge.
 Preten crea un efecte estetic, tot utilitzant el recursos propis de la lengua literaria.
 -refrany i frases fetes del llenguatge coloquial. -llenguatge literari. -llenguatge publicitari.
 -lexic conatiu -adjectivacio abundant. -jocs d paraules, frases fetes
Llevat i cull al palla vella que es mulla.
MetalingüísticaCentra linteres en el codi.
Te com a objectiu explicar elements del codi.
-definicions, explicacions i normes sobre el codi. -diccionaris…
-O. afirmen amb serenitat. -incisos explicatius.
Aquesta señal significa cediu el pas.

Entradas relacionadas: